prof. dr Dragan Prole

Redovni profesor
Odsek za filozofiju
485-3912
Scientific Area Filozofske nauke
Promotion Date July 15, 2016

Predmeti

14PSPSI036 Filozofska antropologija
15DFK7 Estetika književnosti
15INT21 Estetika književnosti
15KKKK51 Filozofska antropologija
15SRD51 Filozofska antropologija
15FD17 Strukturalizam
15FD8 Fenomenologija
15FLFL018 Ontologija 1
15FLFL026 Filozofska antropologija
15FLFL027 Ontologija 2
15FM010 Filozofski sistemi u savremenoj filozofiji
15FM011 Metodika filozofske propedeutike
15FM012 Studijsko istraživački rad

Bibliografija

Books and bibiliographies

JEDNAKOST NEJEDNAKOG. FENOMENOLOGIJA I RANE AVANGARDE

D. Prole, JEDNAKOST NEJEDNAKOG. FENOMENOLOGIJA I RANE AVANGARDE, IKZS SREMSKI KARLOVCI-NOVI SAD, 2019

Autori Dragan Prole
Godina 2019
Izdavač IKZS SREMSKI KARLOVCI-NOVI SAD
ISBN 978-86-7543-352-1
broj strana 282
Tip knjige monografija
Broj strana 282

Other papers

EARLY PHENOMENOLOGY IN YUGOSLAVIA: ZAGORKA MIĆIĆ AND HER TAKE ON HUSSERL

D. Prole, EARLY PHENOMENOLOGY IN YUGOSLAVIA: ZAGORKA MIĆIĆ AND HER TAKE ON HUSSERL, HUSSERL MEMORIAL LECTURE, HUSSERL ARCHIEF, LEUVEN, May, 2019

Autori Dragan Prole
Godina 2019
Izdavač HUSSERL ARCHIEF

PHENOMENOLOGY AND THE EARLY AVANT-GARDE MOVEMENTS: THE EQUALITY OF THE UNEQUAL

D. Prole, PHENOMENOLOGY AND THE EARLY AVANT-GARDE MOVEMENTS: THE EQUALITY OF THE UNEQUAL, SEMINAR, HUSSERL ARCHIEF, LEUVEN, 2019

Autori Dragan Prole
Godina 2019
Izdavač HUSSERL ARCHIEF

Mentorstvo

Doktorske akademske studije trećeg stepena

 • Hegel i problem pisanja istorije, Lazar Atanasković, 07.06.2021.
 • Pojam vremena u Bergsonovoj i Huserlovoj filozofiji, Mark Losoncz, 31.10.2017.

Master akademske studije drugog stepena

 • ZDRAVLJE DRUGIH: Pokušaj uspostavljanja jedne metodoontologije zdravlja, Vuk Trnavac, 29.10.2021.
 • Pojam pesimizma kod Šopenhauera i Ničea, Nikola Vujadinović, 30.09.2019.
 • Paradoks prve filozofije: Aristotel i Dekart, Luka Kešeljević, 19.10.2018.
 • Egzistencijalizam u dramama Žan Pol Sartra, Milica Šundić, 18.10.2018.
 • Delezova kritika Kanta: problem predstave, Milica Rašić, 02.11.2017.
 • Problem temporalnosti u Ničeovoj i Bergsonovoj filozofiji, Branko Latinčić, 11.09.2017.
 • Fenomen nasilja, Marina Milić, 02.10.2015.
 • Razvoj regionalnog mišljenja u savremenoj filozofiji, Dajana Koprivica, 02.10.2015.
 • Fukoova genealogija stida, Kristina Lakić, 29.09.2014.
 • Ničeov Wiederkunft, Lazar Atanasković, 10.10.2013.
 • Avgustinovska senka Dekartovog cogita, Aleksandar Matković, 10.10.2013.
 • Đani Vatimo i Verwindung nihilizma, Nemanja Mićić, 10.09.2013.

Osnovne akademske studije prvog stepena

 • Kjerkegorov "Skok vere", Ema Čolić, 23.09.2022.
 • Praktičnost stoičke filozofije, Ljubomir Perić, 08.07.2022.
 • Ničeovi pojmovi Resantimana i Ropskog Morala, Bogdan Vukeljić, 05.05.2022.
 • Hermeneutika fenomena umetnosti, Kozma-Damjana Milosava Vukmirović, 30.09.2021.
 • Epistemologija iskustva muzike, Igor Sakač, 09.10.2020.
 • Fenomen smeha kroz povest filozofije, Radomir Nestorović, 27.09.2019.
 • Spekulativni početak Hegelove Nauke logike, Jelena Vidaković, 12.10.2018.
 • Gadamerova hermeneutička kosmologija, Adrijana Kajla, 28.09.2018.
 • Hajdegerova egzistencijalna fenomenologija, Vuksan Šajnović, 11.09.2017.
 • Svest: uslov mogućnosti čoveka i duha, Andrija Jurić, 11.09.2017.
 • Kantova kritika racionalizma, Kristina Nikolić, 06.07.2017.
 • Sartrov pojam slobode, Jelena Stanković, 03.02.2017.
 • Javnost kod Kanta i Hegela, Ivan Ćosić, 13.10.2016.
 • Huserlov pojam subjektivnosti, Leontina Arežina, 21.09.2016.
 • Hartmanovo poimanje subjektivnosti u kritičkoj ontologiji, Emina Andrić, 30.06.2016.
 • Iskustvo kao noseći problem Adornove filozofije, Vladimir Milenković, 05.10.2015.
 • Dijalektičko korenovanje i otpor simulakruma, Nenad Lančuški, 01.10.2015.
 • Humanistički projekat u Marksovoj filozofiji, Obrad Morača, 01.10.2015.
 • Hrišćanska filozofija istorije, Srbislav Boškov, 29.09.2015.
 • Pojam fenomenologije kod ranog Hajdegera, Miloš Miladinov, 29.09.2015.
 • Shvatanje privida u Ničeovoj filozofiji, Branko Latinčić, 25.09.2015.
 • Huserlov pojam krize, Tanja Golić, 25.09.2015.
 • Razumevanje života kao odnosa aktivnih i reaktivnih sila u Ničeovoj filozofiji, Dajana Koprivica, 04.10.2014.
 • Plotinovo shvatanje čoveka: ontologija i samospoznaja, Aleksandar Risteski, 29.09.2014.
 • Dijalektika prosvetiteljstva. Povest uma kao moć vladanja, Sara Kresojević, 11.10.2013.
 • Fenomenologija intersubjektivnosti, Marina Milić, 04.10.2013.
 • Hrišćansko poimanje čoveka, Marina Homa, 09.10.2012.
 • Marksovo shvatanje čoveka, Darija Lučić, 08.10.2012.
 • Pojam čoveka kod Kanta, Danka Marković, 08.10.2012.
 • "Kriza filozofije istorije. Mesto misli Vilhelma Diltaja", Lazar Atanasković, 21.09.2012.
 • Postmoderna i Niče kao prekretnica mišljenja moderne, Nemanja Mićić, 20.09.2012.
 • (Ne) mogućnost metafizike u savremenom dobu, Ivan Cvetković, 16.03.2012.
 • Perspektive postmoderne, Ilja Aradski, 12.01.2012.
 • Egzistencijalna ontologija, Aleksandra Biberdžić, 21.10.2011.
 • Svakidašnje ja u Dekartovoj filozofiji, Mark Lošonc, 24.09.2010.
Vrh strane