Ана Макишова

Ана Макишова, редовни професор

Контакт
Кабинет: 244
Телефон: 021/485-3894
Е-адреса: makisova@ff.uns.ac.rs

Рођена 8. новембра 1961. Године у Гложану. Основну школу завршила на словачком језику у Гложану а гимназију у Бачком Петровцу на словачком језику. Студирала на Филозофском факултету у Новом Саду на Одсеку за словакистику - студијска група Словачки језик и књижевност (1985). Магистарске студије завршила на Филозофском факултету у Новом Саду, одбранивши магистарски рад (2005) Komunikácia v materskej škole (Комуницирање на предшколском узрасту). Докторат лингвистичких наука стекла на Филозофском факултету у Новом Саду (2007) одбраном докторске дисертације Prídavné mená v slovenčine a v srbčine (Придеви у словачком и српском језику). Од 1985. године је у радном односу на Филозофском факултету у Новом Саду на Одсеку за словакистику, ужа научна област Словакистика, најпре као асистенткиња за словачки језик, затим као доценткиња (2007), ванредна професорка (2012) И редовна професорка (2017). Од 2007. године предаје савремени словачки језик и на Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду. 

Наставни рад
- Правопис словачког језика
- Морфологија словачког језика
- Историја словачког језика
- Дијалектологија словачког језика
- Српски језик у контакту са словачким
- Компаративна морфологија словачког и српског језика
- Словачко-српска контрастивна проучавања језика
- Примењена лингвистика словачког језика

Научно-истраживачки рад
- Компаративна и контрастивна истраживања словачког и српског језика
- Савремени словачки језик
- Морфологија словачког језика
- Социолингвистика
- Ономастика

Библиографија (избор)
- Slovenský jazyk a jazyková kultúra pre 5. ročník základnej školy. (Makišová A., Andrášiková M.). Beograd: Zavod za udžbenike, 2019, 127 s.
- Zmäkčovanie spoluhlások v slovenčine – teória a prax. Contributions to the 21st Annual Scientific Conference of the Association of Slavists (Polyslav). Harrassowitz Verlag: Wiesbaden, 2018, s. 132 – 141.
- Transkripcia slovenských vlastných mien do srbčiny. Jezici i kulture u vremenu i prostoru 7. 2. Novi Sad: Filozofski fakultet,  Pedagoško društvo Vojvodine, 2018, s. 165 – 171.
- Interkultúrnosť v učebniciach po slovensky pre stredné školy. InterKult 2017. volume 1. Selected Papers from the Third International Conference Interculturalism in Education. Novi Sad: Pedagoški zavod Vojvodine, 2018, s. 261-278.
- Interferenčné prvky pri používaní predložiek na, za, v v reči vojvodinských Slovákov. Susret kultura. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2018, s. 197-206.
- Slovenčina v kontakte so srbčinou. Nový Sad: Slovakistická vojvodinská spoločnosť, 2017, 156 s.
- Prechýlená podoba priezvisk v praxi vo Vojvodine. Jazykovedné štúdie XXXIII. Prechyľovanie: áno – nie? Veda vydavateľstvo SAV Bratislava, 2016, s. 141 – 149.
- Lexikálne interferenčné prvky vo vojvodinskej slovenčine. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu XLI-1,  Novi Sad: Filozofski fakultet, 2016, s. 209 – 221.
- Komunikácia v materskej škole. Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, Vedecké zošity, 2011, 79 s.

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране