Dokumenta za upis

Poštovani kandidati,

Dokumentaciju za upis možete doneti lično ili je neko drugi može doneti umesto Vas.

Kandidati koji su ostvarili pravo na upis, pored podnetih fotokopija dokumenata podnose:

1. dva obrasca  ŠV-20
2. dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm
3. dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa i premije za kolektivno osiguranje studenata (7.000 dinara)
4. dokaz o uplati naknade za samofinansirajuće studente (1 rata školarine)
5. indeks (kupuje se u skriptarnici fakulteta uz uplatnicu na 700 dinara)
6. original diplomu o položenom završnom odnosno maturskom ispitu

*Sve uplate se vrše na isti žiro-račun fakulteta

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni se ne vraćaju !!!

NAPOMENA:
Odlukom Saveta Fakulteta, odobreno je plaćanje školarine u 4 (četiri) jednake rate prema sledećoj dinamici:

  • 1. rata prilikom upisa godine
  • 2. rata do 10. januara
  • 3. rata do 10. marta
  • 4. rata prilikom overe letnjeg semestra

 

Vrh strane