O odseku

Ideja o osnivanju Odseka za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu stara je gotovo onoliko koliko i sam Fakultet. Nju je u svojim prvim predavanjima iz Svetske književnosti artikulisao prof. dr Vojislav Đurić šezdesetih godina XX veka. Ali, razume se, tada još nije bilo uslova da se ona i realizuje. Trebalo je da se najpre u potpunosti konstituiše studij Jugoslovenske književnosti i srpskohrvatskog jezika u okviru kojega je predavana i Svetska književnost. Ali ideja je i dalje živela, pogotovo u periodu kada je nastavu iz predmeta Svetska književnost izvodio prof. dr Sreten Marić. Bilo je to sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka. Prof. Marić je uz sebe na predmetu Svetska književnost imao jednog asistenta, Đorđija Vukovića, koji je rano napustio Novi Sad i otišao u Beograd. A onda su na tom predmetu radila još dva asistenta, Slobodan Miletić i Pero Mužijević. Nakon odlaska u penziju prof. dr Sretena Marića, nastava Svetska književnosti je, 1974. godine,  poverena prof. dr Zoranu Konstantinoviću koji je, kasnije, pružio znatnu podrški  radu Odseka.
Međutm, tek kada je 1981. godine predavanja iz Svetske književnosti preuzeo mladi docent dr Miodrag Radović, ideja o osnivanju nove studijske grupe za komparativnu književnost počela je da se razvija u smeru svoje realizacije. Devedesetih godina XX veka, pošto je snažno afirmisao nastavu iz Svetske književnosti, zajedno sa novopridošlim prof. dr Nikolom Strajnićem, prof. dr Miodrag Radović, tada i direktor Instituta za jugoslovensku književnost, preduzeo je konkretne akcije u cilju realizacije ideje o osnivanju studijske grupe za komparativnu književnost. Pre svega, sproveo je anketu među nastavnicima Instituta s pitanjem da li žele da se iz postojeće studijske grupe za jugoslovensku književnost stvori i studijska grupa za komparativnu književnost, te ko i sa kolikim fondom časova želi da učestvuje u izvođenju nastave. Bio je to presudan trenutak jer su se svi nastavnici zaposleni na Institutu izjasnili pozitivno. Tada je izrađen i prihvaćen nastavni plan nove studijske grupe koji je 2000. godine, zajedno sa izrađenim nastavnim programom, usvojen na sednici Nastavno-naučnog veća Univerziteta u Novom Sadu, po kom se danas odvija nastava na studijskoj grupi Kompartivna književnost.
Studij komparativne književnosti počeo je, dakle, da se kontinuirano odvija od 2000. godine. Tada je u okviru Odseka za komparativnu književnost bilo 5 nastavnika: dr Miodrag Radović, red. prof, dr Nikola Strajnić, red. prof, dr Bojana Stojanović-Pantović, vanred. prof, dr Jovan Popov, docent i mr Vladimir Gvozden, asistent. Od 2003, sa delom radnog vremena, a od 2007, sa punim radnim vremenom, Odseku  se priključila prof. dr Sofija Košničar. Na Odeseku od 2007. radi i doc. dr Pavle Botić. Razume se da je potreba za novim, posebno mladim kadrovima na Odseku znatna, tim pre što njegovi nastavnici, pored nastave koju izvode na svojoj studijskoj grupi, izvode nastavu i na studijskoj grupi Srpska i južnoslovenske književnosti i studijskoj grupi Srpski jezik i lingvistika.
Na studijsku grupu Komparativna književnost upisuje se svake godine 20 studenata. Predavanja i vežbe odvijaju se po postojećem nastavnom planu i programu u kome ključno mesto zauzimaju predmeti iz uže naučne oblasti Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti koji se slušaju svih osam semestara, u okviru predmeta iz osnovni naučnih oblasti: Komparativno izučavanje klasične svetske književnosti i Komparativno izučavanje moderne svetske književnosti. Po novom programu, od 2006. godine, kursevi su jednosemestralni iz oblasti Komparativno izučavanje klasične nacionalne književnosti, Komparativno izučavanje moderne nacionalne književnosti, Istorije umetnosti, Filozofije, Istorije kulture Srba. U krugu ovih predmeta prirodno se nalazi i predmet Uvod u komparativno izučavanje književnosti. Od predmeta koji treba da usmere studente prema budućim zanimanjima su Novinarstvo i Metodika nastave književnosti. Studenti komparativne književnosti slušaju i dva starna jezika (prvi tokom prve dve godine studija i drugi tokom poslednje dve godine studija). Nastavni plan i program koncipirani su tako da omoguće upoznavanje najnovijih trendova u intepretaciji književnosti i kulture, kao i da pripreme studente za praktične veštine u radu u kulturnim obrazovnim i medijskim ustanovama.
Odsek za komparativnu književnost još nema kontinuiranu međunarodnu saradnju, već je do sada organizovano nekoliko predavanja gostujućih profesora iz inostranstva, a bilo je i nekoliko gostovanja naših profesora i saradnika u inostranstvu. Uz to treba istaknuti da od početka rada ovog Odseka postoji stalna saradnja sa Katedrom za srpski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci, koja se odvija kroz razmenu predavača.
Pod rukovodstvom prof. dr Bojane Stojanović Pantović, Odsek za komparativnu književnost je od  2006 do 2010. radio na projektu Komparatistička temrinologija kod Srba, koji je finansirao Ministarstvo za nauku Republike Srbije. Kao rezultat projekta  objavljena su dva zbornika Teorijsko-istorijski pregled komparatističke terminologije kod Srba (2006,2007) i završni tom Pregledni rečnik komparatističke terminologije u književnosti i kulturi (Akademska knjiga, Novi Sad, 2011) u kome su sarađivali kolege sa drugih odseka Filozofskog fakulteta, kao i sa Odseka za Opštu književnost sa teorijom književnosti sa Filološkog fakulteta iz Beograda.
Studenti i profesori koriste seminarske biblioteke ostalih odseka, a pre svega Odseka za srpsku i južnoslovenske književnosti.

 

Vrh strane