Јелена Клеут

Јелена Клеут, доценткиња

Контакт
Кабинет: 280
Број телефона: 485-3928
Е-адреса: jelena.kleut@ff.uns.ac.rs

Биографија
- 2015. година – Избор у звање доцента за ужу научну област Комуникологија, Филозофски факултет у Новом Саду.
- 2015. година - Диплома доктора политичких наука (Комуникологија), Факултет политичких наука Универзитета у Београду; назив рада: „Семиотичка деконструкција експресивних могућности у виртуелном комуницирању“.
- 2009. година – Избор у звање асистента за ужу научну област Комуникологија, Филозофски факултет у Новом Саду.
- 2009. година – Диплома магистра политичких наука (Комуникологија), Факултет политичких наука Универзитета у Београду; назив рада: „Социо-културне детерминанте тумачења порука у масовном комуницирању“.
- 2007. година – Избор у звање сарадника у настави за ужу научну област новинарство, предмет Комуникологија.
- 2005. година – Диплома професора енглеског језика и књижевности, Филозофски факултет у Новом Саду, Одсек за англистику.

Наставни рад
ОАС Журналистика: Комуникологија 1, Комуникологија 2, Увод у нове медије, Политички маркетинг
МАС Комуникологија: Теорије комуницирања
ДАС Интердисциплинарне докторске студије у области друштвено хуманистичких наука: Изучавање публике

Научно-истраживачки рад
публика, нови медији, новинарство

Библиографија (избор)
- Picone, I.,  Kleut, J., Møller Hartley, J., Pavlíčková, T., De Ridder, S., Romic, B. (2019). Small acts of engagement: Reconnecting productive audience practices with everyday agency. New Media & Society, 21(9): 2010–2028.
- Kleut, J., Pavlíčková, T., Picone, I., De Ridder, S., Romic, B., Møller Hartley, J. (2018). Emerging Trends in Small Acts of Audience Engagement and Interruptions of Content Flows. In Das, Ranjana and Brita Ytre-Arne, The Future of Audiences (pp. 123-140). London: Palgrave Macmillan.
- Pavlíčková, T. & Kleut, J. (2016). Produsage as experience and interpretation. Participations: Journal of Audience and Reception Studies. 13(1): 349-359.
- Kleut, J., & Spasojević, D. (2015). Monitory democracy online: A case study of two Serbian civic initiatives. In Dobek-Ostrowska, Boguslawa & Glowacki, Michal (eds.), Democracy and Media in Central and Eastern Europe 25 Years On (pp. 177-195). Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Das, R., Kleut, J., & Bolin, G. (2014). New genres – new roles for the audience? An overview of recent research. In: Carpentier, Nico, Schrøder, Kim Christian & Hallett, Lawrie (eds.). Audience Transformations: Shifting Audience Positions in Late Modernity (pp. 30–46). London: Routledge.
- Milojević, A., Kleut, J., & Ninković, D. (2013). Methodological Approaches to Study of Interactivity in Communication Journals. Comunicar, XXI(41): 93–102
- Kleut, J., & Milinkov, S. (2013). Co-construction and Deconstruction of Poverty on Serbian News Websites. Medijska istraživanja, 19(2): 75–97.
- Valić Nedeljković, Dubravka i Kleut, Jelena (2012). Predstavljanje siromaštva u tradicionalnim i novim medijima. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za medijske studije.
- Kleut, J. (2012). Verodostojnost medija iz perspektive žanra: onlajn komentari korisnika. U Lejla Turčilo i Belma Buljubašić (ur.), Vjerodostojnost medija: izazovi globalizacije i specifičnosti regiona (181–198). Sarajevo: Fakultet političkih nauka.
- Kleut, Jelena (2012). Interaktivnost i multimedijalnost: u potrazi za značenjem i kontinuitetom. Kultura : časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, 135: 161–174.

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране