O odseku

Studije slovačkog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu otpočele su 1961. godine i bile su do 1968. godine dvogodišnje. Na ovoj studijskoj grupi su se obrazovali nastavnici slovačkog jezika za osnovne škole. Za potpune četvorogodišnje studije su se na katedri stekli uslovi tek 1968. godine, i od te godine se na fakultetu školuju profesori slovačkog jezika.
U organizacionom pogledu slovakističke studije su se razvijale najpre u okviru zajedničke Katedre za istočne i zapadne slovenske jezike i književnosti, koja se 1972. godine razdvojila u Katedru za ruski jezik i književnost i Katedru za slovački jezik i književnost. Sledeća organizaciona forma u periodu 1975-1993. godina bio je Institut za slovakistiku kao sastavna jedinica Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Godina 1975. predstavlja prekretnicu zbog objedinjavanja nastavnog i naučnog rada. Najzad, 1993. godine instituti su preimenovani u odseke. Na Odseku za slovakistiku nastavnici i saradnici drže časove i bave se naučnom delatnošću. Sem toga postoji i lektorat slovačkog jezika i seminarska biblioteka sa više od 13.000 knjiga. Inače četvorogodišnje osnovne studije su organizovane do 2006. godine, a školske 2006/2007. godine se prešlo na četvorogodišnje, odnosno petogodišnje studije (4 + 1) u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.
Obrazovanje visokostručnih slovakističkih kadrova odvijalo se po utvrđenim nastavnim planovima i programima koji su proteklih 45 godina pretrpeli niz izmena, ali uvek su se u njihovim temeljima nalazila najosnovnija dostignuća osnovne struke, naučna proučavanja slovačkog jezika i književnosti. Treba istaći da Odsek za slovakistiku na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu predstavlja najjači slovakistički centar van Slovačke. U okviru njega u školskoj 2006/2007. godini rade četiri redovna profesora, tri docenta, jedan lektor sa doktoratom (koji će uskoro biti izabran za docenta), jedan asistent, dva asistenta-pripravika, lektor iz Slovačke (inače redovan profesor) i bibliotekar.
Odsek sarađuje sa sličnim institucijama kod nas u Srbiji, ali i sa univerzitetskim centrima u Slovačkoj i sa Slovačkom akademijom nauka. Razgranat je i naučno-istraživački rad, ali prioritet se daje obrazovanju kadrova koji doprinose unapređivanju slovakističke struke među ovdašnjim Slovacima.

Vrh strane