Obrasci za prijavu doktorske disertacije (doktorske studije)

Obrasci se primenjuju od 01.04.2021. godine

Obrazac za savetnika (potencijalnog mentora)
Obrazac Zahteva za vrednovanje vannastavnih aktivnosti

Obrazac-1-Prijava doktorske disertacije
Obrazac-2-Lični podaci kandidata za izradu doktorske disertacije
Obrazac-3-Saglasnost mentora
Obrazac-4-Izveštaj o oceni podobnosti za izradu doktorske disertacije
Obrazac-4a-Zahtev Cenatu za davanje saglasnosti na izveštaj o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije
Obrazac-5-Koričenje doktorske disertacije i prva unutrašnja stranica
Obrazac-5a-Ključna dokumentacijska informacija na srpskom i engleskom jeziku
Obrazac-5b-Izjava o autorstvu
Obrazac-5v-Izjava o istovetnosti
Obrazac-5g-Izjava o korišćenju
Obrazac-6-Izveštaj o oceni doktorske disertacije
Obrazac-7-Zahtev za davanje saglasnosti na izveštaj o urađenoj doktorskoj disertaciji
Obrazac-8b-Zahtev za promociju doktora nauka završene doktorske studije

VAŽNO:
Mole se doktorandi i mentori da se prilikom navođenja bibliografskih jedinica vode modelom Godišnjaka Filozofskog fakulteta. Ukoliko ne bude  ispoštovan  navedeni model, predata dokumentacija će se smatrati nepotpunom i predlog teme ili izveštaj se neće ni razmatrati na sednici Veća doktorskih studija.  
Mole se doktoranti da pri predaji doktorske disertacije (u štampanoj i elektronskoj formi, u pdf ili zip formatu), posebno obrate pažnju na naslovnu stranu (obrazac 5) i ključnu dokumentacijsku informaciju (obrazac 5a), koje propisuje član 20 Pravila doktorskih studija Univerziteta u Novom Sadu. Nepotpuna dokumentacija biće vraćena kandidatima, što će usporiti proces odbrane teze.

 

Slike

  • /uploads/attachment/strana/293/IMG_6427.JPG
Vrh strane