Početna >
Republika Srbija – Autonomna Pokrajina Vojvodina
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANjE

21000 NOVI SAD
Bulevar Mihajla Pupina 16
Tel.: +381 21 487 45 28
zoltan.jeges at vojvodina.gov.rs
Dana: 19.03. 2009. godine

Na osnovu Protokola o saradnji Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i Rotari kluba „Novi Sad Dunav“ , broj:106-451-00431/09 od 2. marta 2009. godine

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje
r a s p i s u j e

K O N K U R S
za raspodelu međunarodne stipendije za studente iz srednjih i istočnih evropskih zemalja za studiranje u Nemačkoj i Austriji

Sredstva iz fondacije Rotarijanaca u iznosu od 120.000,00 € (slovima: stodvadeset hiljada evra) namenjena su za finansiranje projekta čiji je cilj stipendiranje posebno kvalifikovanih studenata iz Srednje i Istočne Evrope u cilju unapređivanja međunarodne tolerancije i međukulturalnih susreta.

Pravo učešća na konkursu imaju:
- studenti Univerziteta u Novom Sadu, visoke škole strukovnih studija ili druge visokoobrazovne ustanove (najmanje na drugoj godini studija/ diplomci/ postdiplomci);
- studenti koji su tokom studija već pokazali kao nadprosečni, odnosno da su postigli prosek od najmanje 8,00;
- studenti koji poseduju sertifikat o znanju nemačkog jezika.

Sredstva se dodeljuju za finansiranje, odnosno učešće u finansiranju u kategorijama:
1. stipendije za studiranje;
2. dodatno finansiranje potrebno za praksu za vreme studiranja;

- na univerzitetu, visokoj školi ili institutu za obrazovanje u Nemačkoj ili Austriji.

Visina sredstava za raspodelu utvrđuje se na osnovu sledećih kriterijuma:

- u kategoriji stipendije za studiranje visina stipendije za studente iznosi do 5.000,00 € po semestru studiranja, do 2 semestra studiranja.
- u kategoriji dodatnog finansiranja potrebnog za praksu za vreme studiranja visina stipendije iznosi po 500,00 € mesečno do 8 nedelja.

Rok za podnošenje prijava je do 10. aprila 2009. godine.

Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrazcima Sekretarijata.
Kompletna konkursna dokumentacija može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata ili na internet adresi: www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs

Prijave na konkurs se podnose sa propratnim dokumentima na srpskom jeziku u zatvorenoj koverti sa naznakom „Konkurs za stipendiranje u inostranstvu“.
Mogu se podneti lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Izvršnog veća APV) ili poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, II sprat, kancelarija 29.

U slučaju odobrenja i dodele stipendije kandidat zaključuje ugovor o stipendiranju sa fondom Rotarijanaca, sam bira mesto visokoškolske ustanove, kontaktira mentore dotične ustanove, obezbeđuje smeštaj i putnu vizu.

Konkursna dokumentacija treba da sadrži:
1. Motivaciono pismo na nemačkom jeziku;
2. Tabelarno prikazana biografija na nemačkom jeziku sa fotografijom i sa podacima o dosadašnjim boravcima u inostranstvu;
3. Podaci o razlogu kandidovanja, na nemačkom jeziku;
4. Podaci o željenom univerzitetu, visokoj školi ili institutu za obrazovanje u Nemačkoj ili Austriji (sam kandidat je u obavezi da se informiše o ustanovi za upis u kojoj želi da obavi praksu ili nastavi studiranje);
5. Fotokopija uverenja o znanju jezika (od Univerziteta / Instituta Gete ili druge licencirane jezičke institucije);
6. Orginalna potvrda – uverenje o redovnom studiranju od fakulteta.
7. Originalna potvrda – uverenje o položenim ispitima i prosečnom ocenom u toku studiranja

Tačke 1,2,3. i 4. se popunjavaju na nemačkom jeziku u prijavi na konkurs.
Tačke 5, 6. i 7. su propratni dokumenti, i prilažu uz popunjenu prijavu na konkurs.

Neće se uzeti u razmatranje neblagovremene ili nepotpune prijave.

Korisnik se obavezuje da odobrena srestva upotrebi samo za namene za koje su dodeljena. Korisnik se obavezuje da o utrošku dodeljenih sredstava podnese izveštaj odmah/u toku, a najkasnije do kraja stipendiranja.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju, odnosno ispunjenje dodatnih uslova. Dospele prijave na konkurs razmatra komisija, koja donosi odluku o izboru kandidata. Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju.

Rezultati konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet adresi Sekretarijata u roku od 7 dana od datuma zaključenja konkursa. Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke. Na odluku Sekretarijata ne može se uložiti žalba ili neki drugi pravni lek.

Pokrajinski sekretar
dr JEGEŠ Zoltan

Obrazac za konkurisanje (doc)


 

 

© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu