Početna >

Deseti međunarodni interdisciplinarni simpozijum

SUSRET KULTURA
30. novembar 2018.

Poziv za prijavu

Veliko nam je zadovoljstvo da Vas obavestimo da Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu organizuje Deseti međunarodni interdisciplinarni simpozijum SUSRET KULTURA koji će se održati 30. novembra 2018. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Na Simpozijumu će ove godine biti obeležena dva značajna jubileja: 200 godina od prvog izdanja Vukovog Srpskog rječnika i 90 godina života vodećeg svetskog lingviste Noama Čomskog. U skladu s tim, posebno istaknuto mesto na našem skupu imaće dva tematska bloka: jedan sa radovima čije bi teme na različite načine bile povezane sa Srpskim rječnikom i radom Vuka Karadžića, i drugi, u kome bi se radovi bavili nekim od aspekata multidisciplinarno razgranate delatnosti Noama Čomskog. Stoga pozivamo učesnike da se temama svojih radova, ukoliko to bude moguće, uklope u neku od dve pomenute tematske celine.

Istovremeno, kao i do sada, cilj našeg skupa jeste оkuplјаnjе dоmаćih i strаnih nаučnikа i stručnjаkа iz različitih društveno-humanističkih oblasti rаdi rаzmеnе iskustаvа i idеја, podsticanja i promovisanja intеrkulturаlnоg i interdisciplinarnog diјаlоgа i rаzviјаnjа međunarodne mrеžе nаučnikа kroz prеzеntоvаnje rezultata interdisciplinarnih istraživanja iz оblаsti društvеnih i humаnističkih nаukа i diskusije o njima. Budući da je u istraživanjima takve vrste neophodno uzimati u obzir različite društveno-političke, psihološke, kulturne i druge kontekste, okvirne teme simpozijuma su:

 • odnosi pojedinaca i grupa definisani kulturnim kontekstom;
 • formiranje pojedinaca i grupa unutar date kulture (identitet, interkulturalnost i multikulturalnost);
 • odnos kulture i pojedinih društvenih sistema (obrazovanje, stvaralaštvo, mediji);
 • jezik i književnost kao kulturni fenomeni;
 • lokalno i globalno u kulturi;
 • informaciono-komunikacione tehnologije u društveno-humanističkim naukama;
 • istorija i kultura – konteksti i prožimanja;
 • semantika, kultura i kognicija;
 • kultura, pojedinac, društvo;
 • kulturni konteksti u nastavi stranog jezika.

Prijavu za skup možete popuniti ovde, najkasnije do 23. oktobra 2018. godine. Sve naknadno pristigle prijave neće biti uzete u razmatranje.

Očekujemo radove iz nauke o jeziku, nauke o književnosti, istorije, psihologije, pedagogije, filozofije, sociologije i žurnalistike.

Vidimo se u Novom Sadu!

Organizacioni odbor
Desetog međunarodnog interdisciplinarnog simpozijuma
SUSRET KULTURA

Uputstvo za prijavu apstrakta rada

 • Za učešće na Desetom međunarodnom interdisciplinarnom simpozijumu SUSRET KULTURA prilažu se isključivo apstrakti originalnih radova koji nisu već objavljeni ili ponuđeni za objavljivanje u nekoj drugoj publikaciji.
 • Autor može prijaviti najviše dva rada, pri čemu može biti prvi autor samo jednog. Radovi koji imaju više od tri koautora neće biti uzeti u razmatranje. 
 • Zainteresovani za učešće na Simpozijumu prijavljuju se popunjavanjem onlajn formulara, koji se otvara klikom na jezičak Prijava apstrakta. Rok za prijavu apstrakata je 23. oktobar 2018. godine.
 • Naslov rada ne može biti duži od 200 slovnih mesta (sa razmacima).
 • Apstrakti treba da budu dužine do 1000 slovnih mesta (sa razmacima) i treba da sadrže najvažnije informacije o istraživanju (problem, cilj istraživanja, metodologiju i rezultate). Potrebno je navesti i do 5 ključnih reči (ne više od 70 slovnih mesta, sa razmacima). Apstrakti se moraju prijaviti na jednom od radnih jezika Simpozijuma i engleskom jeziku. Apstrakti će biti recenzirani na osnovu originalnosti i naučnog doprinosa sprovedenog istraživanja, odnosno kvaliteta sadržaja i jasnoće.
 • Obaveštenje o učešću na Simpozijumu prijavljeni će dobiti najkasnije do 8. novembra 2018. godine.
 • Vreme za usmeno saopštenje ograničeno je na 15 minuta, uz 5 minuta predviđenih za diskusiju.
 • Radove pripremljene za publikovanje treba poslati najkasnije do 1. februara 2019. godine, u elektronskom obliku, isključivo preko obrasca dostupnog na ovom sajtu, u meniju Prijava. Slanje radova nakon ovog roka neće biti moguće.
 • Uputstvo za tehničko uređenje radova nalazi se u okviru ovog menija u podmeniju Tehničke propozicije.
 • Učešće na simpozijumu ne podrazumeva i objavljivanje rada. Odabrani i recenzirani radovi biće objavljeni u Zborniku radova. Recenziranje će biti anonimno i radove će recenzirati po dva recenzenta.  

Filozofski fakultet
Dr Zorana Đinđića 2, Novi Sad, Serbia
susret.kultura@ff.uns.ac.rs

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu