Početna >

Jednodnevni seminar ”Društveni položaj žena kroz istoriju” na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu

Centar za istraživanje Dunavskog regiona u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu organizuje jednodnevni seminar ”Društveni položaj žena kroz istoriju”, koji će biti održan na Filozofskom fakultetu, dana 31. marta 2017. godine sa početkom u 10 časova, u seminarskoj biblioteci za istoriju (301/ III sprat).

Seminar se održava uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Vlade AP Vojvodine i Zavoda za ravnopravnost polova APV.

Projekat Društveni položaj žena kroz istoriju ima za cilј edukaciju studentske populacije o istorijski uslovlјenim faktorima koji utiču na savremeni društveni položaj žene i probleme rodne ravnopravnosti u tradicionalnim shvatanjima bračnih odnosa i društvenoj ulozi žene, posebno u tranzicionim društvima.

Tranziciona društva u procesu modernizacije nemaju prihvaćene moderne kulturološke obrasce, pri čemu se porodica, kao primarna društvena grupa nalazi pred izazovima promena definisanih uloga bračnih partnera. Problemi tradicionalističkog shvatanja društvene uloge žene dovode do povećanog nasilјa nad ženama i neravnopravne uloge bračnih partnera, posebno na ruralnom području i među nisko obrazovanom populacijom. Savremeni obrazovni sistem ne doprinosi u dovolјnoj meri edukaciji mlađe populacije, niti prepoznaje afirmaciju rodne ravnopravnosti, pojmovno niti sadržinski kao društveno važnu kategoriju. Zbog toga je čest slučaj prihvatanja tradicionalnih obrazaca po modelu, koji dovode u ekstremnim slučajevima do otvorenog nasilјa i torture nad ženama. Definisana cilјna grupa, studentska populacija, se nalazi pred važnim životnim stadijumom, uspostavlјanjem bračnih zajednica, usled čega se želi, ovim projektom, izvršiti edukacija kroz primere istorijskog iskustva dobre i loše prakse. Posebno se želi istaći značaj emancipacije žena, kako bi se pružio podstrek ženama iz cilјne grupe za aktivnijom ulogom a sa druge strane edukacija ima za cilј ukazivanje na poželјne i nepoželјne, posebno nedozvolјene oblike ponašanja, kada je u pitanju muška populacija iz cilјne grupe.

Agenda seminara
”Društveni položaj žena kroz istoriju”
Petak, 31. mart, Filozofski fakultet (301/3)

10.00 - Otvaranje seminara i pozdravna reč:

  • Aleksandar M. Gajić, doktorand Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i direktor Centra za istraživanje Dunavskog regiona
  • prof. dr Ivana Živančević Sekeruš, dekanica Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu
  • Diana Milović, direktorica Zavoda za rodnu ravnopravnost Vlade AP Vojvodine
  • Predrag Vuletić, pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova u Vladi AP Vojvodine (čeka se potvrda)

10.30 - prof. dr Svetlana Tomin, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu – ”Doprinos žena srpskoj kulturi srednjeg veka
11.30 - prof. dr Vladislava Gordić Petković, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu – ”Virdžinija Vulf o položaju žena u modernom dobu
12.30 - Pauza
13.00 - prof. dr Svetozar Boškov, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu  – ”Položaj žena u antici
14.00 - doktorandkinja Tamara Pavlović, Laboratorija za antropologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu - ”Grobovi žena kao ogledalo moći u ranom srednjem veku

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu