Početna >

POZIV ZA SLANJE RADOVA ZA ZBORNIK RADOVA POSVEĆEN DUŠANU KOVAČEVIĆU


Poštovane profesorke i profesori, koleginice i kolege,

Sa posebnim zadovolјstvom  pozivamo vas da pošalјete svoje radove za zbornik posvećen književnom delu Dušana Kovačevića, koji Dom kulture „Gračanica“ izdaje u čast velikog srpskog dramskog pisca, a povodom nagrade „Zlatni krst kneza Lazara“ koju je dobio na manifestaciji „Vidovdansko pesničko bdenije 2015“ u Gračanici.

Zainteresovani proučavaoci književnosti svoje radove treba da pošalјu na imejl adresu:
knjizevnodelodusanakovacevica@gmail.com ili domkulturegracanica@gmail.com najkasnije do 31. avgusta 2016. godine.

Uredništvo se unapred raduje saradnji!

UPUTSTVO ZA PRIPREMU RADOVA:

Za objavlјivanje u zborniku radova o književnom delu Dušana Kovačevića prilažu se isklјučivo originalni radovi koji nisu objavlјeni ili ponuđeni za objavlјivanje u drugoj publikaciji.

Radovi do 31. avgusta 2016. treba da budu dostavlјeni elektronski kao otvoreni dokument (Word) u doc. ili docx. formatu, na adresu knjizevnodelodusanakovacevica@gmail.com ili domkulturegracanica@gmail.com

Neophodno je da rad bude ispravan u pogledu pravopisa, gramatike i stila i da bude lektorisan. Radovi mogu biti napisani ćiriličnim i latiničnim pismom.

 1. Podaci o autoru: Navode se ime(na) autora i prezime(na), kao. Ime i prezime (Font: Times New Roman, 12,) – prezime se piše velikim slovima u celosti.
 2. Afilijacija: Ispod imena autora daje se i naziv i mesto institucije u kojoj je autor zaposlen ili studira.
 3. Kontakt podaci: Elektronsku adresu autor stavlјa u napomenu, u fusnotu, pri dnu prve stranice članka. Ako je autora više, daje se samo adresa prvog autora.
 4. Sažetak: Sažetak (apstrakt) treba da sadrži cilј istraživanja, metode, rezultate i zaklјučak. Treba da ima najviše do 100 reči i da stoji između zaglavlјa (naslov, imena autora i dr.) i klјučnih reči, posle koga dolazi tekst rada. Sažetak je na srpskom jeziku i treba da bude ispod naslova rada. Prvi red: uvučen automatski (Col 1). Font: Times New Roman, 10.
 5. Klјučne reči: Broj klјučnih reči do 10.
 6. Naslov rada: Dva reda ispod imena. Format: font Times New Roman, 12, velikim slovima centrirano.
 7. Tekst: Format: font Times New Roman, 12, prored 1,5.
 8. Navođenje (citiranje) u tekstu: Bibliografske reference nalaze se isklјučivo u tekstu prema sledećem modelu: Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst (Mikić 2014: 50) tekst tekst tekst tekst tekst.
 9. Napomene (fusnote): Napomene u tekstu davati kao numerisane fusnote i isklјučivo kao komentare, a ne kao bibliografske reference.
 10. Literatura (lista referenci): Literatura treba da sadrži sve i isklјučivo bibliografske jedinice navedene u tekstu rada. Literaturu navesti azbučnim redom. Font: Times New Roman, 10.
 11. Dužina rada: Do 25 stranica.

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu