Početna > Vesti>

Prof. dr  Marko Juvan (Filozofski fakultet/ZRC, Ljubljana)
30. maj 2014. u 12 sati
Filozofski fakultet
Sala 30/I

ODSEK ZA KOMPARATIVNU KNJIŽEVNOST I AKADEMSKA KNJIGA POZIVAJU VAS NA PREDAVANJE
PROF. DR MARKA JUVANA

Svetska književnost i periferija

O AUTORU

     Prof. dr Marko Juvan (Ljubljana, 1960) je slovenački komparatista, teoretičar i književni istoričar. Zaposlen je kao naučni savetnik u ZRC SAZU (Naučnoistraživački centar Slovenačke akademije nauke i umetnosti) i redovni je profesor na Odseku za slovenistiku Filozofskog fakulteta u Ljubljani. Usavršavao se u Tibingenu i Minhenu, a kao gostujući profesor predavao na univerzitetima u Brnu (Republika Češka) i Zagrebu. Po pozivu je držao predavanja i na univerzitetima u Minhenu, Hamburgu, Budimpešti i Pragu. Glavne naučne oblasti kojima se bavi su: intertekstualnost, kulturni transfer, transnacionalna komparativistika, književni kanon, književni sistemi, kulturno sećanje, teorija istorije i komparativne književnosti, slovenačka književnost 19. i 20. veka u komparativnom kontekstu.
Od 2002. do 2006. godine bio je predsednik Slovenačkog udruženja za uporednu književnost, a od 2008. član ICLA Komiteta za književnu teoriju. Takođe je rukovodio brojnim domaćim i međunarodnim komparatističkim projektima, uz učešća i organizaciju eminentnih naučnih skupova u zemlji i inostranstvu. Saradnik je prestižnih međunarodnih časopisa za književnu teoriju i komapativistiku. Bio je urednik najznačajnijih književnih i naučnih slovenačkih časopisa „Literatura“, „Jezik in slovstvo“, „Primerjalna književnost“, „Slavistična revija“, i dr. Od 2004. sa dr Darkom Dolinarom uređuje seriju Studia Litteraria.
Uz brojne priređene publikacije, zbornike, naučne studije i prevode objavio je sledeće knjige: Imaginariji Kersta v slovenski literaturi ( Imaginariji Krsta u slovenačkoj literaturi, 1990); Domači Parnas v narekovajih (Domaći Parnas u navodnicima, 1997); Intertekstualnost (2000); Vezi besedila: študije o slovenski književnosti in medbesedilnosti ( Tekstualne veze; studije o slovenačkoj književnosti i intertekstualnosti, 2000); Literarna veda v re-konstrukciji: uvod v sodobni študij literature (2006), prevedena i na srpski jezik (Nauka o književnosti u re-konstrukciji, Službeni glasnik, 2011), kao i studiju History and Poetics of Intertextuality (Comparative Cultural Studies), Perdue University Press (2009), skraćenu i prerađenu  verziju knjige Intertekstualnost koju je u celini prevela dr Bojana Stojanović Pantović (Akademska knjiga, Novi Sad, 2013).
Selektivna autorova biobibliografija može se pronaći na linku http://mjuvan.zrc-sazu.si/ i  http://sl.wikipedia.org/wiki/Marko_Juvan

 

  

 

 

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu