Početna > Vesti>

Odluka o sprovođenju studentske evaluacije nastavnog procesa u zimskom semestru školske 2012/2013. godine

 

Anketa kojom se ispituju stavovi i mišljenja studenata o realizaciji studijskih programa, nastavi i pedagoškom radu nastavnika i saradnikapredstavlja obavezan element procesa samovrednovanja i temelj unapređenja kvaliteta Fakulteta. Studentsko vrednovanje kvaliteta nastavnog procesa od izuzetnog je značaja za unapređenje kvaliteta studijskih programa i nastave, kao i kvaliteta rada nastavnika i saradnika Fakulteta.

Od 20. februara do 1. marta 2013. godine studenti Filozofskog fakulteta imaju priliku da izraze svoje stavove i ocene o kvalitetu nastavnog procesa u toku zimskog semestra školske 2012/13. godine i to preko studentskog WEB servisa.

Sistem sprovođenja studentske ankete putem WEB servisa, odnosno putem Fakultetskog informacionog sistema (FIS), usklađen je sa najvišim informatičkim standardima i obezbeđuje:

  • potpunu anonimnost učesnika u anketi (transfer podataka sa servera fakulteta na server FIS),
  • automatizovanu obradu podataka,
  • automatizovan transfer podataka i rezultata statističke obrade podataka u elektronskom obliku na adresu Dekanata Fakulteta.

Prodekan za nastavu će, na osnovu rezultata ankete, do kraja letnjeg semestra školske 2012/13. godine:

  • podneti izveštaj o rezultatima sprovedene ankete Komisiji za obezbeđivanje kvaliteta i Nastavno-naučnom veću Fakulteta;
  • predložiti sprovođenje mera iz nadležnosti Dekanata, Nastavno-naučnog veća i Komisije za obezbeđenje kvaliteta za otklanjanje uočenih nedostataka u nastavnom procesu;
  • izdavati potvrde o oceni pedagoškog rada nastavnika i saradnika, relevantne prilikom izbora u nastavnička i saradnička zvanja.

PRODEKAN ZA NASTAVU
Prof. dr Biljana Šimunović-Bešlin

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu