Početna > Vesti>

Predavanje: JEZICI UNIJE U EVROPSKOM PROJEKTU: USAVRŠAVANJE I ULOGA PREVODILACA I PRAVNIKA LINGVISTA

             

Univerzitet u Novom Sadu - Filozofski fakultet, Svečana sala (30), Zorana Đinđića 2.
Datum: 28. maj 2012. Vreme: 11.30 h

Italo Rubino, šef Odseka za italijanski jezik, Generalna direkcija za prevođenje, Evropska komisija u Briselu

na temu:

JEZICI UNIJE U EVROPSKOM PROJEKTU: USAVRŠAVANJE I ULOGA PREVODILACA I PRAVNIKA LINGVISTA.

Italo Rubino je šef Odseka za italijanski jezik Generalne direkcije za prevođenje Evropske komisije u Briselu. Pošto je završio studije na Univerzitetskom institutu za prevodioce u Trstu, godine 1975. postaje prevodilac i revizor u Evropskoj komisiji za nemački i holandski jezik. Od 1998. do 2004. godine zadužen je za organizovanje jezičkog usavršavanja personala u evropskim institucijama, sa posebnom ulogom u koordinaciji usavršavanja funkcionera Evropske unije u okviru jezika zemalja koje su uključene u proces proširenja Evropske unije od 2004. godine. Odsek za italijanski jezik, čijim radom sada koordinira Italo Rubino u Evropskoj komisiji, bavi se i prevođenjem u evropskim institucijama sa sedištem u Luksemburgu.

Informacije

Datum: 28. maj 2012. Vreme: 11.30 h

Mesto: NOVI SAD, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Svečana sala, Zorana Đinđića 2

Predavanje će biti na italijanskom jeziku, a diskusija nakon predavanja će biti i na drugim jezicima.

U organizaciji: Italijanski institut za kulturu u Beogradu i Univerzitet u Novom Sadu - Filozofski fakultet, Odsek za romanistiku.

 

***********************************************************************************

 

Università di Novi Sad -  Facoltà di Filosofia, Svečana sala (n. 30), Zorana Đinđića 2. 
Data: lunedì 28 maggio 2012. Ora: 11,30.

Italo Rubino, Capo Dipartimento linguistico italiano, Direzione generale della traduzione, Commissione europea a Bruxelles

sul tema:LE LINGUE DELL’UNIONE NEL PROGETTO EUROPEO: FORMAZIONE E RUOLO DEI TRADUTTORI, DEGLI INTERPRETI E DEI GIURISTI LINGUISTI.


Italo Rubino è Capo del Dipartimento linguistico italiano della Direzione generale per la Traduzione della Commissione europea a Bruxelles. Formatosi presso l’Istituto Universitario per interpreti e traduttori di Trieste, diventa, nel 1975, funzionario traduttore e revisore presso la Commissione europea per il tedesco e l’olandese. Dal 1998 al 2004, è incaricato dell’organizzazione della formazione linguistica del personale delle istituzioni europee, con la missione speciale del coordinamento della formazione dei funzionari UE nelle lingue dei Paesi coinvolti nell’allargamento dell’Unione europea del 2004. Il Dipartimento linguistico italiano che ora Italo Rubino coordina presso la Commissione europea a Bruxelles, si occupa anche delle traduzioni presso le Istituzioni europee con sede a Lussemburgo.

Informazioni

Data: lunedì 28 maggio 2012. Orari: 11.30

Luogo: NOVI SAD, Università di Novi Sad, Facoltà di Filosofia, Svečana sala (n. 30), Zorana Đinđića 2.

Organizzato da: Istituto Italiano di Cultura in Belgrado e Università di Novi Sad - Facoltà di Filosofia, Dipartimento di Lingue romanze.


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu