Početna >
Slavistički skup u Ukrajini

ІНСТИТУТ СЛАВІСТИКИ
Львівського національного університету імені Івана Франка
13–15 травня 2010 р. проводить

XІХ МІЖНАРОДНИЙ СЛАВІСТИЧНИЙ КОЛОКВІУМ,
присвячений пам’яті слов’янських першопросвітників
святих Кирила і Мефодія

На пленарних і секційних засіданнях традиційно будуть заслуховуватися та обгово¬рюватися доповіді з таких проблем:

1. Кирило-мефодіївська духовна традиція у суспільному розвитку слов’ян.
2. Історія, мова, література та культура слов’янських народів: концептуальні питання.
3. Україна та українці у загальнослов’янському та європейському контексті.
4. Історія і методологія славістики.

До участі в колоквіумі запрошуються українські та зарубіжні вчені. Робочі мови – всі слов’ян¬ські. Зацікавлених осіб просимо не пізніше 20 квітня 2010 р. подати до Оргкомітету заявки, зазначивши при цьому потребу в готелі.
Оргкомітет залишає за собою право відхиляти теми, які не відповідають тематичній спря¬мованості колоквіуму.
Фінансові затрати, пов’язані з участю в колоквіумі, покриваються коштом учасників, або тих установ, у яких вони працюють.

Внесок учасника колоквіуму на оргвитрати – 20 гривень – робиться під час реєстрації.
Оргкомітет зацікавлений у тому, щоб до програми колоквіуму було внесено також одне-два тематичні засідання або круглі столи. Чекаємо з цього приводу ваших конкретних пропозицій.
Усі учасники колоквіуму після виголошення доповідей повинні залишити керівникові секції короткі резюме (до 0,5 с. комп’ютерного тексту) своїх виступів, які необхідні для підготовки звіту (як тези доповідей вони публікуватися не будуть).

Тексти окремих доповідей обсягом 0,5–0,6 друк. арк. за погодженням з редколегією, можуть бути опубліковані у науковому збірнику “Проблеми слов’янознавства”. Матеріали подаються до редколегії в елект¬ронному варіанті (дві копії з різними іменами файлів у форматі DOC та RTF на одному диску СD, або електронною поштою за адресою: instslav@franko.lviv.ua) та у видруку. Записи виконуються у редакторі WORD 97.0 або наступних версіях для Windows 2000, XP для IBM (крім WORD 2007), шрифт Times New Roman 14 через півтора інтервали з наскрізь пронумерованими посторінковими посиланнями. Параметри сторінки: формат А4, поля: зліва – 3 см, справа – 1 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см.

ОРГКОМІТЕТ

ІНСТИТУТ СЛАВІСТИКИ
вул. Університетська, 1, кімн. 317
79000, Львів, УКРАЇНА
тел. (0380-322) 239-41-03
(0380-322) 239-41-20
e-mail: instslav@franko.lviv.ua

Poziv (pdf: 237KB)

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu