Početna >

POZIV ZA NAUČNI SKUP SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
“VASPITANJE ZA HUMANE ODNOSE - PROBLEMI I PERSPEKTIVE “

- prvo obaveštenje -

Poštovani,
Centar za pedagoška istraživanja i Departman za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Nišu organizuju naučni skup sa međunarodnim učešćem na temu Vaspitanje za humane odnose – problemi i perspektive, 17. i 18. septembra 2010. godine na Filozofskom fakultetu u Nišu.

Tematske oblasti skupa:
- Vaspitanje za humane odnose u kontekstu savremenih društvenih promena
- Humanizacija odnosa u vaspitno-obrazovnim institucijama
- Humanizacija odnosa u porodici
- Metodičke osnove vaspitanja za humane odnose
- Celoživotno obrazovanje – polazna koncepcija za razvoj humanih odnosa
- Inkluzivno obrazovanje
- Humanizam i mediji

Rezime rada (na srpskom i engleskom jeziku, do 100 reči, sa maksimum 5 ključnih reči), u prijavnom listu, poslati u elektronskom obliku do 10. juna 2010. godine na e-mail adresu: cpinis@filfak.ni.ac.rs.

Radove u celini poslati u elektronskom obliku do 20. avgusta 2010. godine na e-mail adresu: cpinis@filfak.ni.ac.rs
Svi prispeli radovi prolaze proceduru recenzije.
Knjiga rezimea biće štampana i podeljena učesnicima na dan održavanja skupa.
Radovi u celini biće objavljeni u tematskom broju časopisa Godišnjak za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Nišu.
Radni jezici naučnog skupa su srpski i engleski jezik.

Uputstvo za pisanje rada:
1. Tekst je potrebno poslati u Word 2003 formatu, font Times New Roman 12, latinica ili ćirilica, sa proredom 1.5.
2. Rad veličine jednog autorskog tabaka.

Važni datumi:
- Prijavu i rezime rada poslati do 10. juna 2010. godine
- Rok za predaju rada u celini je 20. avgust 2010. godine
- Uplata kotizacije do 20. avgusta 2010. godine
- Datumi održavanja Naučnog skupa – 17. i 18. septembar 2010. godine

Kotizacija za skup:
1. Kotizacija iznosi 3000 dinara (30€).
2. Dodatne informcije za uplatu kotizacije možete dobiti od osobe za kontakt.

Iznos kotizacije podrazumeva radni materijal, Knjigu rezimea, časopis Godišnjak za pedagogiju i koktel.
Troškove putovanja i smeštaja snose sami učesnici skupa.
Drugo obaveštenje će sadržati podatke o mogućem smeštaju učesnika.

Podaci za bankovne transfere:
Broj računa Filozofskog fakulteta: 840-1818666-89
Sa naznakom: za naučni skup – pedagogija
Poziv na br. 742121025
PIB: 100664758

Detaljni program Naučnog skupa dostavićemo učesnicima skupa do 01. septembra 2010. godine putem elektronske pošte.
Sve dodatne informacije možete naći na sajtu: www.filfak.ni.ac.rs.
Kontakt osoba: mr Jelena Petrović, jelenap@filfak.ni.ac.rs.

PRIJAVA (doc: 35KB)

Upravnik Centra za pedagoška istraživanja
Doc. dr Bisera Jevtić

Upravnik Departmana za pedagogiju
Prof. dr Marina Matejević

Invitation for the Conference with international participation
EDUCATION FOR HUMANE RELATIONS – PROBLEMS AND PERSPECTIVES

- the first notification -

Dear Sir/Madam,
The Centre for Educational Research and the Pedagogy Department at the Faculty of Philosophy in Niš are organising the conference with international participation on Education for humane relatioships – problems and perspectives. The Conference will be held on 17th and 18th of September at the Faculty of Philosophy in Niš

The main themes:
- Education for the humane relationships in the contemporary social changes context
- Humanization of the relations in educational institutions
- Humanization of the family relationships
- Methodic bases of the education for humane relations
- Long-life education – the starting concept for developing the humane relations
- Inclusive education
- Humanism and media

The registration form, containing the abstract (up to 100 words and 5 key words), should be submitted no later than June 10th , 2010 by email to: cpinis@filfak.ni.ac.rs.

The deadline for full papers is the 20th of August, 2010. They should also be sent by email to: cpinis@filfak.ni.ac.rs
All the papers will be reviewed.
The book of abstracts will be printed and distributed to the participants on the first day of Conference.
The full papers will be published in a special volume of the periodical Yearbook for Pedagogy.
Official languages of the Conference are Serbian and English.

Writing instructions:
1. Text should be written in Word 2003 file format, Times New Roman 12 font, in Roman or Cyrillic alphabet, with 1.5 line spacing.
2. The papers should not exceed the limit of 15 pages.

Important dates:
- Registration form and abstract are to be sent up to the 10th of June, 2010.
- The full papers deadline is the 20th of August, 2010.
- The registration fee payment – up to the 20th of August, 2010.
- The dates of the Conference – 17th and 18th of September, 2010.

Registration fee:
1. Registration fee amounts 3000 dinars (30€).
2. Additional information about the fee payment can be acquired from the contact person.

Registration fee includes working material, the Book of Abstracts, the periodical Yearbook for Pedagogy and a cocktail.

The costs of travel and accommodation are not included in a registration fee.

The second notification will contain the information about the accommodation possibilities.

Bank transfers instructions:
The Faculty of Philosophy bank account number: 840-1818666-89
The payment purpose: For the Conference – Pedagogy
Reference number: 742121025
PIB: 100664758

The participants will be informed on the detailed program of the conference by an email up to the 1st of September, 2010.
The other information could be found on the web site: www.filfak.ni.ac.rs.
The contact person is mr Jelena Petrović - jelenap@filfak.ni.ac.rs.

REGISTRATION FORM (doc: 35KB)

The Head of the Centre for Educational Research
Doc. dr Bisera Jevtić

The Head of the Pedagogy Department
Doc. dr Marina Matejević


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu