Početna > Vesti>

O B A V E Š T E N J E     S T U D E N T I M A
O PRIJAVI ISPITA ZA JANUARSKI I FEBRUARSKI ISPITNI ROK
ŠK. 2010/11. GODINE

 

Kako su, Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju usvojenim u julu 2010. godine, fakulteti u obavezi da organizuju i šesti ispitni rok (čl. 90. Zakona) na sednici Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta odlučeno je da to od šk. 2010/11. godine bude februarski ispitni rok.
S obzirom na činjenicu da su navedene izmene Zakona usvojene nakon donošenja Radnog kalendara i definisanih rokova za prijavu ispita za januarski ispitni  rok
(http://www.ff.uns.ac.rs/studenti/oglasne%20table/radni_kalendar201011.htm), u tekućoj školskoj godini prijavljivaće se istovremeno ispiti i za januarski i za februarski rok, s tim da će se uplata izvršiti (prilikom prijave) samo za januarski ispitni rok. Ukoliko bude potrebe za ponovnim polaganjem ispita i u februarskom roku, student će, uz fotokopiju ispitne prijave doneti i uplatnicu Sekretaru odseka, nakon januarskog, a pre početka februarskog roka, tj. 03. februara 2011. godine. 
Ovakav način prijave važi SAMO za februarski ispitni rok tekuće školske godine, zbog napred navedenog razloga.
Takođe obaveštavamo studente – dobrovoljne davaoce krvi, da uz  2 ispitne prijave za januarski ispitni rok mogu, umesto uplatnice, zalepiti formulare koje su dobili od studentske organizacije.

Prodekan za nastavu
prof. dr Olivera Gajić,s.r.

 


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu