Početna > Vesti>

Usklađivanje studijskih planova i programa sa zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

PPM predmeti u studijskim programima

Prema odredbama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (Sl. glasnik RS br. 72/09 od 03. septembra 2009. godine) svi studenti Filozofskog fakulteta koji planiraju da rade u osnovnim i srednjim školama u Srbiji, od školske 2012/13. godine, moraju ispuniti dodatni uslov: najmanje 36 ESPB iz pedagoškog,  psihološkog i metodičkog obrazovanja stečenog na visokoškolskoj ustanovi u toku 5 godina studija (tj. 30 ESPB iz predmet  navedenih oblasti i 6 ESPB prakse u vaspitno-obrazovnim  institucijama), što je minimum zahteva u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova.

Filozofski fakultet je, u cilju usklađivanja svih akreditovanih studijskih programa sa odredbama pomenutog Zakona, implementirao dodatne predmete iz navedenih oblasti u okviru određenih izbornih pozicija, kako na osnovnim, tako i na diplomskim- master studijama, za one studente koji se opredeljuju za rad u školama da bi ispunili taj dodatni uslov. U tabelama ispod ovog teksta nalaze se predmeti u okviru svakog studijskog programa koji su u kategoriji PPM predmeta, odnosno koji pripadaju grupi pedagoškog,  psihološkog i metodičkog obrazovanja. Student može izabrati više predmeta iz ove grupe, ali je ZAKONSKI MINIMUM  30 ESPB +6ESPB za praksu u vaspitno-obrazovnim institucijama.

Studentima koji žele da rade u vaspitno-obrazovnim institucijama se, takođe, sugeriše da svoje završne diplomske-master radove pišu iz pedagoško-psihološke i metodičke oblasti jer i na taj način mogu sakupljati ESPB iz navedenih oblasti.

 

Studijski program: FILOZOFIJA

Studijski predmet Status predmeta Fond časova
semestar
ESPB

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Interaktivna pedagogija

O

2+1

I

3

Pedagoška psihologija

O

2+1

II

3

Informatička pismenost

O

1+2

II

3

Teorija saznanja 

O

2+2

III

6

Etika 1

O

2+2

III

6

Etika 2

O

2+2

IV

5

Razvojna psihologija

I

2+2

IV

4

 1. Filozofija umetnosti
 2. Filozofija matematike

I

2+2

V

6

 1. Didaktika
 2. Bioetika

I

2+2

VI

6

Metodika nastave filozofije

O

2+4

VIII

3

DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE - MASTER

Predlog:Metodička praksa u IB 1

I

0+4

I

6

 

Studijski program: MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studijski predmet Status predmeta Fond časova
semestar
ESPB

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Jezička kultura

O

1+1

II

3

Pravopis mađarskog jezika

O

1+2

II

2

Psihologija umetnosti

I

2+0

III

3

Stilistika i retorika

O

1+2

IV

4

Razvojna psihologija

O

2+1

V

3

Interaktivna pedagogija

O

2+1

V

3

Sociologija obrazovanja

I

2+0

V

3

Kultura govora

I

1+1

V

3

Pedagoška psihologija

O

2+1

VI

3

Didaktika

O

2+0

VI

3

Osnovi procene ličnosti

I

1+1

VI

3

 1. Pedagogija umetnosti
 2. Pedeutologija

I

2+0

VI

3

Metodika nastave mađarskog jezika i književnosti I

O

2+1

VII

4

Informatička pismenost

O

1+2

VII

3

Metodika nastave mađarskog  jezika i književnosti 2

O

1+2

VIII

4

Stručna praksa

O

0+0

VIII

2

Psihologija dvojezičnosti

I

2+0

VIII

3

DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE - MASTER

Metodička praksa u IB 1

I

0+4

I

6

Metodička praksa u IB2

I

0+4

I

6

 

Studijski program: KOMPARATIVNA KNJIŽEVNOST SA TEORIJOM KNJIŽEVNOSTI

Studijski predmet Status predmeta Fond časova
semestar
ESPB

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Kreativno pisanje poezije

I

2+0

IV

4

Kreativno pisanje proze

I

2+0

VI

4

Interaktivna pedagogija

I

2+1

V

3

Metodika nastave književnosti: Metodički sistemi sa osnovama didaktike

I

2+2

VI

6

Metodika nastave književnosti: metodičke aplikacije

I

2+2

VII

5

Metodika nastave književnosti: metodička praksa

I

2+0

VII

4

Mediji u nastavi književnosti i umetnosti 1

IB8

2+0

VII

2

Pedagoška psihologija

I

2+0

VII

3

Mediji u nastavi književnosti i umetnosti 2

IB13

2+0

VIII

5

DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE - MASTER

Metodička praksa

I

0+4

II

6

Semiotika kultureu interaktivnoj nastavi književnosti i umetnosti

O

2+0+2

I

8

 

Studijski program: SOCIOLOGIJA

Studijski predmet Status predmeta Fond časova
semestar
ESPB

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Informatička pismenost

I

1+2

I

3

 1. Pedagoška psihologija
 2. Razvojna psihologija

I

2+1

I

3

Interaktivna pedagogija

I

2+1

I

3

Didaktika

I

2+2

IV

3

Sociologija obrazovanja

I

3+2

V

6

Sociologija generacija

I

3+2

VI

6

Sociologija komunikacija

I

3+2

VII

6

Metodika nastave sociologije

I

3+2

VIII

6

Osnove socijalne psihologije

I

2+0

II

3

Društvo i civilizacije

I

2+0

III

3

DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE - MASTER

Problemski pristup u metodici nastave sociologije

IB1

4+6

I

10

Metodičku praksu

I

0+6

II

10

 

Studijski program: SRPSKA FILOLOGIJA: SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studijski predmet Status predmeta Fond časova
semestar
ESPB

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Informatička pismenost

O

1+2

I

3

Ortografija i transkripcija

O

2+2

II

3

Metodika sa osnovama glotodidaktike

O

2+2

VI

4

Metodika nastave srpskog jezika i književnosti

O

2+2

VII

5

Interaktivna pedagogija

O

2+1

VII

3

Sociologija obrazovanja

I

2+0

VII

3

Književnost za decu

I

2+0

VII

3

Metodička praksa

O

0+4

VIII

4

Pedagoška psihologija

O

2+1

VIII

3

 1. Metodički sistemi
 2. Pregledna gramatika srpskog jezika kao stranog 1- kao drugog

I

2+1

VIII

5

Dijalekti u književnim delima

I

1+1

VIII

3

Razvojna psihologija

I

2+0

VIII

3

Obrazovanje i religija
Strategije efikasnog obrazovanja
Obrazovne inovacije

I

2+0

VIII

3

DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE - MASTER

Metodičke aplikacije

I

2+2+0

I

6

Prozodijska obrada teksta

I

2+2+0

I

6

Funkcionalno proučavanje leksike

I

2+2+0

I

6

Gramatičko-leksička obrada teksta

I

2+2+0

I

6

Programiranje nastave gramatike

I

2+2+0

I

6

Pregledna gramatika srpskog jezika kao stranog2/drugog

I

2+2+0

I

6

Metodičke inovacije u praksi

I

2+2

I

6

Metodika srpskog jezika kao stranog/drugog

I

2+2+0

II

6

 

Studijski program:SRPSKA FILOLOGIJA U KONTAKTU SA MAĐARSKOM/SLOVAČKOM FILOLOGIJOM

Studijski predmet Status predmeta Fond časova
semestar
ESPB

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Informatička pismenost

O

1+2

I

3

Ortografija I transkripcija

O

2+2

II

3

Književnost za decu

O

2+0

III

5

Psihologija dvojezičnosti

O

2+1

III

4

Interaktivna pedagogija

O

2+1

III

3

Pedagoška psihologija

O

2+1

VI

3

Metodika sa osnovama glotodidaktike

O

2+2

VI

5

Metodika nastave srpskog kao nematernjeg jezika

O

2+2

VII

5

 1. Srpski jezik u kontaktu sa mađarskim
 2. Srpski jezik u kontaktu sa slovačkim

I

2+2

VIII

5

Metodička praksa

O

2+2

VIII

5

 1. Pregledna gramatika srpskog jezika kao stranog 1
 2. Metodički sistemi

I

2+1

VIII

5

 

 Studijski program: SLOVAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studijski predmet Status predmeta Fond časova
semestar
ESPB

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Pravopis 1

O

1+1

I

3

Informatička pismenost

O

1+2

I

3

Pravopis 2

O

1+1

II

4

Sociologija obrazovanja

I

2+0

III

2

Jezička kultura

I

2+2

III

5

Pedagoška psihologija

O

2+1

IV

3

Razvojna psihologija

O

2+1

V

3

Interaktivna pedagogija

O

2+1

V

3

Slovačka dečja književnost

O

2+2

VI

5

Didaktika

O

2+0

VI

5

Metodika nastave slovačkog jezika

O

2+0

VII

5

Metodika nastave slovačkog jezika 2 – praktični deo

O

0+2

VIII

6

 

Studijski program: RUMUNSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studijski predmet Status predmeta Fond časova
semestar
ESPB

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Razvojna psihologija

O

2+0

V

3

Pedagoška psihologija

O

2+1

VI

3

Metodika nastave rumunskog jezika i književnosti

O

2+0

VII

3

Interaktivna pedagogija

O

2+1

VII

3

Metodička praksa

O

0+0+4

VIII

6

Obrazovne inovacije

I

2+0

VIII (V)

3

Obrazovanje i religija

I

2+0

VIII (V)

3

DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE - MASTER

Metodičke aplikacije

I

2+2+0

I

6

Programiranje nastave gramatike

I

2+2+0

I

6

 

Studijski program: RUSINSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studijski predmet Status predmeta Fond časova
semestar
ESPB

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Pravopis rusinskog jezika

O

1+1

II

2

Razvojna psihologija

O

2+1

II

3

Informatička pismenost

O

1+2

II

3

Kreativno pisanje proze

I

0+2

V

3

Strategije efikasnog obrazovanja

I

2+0

VI

3

Metodičke aplikacije

O

2+1

VII

4

Pedagoška psihologija

O

2+1

VII

3

Interaktivna pedagogija

O

2+1

VII

3

Psihologija dvojezičnosti

I

2+0

VII

3

Metodika nastave rusinskog jezika i književnosti – praktični deo

O

0+3

VIII

6

Didaktika

O

2+1

VIII

3

Rusinska frazeologija

I

1+1

VIII

3

DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE - MASTER

TEHNIKA I METODOLOGIJA FILOLOŠKIH DISCIPLINA u: Metodika i metodologija filoloških disciplina

O

3+2+2

I

10

 

Studijski program: RUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studijski predmet Status predmeta Fond časova
semestar
ESPB

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Leksičke vežbe sa analizom teksta 1

O

0+2

I

3

Leksičke vežbe sa analizom teksta 2

O

0+2

I

3

Informatička pismenost

I

2+1

II

3

Ruski razgovorni jezik 1

O

0+2

I

3

Ruski razgovorni jezik 2

O

0+2

II

3

Interaktivna pedagogija

O

2+1

V

3

Ruski razgovorni jezik 7

O

0+3

VII

3

Metodika nastave ruskog jezika

O

2+1

VII

5

Razvojna psihologija

O

2+1

VII

3

Metodika nastave ruskog jezika 2 (praksa)

O

0+3

VIII

6

Pedagoška psihologija

O

2+1

VIII

3

Didaktika

O

2+0

VIII

3

 

Studijski program: SRPSKA KNJIŽEVNOST I JEZIK
Pedagoško, psihološko, metodička grupa predmeta sa praksom u vaspitno-obrazovanim institucijama

Studijski predmet Status predmeta Fond časova
semestar
ESPB

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Osnove akademskog pisanja

O

1+1

II

2

Informatička pismenost

O

1+2

II

3

Pedagoška psihologija

O

2+1

III

3

Interpretacije književnosti za decu

O

1+1

IV

2

Interaktivna pedagogija

O

2+1

IV

3

Metodički sistemi sa osnovama didaktike

O

3+4

VI

6

Metodičke aplikacije

O

2+3

VII

5

Metodička praksa

O

0+0+3

VII

4

 1. Kreativno pisanje poezije
 2. Kreativno pisanje proze

I

0+2

VII

2

Poetička načela srpske postmoderne proze

I

2+0

VII

2

Komparativni pregled poetika Danila Kiša i Borisava Pekića

I

2+0

VII

2

Pedeutologija

I

3+0

VIII

3

Interpretacija usmene lirike u osnovnoj i srednjoj školi

I

3+0

VIII

3

Srpska drama 20. veka – tradicija i inovacije

I

2+0

VIII

3

Poetika Miloša Crnjanskog

I

0+2

VIII

3

Poetika Ive Andrića

I

0+2

VIII

3

Simbolizam i neosimbolizam u srpskom pesništvu 20. veka

I

3+0

VIII

3

Pesništvo prve moderne

I

3+0

VIII

3

DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE – MASTER

Nove nastavne metodologije

I

3+0+3

I

6

Metodika nastave srpske književnosti – teorijsko-aplikativni aspekt

O

3+0+3

I

6

Metodička praksa

I

0+2+4

I

6

Savremene književne teorije

I

3+0+3

I

6

Savremena srpska drama – Dušan Kovačević

I

3+0+3

I

6

Istorija srpske lirike

I

3+0+3

I

6

 

Studijski program: NEMAČKI JEZIK I  KNJIŽEVNOST

Studijski predmet Status predmeta Fond časova
semestar
ESPB

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Pravopis sa kulturom izražavanja

I

2+2+0

III

4

 1. Didaktika
 2. Strategije efikasnog obrazovanja

I

2+0+0

IV

3

 1. Didaktika
 2. Obrazovne inovacije

I

2+0+0

VI

3

Etika

I

2+0+0

VI

3

 1. Uvod u metodiku nastave nemačkog jezika
 2. Metodika nastave nemačkog jezika (praksa)

O

O

2+2

0+1

VII

VII

4

2

Razvojna psihologija

O

2+0+0

VII

3

 1. Metodika nastave nemačkog jezika
 2. Metodika nastave nemačkog jezika (praksa) 2

O

O

2+2

0+1

VIII

VIII

4

2

Pedagoška psihologija

O

2+1+0

VIII

3

DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE – MASTER

Frazeologija nemačkog jezika

O

2+2

I

5

Interaktivna pedagogija

O

2+1

I

3

 1. Analiza grešaka u nastavi nemačkog jezika /Testiranje i vrednovanje komunikativne kompetencije
 2. Metodika nastave nemačkog jezika: školska praksa

I

 

I

2+1

 

0+2

I

 

I

4

 

3

Pedeutologija

I

 

 

 

Pedagoška psihologija

I

 

 

 

 

Studijski program: ISTORIJA

Studijski predmet Status predmeta Fond časova
semestar
ESPB

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Razvojna psihologija

O

2+0

I

3

Pedagoška psihologija

O

2+1

II

3

Interaktivna pedagogija

O

2+1

V

3

Didaktika

O

2+1

VI

3

Metodika nastave istorije

O

2+2

VII

5

Metodička praksa

O

0+4

VIII

6

DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE – MASTER

1. Teorije nastave istorije
2. Antička mitologija i religija u nastavi istorije i klasičnih jezika
3. Antička prošlost u udžbenicima istorije
4. Istorija Jugoslavije u udžbenicima

I

2+4+2

I

8

Udžbenik u nastavi istorije

I

2+4+0+2

I

8

Inovacije u metodičkoj praksi

I

2+4+0+2

I

8

 

Studijski program: FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studijski predmet Status predmeta Fond časova
semestar
ESPB

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Informatička pismenost

O

1+2+0

III

3

Razvojna psihologija

O

2+1+0

V

3

Interaktivna pedagogija

O

2+1+0

VI

3

Metodika nastave francuskog jezika I

O

2+1+0

VII

4

Didaktika

O

2+1+0

VII

3

Metodika nastave francuskog jezika II

O

2+0+2

VIII

6

DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE - MASTER

Кnjiževni tekst u nastavi
francuskog jezika

I

2+2

I

8

Didaktika stranog jezika

I

2+2

I

8

Interaktivna nastava
francuskog jezika

I

2+2

I

7

 

Studijski program: PSIHOLOGIJA

Studijski predmet Status predmeta Fond časova
semestar
ESPB

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Učenje i memorija

O

2+2

II

6

Interaktivna pedagogija

I

2+0

II

3

Razvojna psihologija

O

2+2

III

6

Istorija vaspitanja žena

I

2+0

III

3

Osnovi socijalne psihologij

O

2+2

IV

6

Osnovi pedagoške psihologije

0

2+2

IV

5

Didaktika

I

2+0

V

3

Praktikum iz socijalne psihologije

I

0+2

V

3

Psihologija dvojezičnosti

I

1+1

V

3

Sistem vaspitanja i obrazovanja
Dokimologija
Pedeutologija
Evaluacija u obrazovanju
Konstruktivistička pedagogija
Ekološka pedagogija
Pedagogija slobodnog vremena
Menadžment u obrazovanju

I (blok 10)

2+0

VI

3

DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE - MASTER

Pedagoška psihologija

I

2+2+0

I

6

Kognitivni razvoj

I

2+2+0

I

6

Psihologija darovitosti

I

2+2+0

I

6

Procena ličnosti

I

2+2+0

II

6

Psihologija predškolskog deteta

I

1+1+0

II

3

Psihologija adolescencije

I

1+1+0

II

3

Istraživanja u pedagoškoj psihologiji

I

2+2+0

III

6

Metodika nastave psihologije

I

3+1

II

6

Metodička praksa

I

1+3

III

6

 

 

Studijski program: ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Pedagoško, psihološko, metodička grupa predmeta sa praksom u vaspitno-obrazovanim institucijama

Studijski predmet Status predmeta Fond časova
semestar
ESPB

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Informatička pismenost 1

O

1+2+0

III

3

Informatička pismenost 2

O

1+2+0

IV

3

Pedagoška psihologija

IP1

2+1+0

V

3

 1. Angloamerička dečja i omladinska književnost
 2. Metodika nastave engleskog jezika 1

IP2

1+2+0

V

4

Interaktivna pedagogija

IP2

2+1+0

VI

3

 1. Metodika nastave engleskog jezika 2
 2. Rod i pripovedanje
 3. Interkulturna komunikacija u nastavi engleskog jezika

IP3

2+2+0

VI

5

Testiranje: metode i praksa

IP1

1+2+0

VII

5

Didaktika

IP2

2+1+0

VII

3

Varijeteti engleskog jezika

IP3

2+2+0

VII

5

Razvojna psihologija

IP1

2+0+0

VIII

3

1. Hospitovanje
2. Individualne razlike u 
nastavi engleskog 
jezika

IP2

2+2

VIII

6

Engleski jezik 9 – Primenjena lingvistika

O

2+6

VIII

10

DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE – MASTER

Nastava engleskog na ranom uzrastu

IP1/1-4

2+2

I

6

Komunikologija

IP1/1-4

2+2

I

6

Psihologija dvojezičnosti

IP1/1-4

2+2

I

6

Osnove primenjene fonetike i fonologije

IP1/1-4

2+2

I

6

Književni modul

Studijski predmet Status predmeta Fond časova
semestar
ESPB

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Informatička pismenost 1

O

1+2+0

III

3

Informatička pismenost 2

O

1+2+0

IV

3

1. Metodika nastave engleskog jezika 1
2.Književni tekst i strategije tumačenja

IP1

1+2+0

V

4

 1. Metodika nastave engleskog jezika 2
 2. Rod i pripovedanje
 3. Književni tekst i strategije prevođenja
 4. Interkulturna komunikacija u nastavi engleskog jezika

IP1

2+2+0

VI

5

Testiranje: metode i praksa

IP1

1+2+0

VII

5

1. Hospitovanje
2. Individualne razlike u 
nastavi engleskog jezika

IP1

2+2+0

VIII

6

Engleski jezik 9 – Primenjena lingvistika

O

2+6

VIII

10

DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE – MASTER

Nastava engleskog na ranom uzrastu

IP1/1-4

2+2

I

6

Komunikologija

IP1/1-4

2+2

I

6

Psihologija dvojezičnosti

IP1/1-4

2+2

I

6

Osnove primenjene fonetike i fonologije

IP1/1-4

2+2

I

6

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu