Početna >

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

21000 NOVI SAD
Bulevar Mihajla Pupina16
Tel.: +381 21 487 4715
Faks: +381 21 487 4647
e-mail: svetlana.radovic@vojvodina.gov.rs

Na osnovu člana 41. stav 1. tačka 1) Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine („Sl. glasnik RS“, broj 99/09), članova 9., 10., 19., 20., 23. i člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2010 godinu ("Sl. list APV", broj: 20/2009), člana 14. stav 2. Pokrajinske skupštinske Odluke o pokrajinskoj upravi („Sl.list APV“, broj 21/02-prečišćen tekst i 16/08) i Odluke o sprovođenju postupka za dodelu sredstava iz Budžeta AP Vojvodine po konkursima u 2010. godini u oblasti kulture, broj 126-451-00081/2010, koju je doneo pokrajinski sekretar za kulturu dana 27. januara 2010. godine, Pokrajinski sekretarijat za kulturu

raspisuje

KONKURS

za sufinansiranje objavljivanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini i sufinansiranje prevođenja značajnih dela u 2010. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu u cilju unapređenja izdavačke delatnosti, razvoja kulture i umetnosti naroda i nacionalnih zajednica kao i afirmisanja kulturne osobenosti AP Vojvodine, u 2010. godini sufinansiraće objavljivanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini i prevođenje značajnih dela u ukupnom iznosu od 13.100.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 2.500.000,00 dinara – tekuće subvencije privatnim preduzećima, 1.400.000,00 dinara – tekući transferi ostalim nivoima vlasti, 7.500.000,00-ostale tekuće dotacije i transferi i 1.700.000,00 – dotacije ostalim neprofitnim organizacijama) i to:

1. objavljivanje prvih izdanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih zajednica;

2. objavljivanje prvih izdanja prevoda značajnih knjiga sa stranih jezika na srpski ili jezike nacionalnih zajednica;

3. objavljivanje prvih izdanja prevoda značajnih dela sa srpskog jezika ili jezika nacionalnih zajednica na svetske jezike, sa srpskog jezika na jezike nacionalnih manjina, sa jezika nacionalnih zajednica na srpski jezik, sa nekog od jezika nacionalnih zajednica na neki drugi jezik nacionalnih manjina.

Oblasti za koje se može konkurisati su: roman, pripovedačka proza, poezija, književnost za decu (izuzev slikovnica i udžbenika) esejistika, umetnička kritika, drama, umetničke monografije, dela iz istorije umetnosti i dela iz humanističkih i društvenih nauka.

OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica sa teritorije AP Vojvodine koja se bave izdavačkom delatnošću. Izdavaštvo mora biti primarna, a ne sporedna ili povremena poslovna aktivnost podnosioca projekta

2. Za sufinansiranje objavljivanja knjiga pod rednim brojem 1. i 2. jedan izdavač može podneti ukupno najviše pet prijava, a za sufinansiranje objavljivanja knjiga pod rednim brojem 3 jedan izdavač može podneti najviše pet prijava

3. Prijava na Konkurs podnosi se, U JEDNOM PRIMERKU, na obrascu Prijave za sufinansiranje objavljivanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini i sufinansiranje prevođenja značajnih dela u 2010. godini. Prijava se može preuzeti na web-adresi Pokrajinskog sekretarijata za kulturu: www.kultura.vojvodina.gov.rs/konkursi ili se može dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, Mihajla Pupina 16, treći sprat, kancelarija br. 49 ili na web adresi Sekretarijata

4. Rok za podnošenje prijava je od 1. do 15. februara 2010. godine. Prijave se podnose putem pošte Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad ili lično na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine, sa naznakom „Konkurs za sufinansiranje objavljivanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini i sufinansiranje prevođenja značajnih dela “.

5. Uz konkursnu prijavu izdavač je dužan da dostavi:
- Fotokopiju potvrde o PIB-u
- Dokument o pravnom statusu izdavača (Fotokopiju o registraciji kod nadležnog organa)
- Potpisanu stručnu recenziju dela
- Dokaz o regulisanim autorskim pravima.

6. Prijave koje se dostave posle navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom i prijave poslate faksom ili elektronskom poštom, nepotpisane i neoverene prijave neće biti razmatrane. Prijave korisnika kojima je Sekretarijat tokom 2009. godine dodelio sredstva za sufinansiranje projekata, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji, NEĆE BITI RAZMATRANE.

7. Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju.

8. Rezultati Konkursa će biti objavljeni na web-adresi Pokrajinskog sekretarijata za kulturu: www.kultura.vojvodina.gov.rs. Sekretarijat će sve podnosioce prijava o rezultatima Konkursa obavestiti pismeno.

9. Rešenje o dodeli sredstava po Konkursu donosi pokrajinski sekretar za kulturu, uz prethodno pribavljeno mišljenje Komisije za dodelu sredstava. Rešenje pokrajinskog sekretara je konačno

KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA

Prispele prijave na konkurs koje sadržinski odgovaraju napred navedenim oblastima i koje ispunjavaju sve navedene opšte uslove razmatraće se po sledećim kriterijumima:
- književni, umetnički ili naučni kvalitet;
- kulturni i javni interes objavljivanja knjige;
- promocija kulture Vojvodine i njenog kulturnog nasleđa;
- otvorenost prema drugim kulturama i unapređenje međusobnog upoznavanja i razumevanja.

POKRAJINSKI SEKRETAR
Milorad Đurić

Obrazac za prijavu na KONKURS (doc: 105KB)


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu