Početna >
Javni poziv za prijavljivanje kandidata za članove Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje

Na osnovu člana 10. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS" broj 76/2005, 100/07 - autentično tumačenje i 97/08)

KONFERENCIJA UNIVERZITETA SRBIJE
o b j a v lj u j e

JAVNI POZIV

ZA PRIJAVLjIVANjE KANDIDATA ZA ČLANOVE
NACIONALNOG SAVETA ZA VISOKO OBRAZOVANjE

ZAKONSKI OSNOV

Saglasno članu 10. stav 1., alineja 1. Zakona o visokom obrazovanju, Narodna skupština Republike Srbije će izabrati deset, od ukupno šesnaest članova Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, na predlog Konferencije univerziteta Srbije. Predlog sa najviše petnaest kandidata za članove Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje (član 10. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju) biće formulisan po osnovu prijava prispelih na ovaj JAVNI POZIV i upućen Narodnoj skupštini Republike Srbije u roku utvrđenom Zakonom o visokom obrazovanju.

USLOVI

Kandidat za člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje treba, saglasno članu 10. stav 1., alineja 1. Zakona o visokom obrazovanju, da ispuni sledeće uslove:
1. da je redovni profesor univerziteta
2. da je vrhunski naučnik, odnosno umetnik sa međunarodno priznatim radovima ili osvedočenim doprinosom nacionalnoj kulturi
3. da nije izabran, postavljen ili imenovan na funkciju u državnom organu, organu teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave, u organ političke stranke ili na dužnost organa poslovođenja
visokoškolske ustanove

ROKOVI I NAČIN PRIJAVLjIVANjA

Rok za prijavljivanje kandidata jeste 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Lista prijavljenih kandidata biće stavljena na uvid javnosti u roku od 10 dana od isteka roka za prijavljivanje kandidata.

Kandidat se prijavljuje isključivo dostavljanjem podataka na propisanom obrascu, koji se može dobiti u prostorijama Konferencije univerziteta Srbije u Beogradu, Studentski trg 1, kao i na sajtu: www.bg.ac.rs.

Prijava se dostavlja u zatvorenom kovertu, na adresu: Konferencija univerziteta Srbije, 11000 Beograd, Studentski trg broj 1, sa naznakom "Nacionalni savet", neposredno ili preporučenom pošiljkom.

Uz prijavu se obavezno dostavlja i kopija sačinjena u elektronskoj formi.
Osoba za kontakt je Branka Terzić, Beograd, Studentski trg broj 1, soba br. 4/prizemlje, telefon: 011/ 3207- 432.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu