Početna >

NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD NA UNIVERZITETU U FUNKCIJI NASTAVE I ISKUSTVA SA PRIMJENOM BOLONJSKE DEKLARACIJE

Univerzitet Crne Gore i Filozofski fakultet planiraju da oktobra mjeseca ove godine održe naučni skup pod nazivom: NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD NA UNIVERZITETU U FUNKCIJI NASTAVE I ISKUSTVA SA PRIMJENOM BOLONJSKE DEKLARACIJE. U prilogu Vam dostavljamo Obrazloženje oko organizovanja skupa.

Smatrajući da je ovo pitanje zajedničko za sve univerzitete u regionu predlažemo Vm da Vi i vaši saradnici kao i ostali predstavnici Univerziteta uzmu učešće u njegovom radu. Za sve one koji žele da imaju saopštenje na skupu neophodno je da do 15.07.2010. godine dostave naziv teme, kako bi do 01.10.2010. godine dostavili rad u elektronskoj formi u skladu sa instrukcijama koje ćemo Vam poslati.

Za više informacija možete kontaktirati sekretara Organizacionog odbora mr. Šarović Rada, kontakt telefon +382 69 222 580 ili na e-mail adresu sarovicrade@gmail.com.

Očekujući Vaše učešće na skupu srdačno vas pozdravljam

S poštovanjem
Dekan Filozofskog fakulteta
Prof. dr Blagoje Cerović

 

FILOZOFSKI FAKULTET
Nikšić
Programom rada za 2010. godinu predviđeno je održavanje skupa sa temom


NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD NA UNIVERZITETU U FUNKCIJI NASTAVE I ISKUSTVA SA PRIMJENOM BOLONJSKE DEKLARACIJE

Obrazloženje

Univerzitet je naučna i obrazovna institucija koja obrazovni proces temelji na dostignutim rezultatima naučnog rada i neprestanom razvoju teorijskih i empirijskih istraživanja. Pitanje adekvatne uključenosti naučnoistraživačkog rada u svim oblicima nastave (predavanja, vježbe, konsultacije, izrade seminarskih, diplomskih i doktorskih radova i dr.) posebno se aktualizuje u procesu primjene Bolonjske deklaracije.
Filozofski fakultet je matuična jedinica Univerziteta za sve nauke koje izučavaju proces obrazovanja, pa u tom smislu ima posebnu odgovornost da, naučno i praktično, ponudi vrijedan doprinos pozitivnog prevladavanja problema u primjeni Bolonjske deklaracije.
U vezi sa istaknutim izdvajamo sljedeća pitanja za raspravu na Naučnom skupu:

1. Razvoj naučnoistraživačkog rada na Univerzitetu i fakultetima u funkciji unapređenja obrazovnog procesa i doprinposa vrijednostima društveno angažovanog znanja u društvu uopšte;

2. Institucionalno-pravno i organizaciono ustrojstvo Univerziteta Crne Gore i fakulteta i primjena Bolonjske deklaracije;

3. Analiza stvorenih pretpostavki: kadrovskih, tehničko-tehnoloških, prostornih, laboratorijskih, odgovarajuće opreme, adekvatne opterećenosti nastavnog kadra i drugih uslova za uspješnu primjenu Bolonjske deklaracije,

4. Učešće studenata u procesu naučnoistraživačkog rada i njegov značaj za obrazovni proces (naučnoistraživački projekti, seminarski radovi i sl.);

5. Nivo ostvarenosti kontinuiteta u radui sinhronizaciji profesora i studenata;

6. Sistem rada bolonjske deklaracije i mogućnosti studenata za samostalan studijski rad;

7. Obezbijeđenost potrebne literature, periodike i posebno literature na stranim jezicima;

8. Nivo ostvarene međunarodne naučne i pedagoške saradnje u toku primjene bolonjske deklaracije (razmijena profesora, saradnika i studenata na zajedničkim obrazovnim i naučnim projektima);

9. Potreban nivo institucionalizacije naučnoistraživačkog rada na Univerzitetu i na fakultetima u pogledu njegovog jasnog i trajnog regulisanja programiranja, finansiranja i adekvatnog integrisanja u obrazovni proces;

10. Uz to, institucionalizacija mora imati i potreban nivo dinamike koji obezbeđuje praćenje razvoja nauke i posebno blagovremenu pripremu naučnog podmlatka;

11. U naučnoistraživačkom radu treba da postoji i interdisciplinarnost, ali i potreban stepen zakonskog sankcionisanja kojim se priznaju prava određenoj profesiji na ekskluzivno bavljenje predmetnom oblasti svoje nauke i poslovima koji se odnose na tu oblast;

12. S obzirom na to da Univerzitet ima prioritetnu orijentaciju intezivnog razvoja međunarodne naučne i obrazovne saradnje ovaj Naučni skup treba da ima međunarodni karakter, a to znači učešće naučnika sa drugih univerziteta, i posebno naučne priloge sa komparativnim pristupom u razmatranju problema institucionalizacije naučnoistraživačkog rada na univerzitetskoj nastavi.

Ovo su samo inicijalna pitanja za organizacijupredloženog Naučnog skupa čiji je glavni organizator Filozofski fakultet kao matična institucija Univerzitet Crne Gore za izučavanje procesa obrazovanja, pa u tom smislu i priimjenu bolonjske deklaracije. Naravno, to ne isključuje, već je veoma poželjno učešće, svih zainteresovanih profesora sa Univerzitet Crne Gore, kao i univerziteta u okruženju i šire.

S poštovanjem
Predsjednik Organizacionog odbora
 
Dekan Filozofskog fakulteta
 
Prof. dr Blagoje Cerović

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu