Početna >

Na osnovu člana 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 24 Pravilnika o nagrađivanju studenata (Senat Univerziteta, 6.11.2008. godine), predloga nastavno-naučnih veća Filozofskog fakulteta, Ekonomskog fakulteta, Pedagoškog fakulteta, Prirodno-matematičkog fakulteta, Pravnog fakulteta i Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu i Odluke Senata Univerziteta u Novom Sadu o raspisivanju Konkursa za izradu naučnih i stručnih radova studenata (Senat Univerziteta, 21.5.2009. godine)

Senat Univerziteta u Novom Sadu raspisuje

K O N K U R S
ZA IZRADU NAUČNIH I STRUČNIH RADOVA STUDENATA
u školskoj 2008/09. godini

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Konkurs je otvoren za studente osnovnih akademskih studija, integrisanih osnovnih akademskih i diplomskih akademskih studija i osnovnih studija po ranijem sistemu visokog obrazovanja koji studiraju na sledećim fakultetima u sastavu Univerziteta u Novom Sadu:

- Filozofskog fakulteta,
- Ekonomskog fakulteta,
- Pedagoškog fakulteta,
- Prirodno-matematičkog fakulteta
- Pravnog fakulteta i
- Fakulteta tehničkih nauka.

Član 2.

Konkurs je otvoren za izradu naučnih i stručnih radova studenata na sledeće teme:

FILOZOFSKI FAKULTET

Odsek za hungarologiju

 

NASLOV TEME

IME I PREZIME MENTORA

1.

POEZIJA U MAĐARSKOJ KNjIŽEVNOSTI 19. VEKA

Doc. dr Erika Bene

2.

TIPOLOGIJA MIKROTOPONIMA U BANATU

Prof. dr Ilona Rajšli

3.

JEZIČKO OPREDELjENjE PREMA MAĐARSKOM JEZIKU U OSNOVNIM ŠKOLAMA

mr Eleonora Kovač-Rac

Odsek za medijske studije

 

NASLOV TEME

IME I PREZIME MENTORA

1.

MEDIJSKA PREZENTACIJA DEMOKRATIZACIJE VOJSKE I POLICIJE U KONTEKSTU POTPISIVANjA PARTNERSTVA ZA MIR

doc. dr Dubravka Valić-Nedeljković i mr Dejan Pralica

EKONOMSKI FAKULTET

 

NASLOV TEME

IME I PREZIME MENTORA

1.

SAVREMENI TRENDOVI U MARKETINGU

prof. dr Tomislav Sudarević

2.

GLOBALIZACIJA I INTERNACIONALIZACIJA MALOPRODAJE

prof. dr Jelena Končar

PEDAGOŠKI FAKULTET

 

NASLOV TEME

IME I PREZIME MENTORA

1.

OPISNO OCENjIVANjE U FUNKCIJI PREDUPREĐIVANjA NEUSPEHA U NASTAVI

prof. dr Svetlana Španović

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Departman za biologiju i ekologiju

 

NASLOV TEME

IME I PREZIME MENTORA

1.

INDUKCIJA PROFAGA IZ IZOLATA VRSTE PSEUDOMONAS AERUGINOSA

prof. dr Olga Petrović

2.

IZOLACIJA VRSTE PSEUDOMONAS AERUGINOSA IZ VODE I ZEMLjIŠTA

prof. dr Olga Petrović

3.

ALOZIMSKA VARIJABILNOST U POPULACIJAMA VRSTE MUSCA DOMESTICA (DIPTERA, MUSCIDAE)

prof. dr Vesna Milankov

4.

GENETIČKI DIVERZITET POPULACIJA VRSTE ERISTALIS TENAX (DIPTERA, SYRPHIDAE)

prof. dr Vesna Milankov

5.

FENOTIPSKI DIVERZITET VRSTE MUSCA DOMESTICA (DIPTERA, MUSCIDAE)

doc. dr Jasmina Ludoški

6.

GEOMETRIJSKA MORFOMETRIJA PARAMETARA KRILA POPULACIJA VRSTA CULEX PIPIENS (DIPTERA, CULICIDAE)

prof. dr Vesna Milankov


PRAVNI FAKULTET

 

NASLOV TEME

IME I PREZIME MENTORA

1.

UGOVOR O RADU KAO AKT ZASNIVANjA I REGULISANjA RADNOG ODNOSA

prof. dr Predrag Jovanović

2.

USTAVNA ŽALBA KAO INSTRUMENT NEPOSREDNE USTAVNO SUDSKE ZAŠTITE LjUDSKIH PRAVA

prof. dr Marijana Pajvančić

3.

NEZAVISNOST SUDSTVA – MEĐUNARODNI STANDARDI LjUDSKI PRAVA I USTAV SRBIJE

prof. dr Marijana Pajvančić

4.

HARMONIZACIJA GRAĐANSKOG PRAVA U EVROPSKOJ UNIJI

prof. dr Dušan Nikolić

5.

ETAŽNA SVOJINA

prof. dr Danica Popov

6.

NIŠTAVOST UGOVORA

prof. dr Radenka Cvetić

7.

RAZVOD BRAKA U PRAKSI SUDOVA U VOJVODINI

prof. dr Olga Cvejić-Jančić

8.

PORODIČNOPRAVNI ASPEKTI SUROGAT MATERINSTVA

prof. dr Gordana Kovaček-Stanić

9.

NAČELO EFIKASNOSTI U PARNIČNOM POSTUPKU

prof. dr Ranko Keča

10.

SUDSKO PORAVNANjE

prof. dr Marija Salma

11.

PRAVNA DRŽAVA

prof. dr Gordana Vukadinović

12.

GLOBALIZACIJA DRUŠTVA

prof. dr Miloš Marjanović

13.

VLADARI PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LjUDSKA PRAVA

prof. dr Rodoljub Etinski
(prof. dr Sanja Đajić)

14.

ISKLjUČENjE ČLANA IZ DRUŠTVA KAPITALA

prof. dr Stevan Šogorov

15.

PRAVNI REŽIM KONCESIJA U NAŠEM I UPOREDNOM PRAVU

prof. dr Dušanka Đurđev

16.

DELIKATNO PRAVO U JUSTINIJANOVIM «INSTITUCIJAMA»

prof. dr Magdolna Sič

17.

MAGNA CARTA LIBERTATUM

prof. dr Srđan Šarkić

18.

GRAĐANSKA PRAVA I SLOBODE U SRPSKIM USTAVIMA I ZAKONIMA

prof. dr Srđan Šarkić

19.

EKONOMSKE TRANZICIJE

prof. dr Đorđe Popov

20.

PREDUZETNIŠTVO

prof. dr Fuada Stanković

21.

OBUDSMAN

prof. dr Dragan Milkov

22.

NOVA DOKAZNA SREDSTVA U ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUKU

prof. dr Ištvan Feješ

23.

MOGUĆNOST DONOŠENjA PRESUDA U PRETHODNOM STADIJUMU KRIVIČNOG POSTUPKA

prof. dr Snežana Brkić


FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA

 

NASLOV TEME

IME I PREZIME MENTORA

1.

KOMPTAKTNOST U METRIČKIM PROSTORIMA

prof. dr Ilija Kovačević

2.

METRIČKI PROSTORI

prof. dr Ilija Kovačević

3.

TOPOLOŠKI PROSTORI

prof. dr Ilija Kovačević

4.

NORMIRANI PROSTORI

prof. dr Ilija Kovačević

5.

HILBERTOVI PROSTORI

prof. dr Ilija Kovačević

6.

TEORIJA MERE

prof. dr Ilija Kovačević

7.

FURIJEOVI REDOVI I TRANFORMACIJE

prof. dr Ilija Kovačević

8.

LAPLASOVE TRANSFORMACIJE SA PRIMENAMA

prof. dr Ilija Kovačević

9.

PARCIJALNE DIFERENCIJALNE JEDNAČINE

prof. dr Ilija Kovačević

10.

TEORIJA NEPOKRETNE TAČKE I PRIMENA U TEHNICI

prof. dr Ilija Kovačević

Studenti zainteresovani za izradu naučnih i stručnih radova prijavljuju se mentoru čije je ime i prezime navedeno pored naslova teme iz stava 1 ovog člana.

Član 3

Ocenu radova vrši Senat na predlog komisija imenovanih odlukom Senata i donosi odluku o nagrađivanju studenata za izrađeni naučni i stručni rad.

Član 4

Za izrađeni naučni i stručni rad Senat studentu može dodeliti Izuzetnu nagradu ili Nagradu.

ROK I NAČIN PODNOŠENJA RADOVA NA KONKURS

Član 5

Studenti su obavezni da rad završe i predaju ga Senatu do 15. novembra 2009. godine.

Član 6

Rad se predaje u dva primerka pod šifrom.

Zajedno sa radom predaje se zatvorena koverta na kojoj je jedino naznačena šifra pod kojom je rad predat. U zatvorenu kovertu student deponuje svoje ime i prezime, naziv fakulteta, naziv rada i ime mentora.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 7

Radove koji su ranije nagrađivani i diplomski radovi ne mogu se podnositi na konkurs.

Nagrađeni radovi čuvaju se na Univerzitetu.

Univerzitet može štampati nagrađene radove u celosti ili njihove pojedine delove, uz saglasnost autora.

Senat Univerziteta dostavlja Konkurs fakultetima na objavljivanje radi informisanja studenata. Konkurs se objavljuje i na sajtu Univerziteta u Novom Sadu.

PREDSEDNIK SENATA UNIVERZITETA
Prof. dr Radmila Marinković-Nedučin

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu