Početna >
Regionalna škola "Mladi lideri i liderke za evropski Balkan" u Poreču


Obaveštavamo Vas da Centar za izgradnju kapaciteta Beogradske otvorene škole i Fridrih Ebert Fondacija organizuju Regionalnu školu “Mladi lideri i liderke za evropski Balkan“ u Poreču (Hrvatska) od 03. do 09. juna 2009. godine.

Cilj Regionalne škole je da doprinese političkom razvoju zemalja koje pripadaju prostoru bivše Jugoslavije i da stvori uslove za regionalnu saradnju i povezivanje mladih aktivistkinja i aktivista političkih partija. Cilj Regionalne škole će se ostvariti kroz razgovor o politikama Evropske unije prema regionu, uticajima koji te politike imaju na politički razvoj ovih zemalja i mogućnosti jačanja veza država Zapadnog Balkana.

Specifični ciljevi Škole su:
- da omogući sticanje dodatnih znanja o politikama Evropske unije prema regionu
- da uspostavi dijalog o značaju i uticaju koje ove politike imaju na razvoje zemalja bivše Jugoslavije
- da unapredi pojedinačne profesionalne kapacitete učesnica i učesnika i doprinese njihovom snažnijem angažovanju u političkom životu zemlje iz koje dolaze
- da pruži priliku učesnicima i učesnicama da unaprede interpersonalne odnose, podele svoja iskustva sa drugim učesnicima i prenesu iskustva svojih zemalja koja se odnose na saradnju u regionu
- da poboljša komunikaciju i koordinaciju među učesnicima, koja može da bude osnov za razvijanje daljih političkih i drugih regionalnih projekata, sa ciljem jačanja svesti o neophodnosti saradnje u regionu Zapadnog Balkana.

Prijavljivanje traje do 24. maja 2009. godine, a zainteresovani učesnici popunjen prijavni formular treba da pošalju na e-mail ccb at bos.rs ili na fax: +381 11 3613112.
Kontakt osobe: Dragica Bakić Vučinić i Jelena Babić.

Troškove nastave, puta i smeštaja učesnika Škole pokriva Fridrih Ebert Fondacija.

S poštovanjem,
Centar za izgradnju kapaciteta
Beogradske otvorene škole
Masarikova 5/16
11000 Beograd
Srbija
web: www.bos.rs
tel: + 381 11 30 65 800, +381 11 30 61 339, + 381 11 30 61 371
fax: + 381 11 36 13 112

Regionalna škola: “Mladi lideri za evropski Balkan“ - PROGRAM

Regionalna saradnja na Balkanu u svetlu integracije država regiona u EU

Centar za izgradnju kapaciteta Beogradske otvorene škole i Fridrih Ebert Fondacija organizuju Regionalnu školu “Mladi lideri i liderke za evropski Balkan“ koja će okupiti 20 aktivistkinja i aktivista političkih partija sa prostora bivše Jugoslavije, s ciljem produbljivanja znanja o politikama Evropske unije prema regionu, uticajima koji te politike imaju na politički razvoj ovih zemalja i mogućnostima jačanja veza država Zapadnog Balkana. Škola će se održati u u Porecu (Hrvatska) od 03. do 09. juna 2009.godine.

1. Ciljevi
Cilj Regionalne škole je da doprinese političkom razvoju zemalja koje pripadaju prostoru bivše Jugoslavije i da stvori uslove za regionalnu saradnju i povezivanje mladih aktivistkinja i aktivista političkih partija. Cilj Regionalne škole će se ostvariti kroz razgovor o politikama Evropske unije prema regionu, uticajima koji te politike imaju na politički razvoj ovih zemalja i mogućnosti jačanja veza država Zapadnog Balkana.
Škola će doprineti profesionalnom unapređenju učesnika i motivisaće ih da dalje rade na ostvarenju svih preduslova za bolju saradnju u regionu, što se čini naročito značajnim za tekući proces evropske integracije država Zapadnog Balkana.
Krajnji korisnici predavanja i diskusija na Regionalnoj školi će biti 20 odabranih aktivistkinja i aktivista demokratski usmerenih političkih partija sa prostora bivše Jugoslavije.

2. Metodologija
2.1. Učesnici

Beogradska otvorena škola će da formira Selekcionu komisiju koja će da vodi obuhvatnu, otvorenu i transparentnu selekciju učesnika. Kandidati treba da budu mlade aktivistkinje i aktivisti demokratski usmerenih političkih partija, koji su zainteresovani za društveni i politički razvoj zemalja Zapadnog Balkana i koji će kroz svoje angažovanje biti u prilici da i sami utiču na unapređenje ovih odnosa.

Prilikom prijavljivanja, kandidati treba da predaju konkursna dokumenta koja obuhvataju:
- popunjeni prijavni formular, koji obuhvata i motivaciono pismo;
- pismo preporuke;

Na kraju selekcionog procesa biće odabrano 20 učesnika Škole. Kriterijumi za odabir učesnika Regionalne škole biće znanja i veštine kojima raspolaže kandidat i stepen angažovanosti u političkoj partiji čiji je član, pri čemu će Selekciona komisija da vodi računa i o proporcionalnoj zastupljenosti učesnika po zemljama iz regiona, o rodnoj ravnopravnosti učesnika i starosnoj granici (do 30 godina).

2.2. Vremenski okvir i mesto održavanja Škole
Regionalna škola će da bude održana, u mestu Poreč u Hrvatskoj, u periodu od 03. do 09. juna 2009. godine. Planirano je da se na Školi efektivno radi četiri radna dana (16 devedesetominutnih predavanja i radionica), dok će jednog dana na polovini Škole biti organizovan izlet.

2.3. Nastavni metod
Regionalnu školu je pripremio Centar za izgradnju kapaciteta Beogradske otvorene škole. Kroz organizovanje različitih seminara, intenzivnih kurseva i drugih obrazovnih formi, Beogradska otvorena škola je razvila specifični i originalni nastavni metod koji je do sada odlično ocenjivan od strane učesnika programa koje je organizovao BOŠ. Najvažnija odlika BOŠ-ovog metoda je multidisciplinarni pristup u razmatranju raznovrsnih tema kroz različite metode. Na ovoj Školi biće korišćena interaktivna predavanja i radionice.
Fondacija Fridrih Ebert i Beogradska otvorena škola če da obezbede svu tehničku opremu koja je neophodna za održavanje Škole (flip-čart, lap-top, video projektor, kamera itd).

- Interakivna predavanja
Na interaktivnim predavanjima se daju ključne teze u odnosu na zadatu temu. Na Regionalnoj školi predavanja će biti zasnovana na interaktivnom pristupu koji će kroz diskusiju o problemu omogućiti svim učesnicima pojedinačno da saopšte svoj stav i iskustvo u odnosu na politike EU prema regionu i mogućnostima saradnje između zemalja Zapadnog Balkana.

- Radionice
Radionice su koncipirane tako da se na njima radi na razvoju određenih veština kod učesnika. Radionice služe i tome da učesnici razmenjuju ideje i predlažu rešenja određenih problema kroz timski rad.

Odabrani učesnici, predavači i organizatori će da provedu svih šest dana zajedno. Time ćemo pokušati da stvorimo uslove za produktivnu atmosferu saradnje, razmene ideja i stalnog dijaloga.

Beogradska otvorena škola će da obezbedi svu tehničku opremu koja je neophodna za održavanje Škole (flip-čart, lap-top, video projektor, kamera itd), materijal za rad kao i Zbirku tekstova (Rider) za dodatno razumevanje održanih predavanja.

2.4. Program Škole i raspored aktivnosti
2.4.1. Prvi dan – 03/06/2008
do 17:00h - Dolazak i smeštaj učesnica i učesnika
18:30 – 20:00 - Otvaranje
- Predstavljanje Fondacije Fridrih Ebert, Beogradske otvorene škole, ciljeva Škole, programa, načina rada, predavača i trenera
- Predstavljanje učesnica i učesnika
- Podela radnih materijala
20:00 – 21:30 - Večera
21:30 - Druženje

2.4.2. Drugi dan - 04/06/2008
8:00 – 9:30 – Doručak
9:30 – 11:00 – Predavanje: Regionalna politika Evropske unije - mr Vladimir Pavićević
11:00 – 11:30 – Pauza za kafu
11:30 – 13:00 – Predavanje: Mogućnosti regionalne saradnje zemalja Zapadnog Balkana - mr Vladimir Pavićević
13:00 – 14:30 – Ručak
14:30 – 17:00 – Odmor
17:00 – 18:30 – Radionica: – Karakteristike uspešnog tima - Milorad Bjeletić
18:30 – 19:00 – Pauza za kafu
19:00 – 20:30 – Radionica: Tehnike timskog rada - Vesna Đukić
20:30 – 21:30 – Večera

2.4.3. Treci dan - 05/06/2008
8:00 – 9:30 – Doručak
9:30 – 11:00 – Predavanje: Partije i partijski sistemi zemalja Zapadnog Balkana - Milan Sitarski
11:00 – 11:30 – Pauza za kafu
11:30 – 13:00 – Predavanje: Uporedna analiza razvoja političkih sistema u regionu - Milan Sitarski
13:00 – 14:30 – Ručak
14:30 – 17:00 – Odmor
17:00 – 18:30 – Radionica: Uloge u timu - Milorad Bjeletić
18:30 – 19:00 – Pauza za kafu
19:00 – 20:30 – Radionica: Retorička simulacija - Vesna Đukić
20:30 – 21:30 – Večera

2.4.4. Četvrti dan - 06/06/2008
8:00 – 9:00 – Doručak
9:00 – Izlet
20:30 – 21:30 – Večera

2.4.5. Peti dan - 07/06/2008
8:00 – 9:30 – Doručak
9:30 – 11:00 – Predavanje: Konsolidacija demokratije i političkih poredaka u zemljama Zapadnog Balkana - mr Vladimir Pavićević
11:00 – 11:30 – Pauza za kafu
11:30 – 13:00 – Predavanje: Konsolidacija demokratije i političkih poredaka u zemljama Zapadnog Balkana (nastavak) - mr Vladimir Pavićević
13:00 – 14:30 – Ručak
14:30 – 17:00 – Odmor
17:00 – 18:30 – Radionica: Načini donošenja odluka – Milorad Bjeletić
18:30 – 19:00 – Pauza za kafu
19:00 – 20:30 – Radionica: Odlučivanje u timu (Mila i Mile) – Vesna Djukić
20:30 – 21:30 – Večera

2.4.6. Šesti dan - 08/06/2008
8:00 – 9:30 – Doručak
9:30 – 11:00 – Predavanje: Spoljnopolitičke doktrine zemalja u regionu: viđenje drugog - Milan Sitarski
11:00 – 11:30 – Pauza za kafu
11:30 – 13:00 – Predavanje: Da li je Evropa nepogrešivi izbor? - Milan Sitarski
13:00 – 14:30 – Ručak
14:30 – 17:00 – Odmor
17:00 – 18:30 – Radionica: Pregovaranje – Milorad Bjeletić
18:30 – 19:30 – Pauza
19:30 – 20:30 – Radionica: Postizborna koalicija – Vesna Djukić
20:30 – 21:30 – Večera

2.4.7. Sedmi dan - 09/06/2008
8:00 – 9:00 – Doručak
9:00 – 10:30 – Odlazak učesnica i učesnika

2.5. Sertifikat, CD i Adresar
Na kraju Škole učesnice i učesnici će dobiti Sertifikat o učešću, CD sa snimljenim filmom o realizaciji Škole i narezanim slikama i Adresar sa podacima svih učesnica, učesnika, predavača i organizatora Škole.

3. Evaluacija
Beogradska otvorena škola vrši obuhvatnu evaluaciju programa koje realizuje. Tokom Regionalne škole biće urađene dnevne evaluacije i finalna evaluacija Škole.

Dnevna evaluacija
Na kraju radnog dana učesnici Škole će davati komentare aktivnosti i predloge za unapređenje rada na Školi kako bi naredne aktivnosti bile prilagođene njihovim specifičnim potrebama.

Završna evaluacija
Na kraju Škole učesnici bi trebalo da popune upitnik o različitim aspektima šestodnevnog rada. Svi komentari, sugestije i primedbe će da budu uvažene i vrednovane tokom pripreme narednih aktivnosti.

4. Predavači i treneri
Beogradska otvorena škola ima desetogodišnje iskustvo u organizovanju ove vrste seminara koji su bili namenjeni različitim ciljnim grupama. Od 1996. godine BOŠ je edukovao više od hiljadu mladih političkih i društvenih lidera i studenata iz Srbije i drugih zemalja bivše Jugoslavije.

Tim predavača Škole čine:
- Vesna Đukić
- Milorad Bjeletić
- Milan Sitarski
- mr Vladimir Pavićević


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu