Početna >
PRELIMINARNA LISTA
o dodeli privremenog smeštaja u Dom za Nastavno-naučni podmladak Univerziteta u Novom Sadu


Na sastanku Stambene komisije Univerziteta u Novom Sadu održanom 25.11.2009. godine doneta je

PRELIMINARNA LISTA
o dodeli privremenog smeštaja
u Dom za Nastavno-naučni podmladak Univerziteta u Novom Sadu

I

Na osnovu člana 4. stav 1. tačka 2. Pravilnika o dodeli privremenog smeštaja (u daljem tekstu: Pravilnik) pravo na dodelu privremenog smeštaja ostavaruju učesnici konkursa označeni na prioritetnim listama kako sledi:

- Filozofski fakultet:1
- Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja: 1

II

Na osnovu člana 4. stav 1. tačka 3. Pravilnika pravo na dodelu privremenog smeštaja ostavaruju učesnici konkursa označeni na prioritetnim listama kako sledi:

- Fakultet tehničkih nauka: 1, 2, i 3
- Medicinski fakultet: 1
- Prirodno-matematički fakultet: 1
- Akademija umetnosti: 1
- Filozofski fakultet: 1
- Poljoprivredni fakultet: 1
- Tehnološki fakultet: 1

III

Preliminarna lista se objavljuje na taj način što se stavlja na sajt i oglasnu tablu Univerziteta, Trg Dositeja Obradovića broj 5/IV, dostavlja svim fakultetima, a obaveštenje i svakom učesniku na konkursu.

IV

Učesnicima Konkursa omogućen je uvid u dokumentaciju svih učesnika Konkursa, u prostorijama Rektorata Univerziteta, Trg Dositeja Obradovića br. 5, soba 401/IV, od 26. do 30. novembra 2009. godine u vremenu od 8,00 do 16,00 časova.
Molimo učesnike Konkursa da eventualne primedbe na Preliminarnu listu dostave najkasnije do 30. novembra 2009. godine do 16,00 časova.

PRELIMINARNA LISTA SE NALAZI NA SAJTU UNIVERZITETA www.uns.ac.rs (rubrika AKTUELNO) ili u prilogu.

Eventualne primedbe na Preliminarnu listu Stambena komisija Univerziteta će razmatrati 2. decembra 2009. godine.
Odluka o dodeli Privremenog smeštaja biće postavljena na sajt 2. decembra 2009. godine.

PREDSEDAVAJUĆI KOMISIJE
Prof. dr Ilija Kovačević, s.r.


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu