Početna >
Akcioni plan preventivnih aktivnosti i mera u slučaju
izbijanja epidemije gripa tipa A „H1N1“

Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu formiran je OPERATIVNI TIM kojeg čine:

  1. Prof. dr Ljiljana Subotić, dekan,
  2. Doc. dr Zoltan Đere, prodekan za finansije
      (preuzima određene funkcije i obaveze u slučaju obolevanja dekana)
  3. Prof. dr Olivera Gajić, prodekan za nastavu (koordinator tima)
  4. Prof. dr Ivana Živačević-Sekeruš, prodekan za nauku i međunarodnu saradnju
      (preuzima određene funkcije i obaveze u slučaju obolevanja koordinatora tima)
  5. Prof. dr Vladislava Gordić-Petković, šef Odseka za anglistiku
  6. Doc. dr Maja Marković, zamenik šefa Odseka za anglistiku
  7. Prof. dr Julijana Beli-Genc, šef Odseka za germanistiku
  8. Mr Gordana Ristić, zamenik šefa Odseka za germanistiku
  9. Prof. dr Dejan Mikavica, šef Odseka za istoriju
10. Prof. dr Vladan Gavrilović, zamenik šefa Odseka za istoriju
11. Prof. dr Miodrag Radović, šef Odseka za komparativnu književnost
12. Prof. dr Bojana Stojanović-Pantović, zamenik šefa Odseka za komparativnu književnost
13. Doc. dr Dubravka Valić-Nedeljković, šef Odseka za medijske studije
14. Prof. dr Mirko Miletić, zamenik šefa Odseka za medijske studije
15. Prof. dr Svetlana Kostović, šef Odseka za pedagogiju
16. Doc. dr Jovana Milutinović, zamenik šefa Odseka za pedagogiju
17. Prof. dr Ivan Jerković, šef Odseka za psihologiju
18. Prof. dr Dušanka Mitrović, zamenik šefa Odseka za psihologiju
19. Prof. dr Snežana Gudurić, šef Odseka za romanistiku
20. Dr Tamara Valčić-Bulić, zamenik šefa Odseka za romanistiku
21. Prof. dr Ofelija Meza, šef Odseka za rumunistiku
22. Rodika Ursulesku-Miličić
      (preuzima određene funkcije i obaveze u slučaju obolevanja šefa Odseka za rumunistiku)
23. Prof. dr Julijan Tamaš, šef Odseka za rusinistiku
24. Prof. dr Janko Ramač, zamenik šefa Odseka za rusinistiku
25. Prof. dr Dušanka Mirić, šef Odseka za slavistiku
26. Doc. dr Marija Stefanović, zamenik šefa Odseka za slavistiku
27. Prof. dr Mihal Harpanj, šef Odseka za slovakistiku
28. Doc. dr Adam Svetlik, zamenik šefa Odseka za slovakistiku
29. Doc. dr Srđan Šljukić, šef Odseka za sociologiju
30. Dr Valentina Sokolovska, zamenik šefa Odseka za sociologiju
31. Prof. dr Jasmina Grković-Mejdžor, šef Odseka za srpski jezik i lingvistiku
32. Prof. dr Nada Arsenijević, zamenik šefa Odseka za srpski jezik i lingvistiku
33. Prof. dr Ljiljana Pešikan Ljuštanović, šef Odseka za srpsku kljiževnost
34. Doc. dr Gorana Raičević, zamenik šefa Odseka za srpsku književnost
35. Prof. dr Milenko Perović, šef Odseka za filozofiju
36. Doc. dr Slobodan Jauković, zamenik šefa Odseka za filozofiju
37. Prof. dr Iren Lanc, šef Odseka za hungarologiju
38. Prof. dr Edita Andrić, zamenik šefa Odseka za hungarologiju
39. Miroslav Nikolić, student prodekan
40. Ivan Srdanović, predsednik Studentskog parlamenta
      (preuzima određene funkcije i obaveze u slučaju obolevanja studenta prodekana)
41. Mirjana Jovanić, šef opšte službe
42. Snežana Rovčanin
      (preuzima određene funkcije i obaveze u slučaju obolevanja šefa opšte službe)
43. Dragica Letić, šef računovodstva
44. Milena Šobot,
      (preuzima određene funkcije i obaveze u slučaju obolevanja šefa računovodstva)
45. Miladin Trifković, šef službe obezbeđenja i održavanja
46. Svetozar Simić,
      (preuzima određene funkcije i obaveze u slučaju obolevanja šefa službe obezbeđenja i održavanja)
47. Gordana Vilotić, upravnik biblioteke
48. Milica Bracić
      (preuzima određene funkcije i obaveze u slučaju obolevanja upravnika biblioteke)
49. Željka Nestorović, šef studentske službe
50. Mirjana Ćeran
      (preuzima određene funkcije i obaveze u slučaju obolevanja šefa studentske službe).

Radom operativnog tima rukovodi prodekan za nastavu, koji je ujedno član Koordinacionog tima UNS, i koji svoje aktivnosti usklađuje sa aktivnostima Univerziteta, Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata, Studentskog centra, a preko studenta prodekana sa studentima i njihovim organizacijama. U slučaju sprečenosti (bolesti) zamenjuje ga prodekan za nauku i međunarodnu saradnju.

AKCIONI PLAN FILOZOFSKOG FAKULTETA – OPŠTE MERE

Obaveza je koordinatora operativnog tima da vodi svakodnevnu evidenciju broja obolelih studenata, nastavnog, naučno-istraživačkog i nenastavnog osoblja od oboljenja sličnih gripu i akutnih respiratornih infekcija i o tome svakodnevno do 10,00 časova obaveštava Rektorat UNS, odnosno prorektora za nastavu.

Na Fakultetu se kontinuirano preduzimaju mere u cilju informisanja studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja o prirodi oboljenja, izvorima infekcije, načinima prenošenja i suzbijanja epidemije.

Akcioni plan, odnosno njegovi najbitniji delovi istaknuti su u formi uputstva na oglasnim mestima i/ili sajtu Fakulteta. U toku je umnožavanje zdravstveno-vaspitnih materijala sa porukama i preporukama u vezi sa bolestima izazvanim novim virusom gripa A (H1N1).

OPŠTE MERE I MERE LIČNE ZAŠTITE

Obaveze člana akademske zajednice
- Ukoliko je član akademske zajednice bio u kontaktu sa osobama obolelim od ove bolesti, pratiti sopstveno zdravstveno stanje tokom sedam dana od poslednjeg kontakta.

- Ako se pojave simptomi i znaci bolesti (povišena telesna temperatura, kašalj, bolovi u mišićima, curenje/zapušenost nosa) potrebno je ostati kod kuće ili u studenskom domu, javiti se telefonom svom lekaru i obavestiti osobu, koja će akcionim planom za to biti određena.

- Uz savet lekara ostati kod kuće ili u studentskom domu do prestanka simptoma, odnosno do kraja perioda zaraznosti, uz izbegavanje bliskog kontakta (do 1m) sa drugim osobama.

- Uredno uzimati preporučenu terapiju, u slučaju pogoršanja zdravstvenog stanja odmah se javiti svom lekaru, prvo telefonom.

- O svojoj bolesti da obaveste i sve osobe sa kojima su bili u kontaktu u toku sedam (7) dana pre početka bolesti, odnosno pre pojave prvih simptoma bolesti.

Obaveze Filozofskog fakulteta
- Filozofski fakultet primenjuje opšte mere prevencije u sprečavanju i suzbijanju širenja gripa. One obuhvataju više procedura za kontrolu infekcije:

              o Redovno provetravanje prostorija, učionica u pauzama, higije¬na površina podova, stolova, kao i brisanje sa dezinficijensom površina koje se češće dodiruju, kao što su kvake, pultovi i drugo.
              o Pri kašljanju i kijanju prekriti nos i usta maramicom, koja se odmah baca u kantu za otpatke i nakon toga obaviti higijenu ruku, najbolje toplom tekućom vodom i sapunom. Preporučuje se i upotreba vlažnih maramica na bazi alkohola. U slučaju da neko nema kod sebe maramicu, neka kašlje i kija u nadlakticu i rame, a ne u dlan. U protivnom, potrebno je odmah oprati ruke, bez dodirivanja predmeta koje i drugi koriste. Važno je izbegavanje dodirivanja oka, nosa i usta rukama, jer se i na taj način virus može uneti u organizam.
              o Osoba sa sumnjom na oboljenje, koja iz određenog razloga nije u mogućnosti da odsustvuje sa nastave/posla, potrebno je da nosi „hiruršku“ masku, koju treba redov¬no menjati. Maska se koristi oko dva sata i nakon upotrebe baca u kantu za otpatke, uz obavezno pranje ruku vodom i sapunom ili vlažnom maramicom na bazi alkohola.
              o Opremanje sanitarnih čvorova tečnim sapunom i papirnim ubrusima i obezbeđivanje odgovarajućeg broja kanti sa nožnom pedalom i poklopcem ili klik-klak sistemom za adekvatnu dispoziciju upotrebljenih maramica i drugog upotrebljenog materijala.
              o Obaveza Filozofskog fakulteta je blagovremena nabavka, skladištenje i stvaranje zaliha sredstava potrebnih za prevenciju infekcije (npr. sapuni, deterdženti, papirne maramice, „hirurške“ maske, papirne maramice, posuda za njihovo odlaganje, itd.).
              o Podsticati sve studente i zaposlene na vakcinaciju protiv sezonskog i pandemijskog gripa.

FILOZOFSKI FAKULTET – (RE)ORGANIZACIJA NASTAVE I ISPITA

- U slučaju epidemije, a preventivno, i pre toga, izvršiti reorganizaciju nastave i održavanja ispita kako bi se smanjila frekvencija i okupljanje većeg broja osoba u zatvorenim prostorijama, i to:
              o Formiranjem manjih grupa studenata (da se omogući održavanje razdaljine među osobama od najmanje jednog metra).
              o Aktiviranjem alternativnih načina izvođenja nastave, gdegod je to moguće, ( blok nastava, seminarski radovi, eseji, portfolio, internet prezentacija, priprema sažetaka, literature, zaduženja za samostalni rad studenata,itd.);
              o Određivanjem vanrednih termina za obavljanje nastave unapred, pre očekivanog epidemijskog/pandemijskog talasa.

- Akcioni plan Fakulteta sadrži i redefinisanje načina ispitivanja studenata, naročito onih koji se realizuju u većim grupama, „pismenih“ ispita ili ispitivanja u vidu testova, tako što će biti na ispitu podeljeni u više manjih grupa i smešteni u veći broj učionica.

- Za studente koji su izostali sa nastave biće predviđeni standardni i alternativni načini nadoknade nastave i ispita, u cilju zadovoljenja zakonskih i statutarnih (akredi¬tacionih) odredbi o maksimalnom izostanku sa nastave i broja ispitnih rokova, koji moraju biti jedinstveni za sve studente. Razmotrena je i prihvaćena mogućnost overe semestra sa 30% izostanaka (umesto 20%) uz odgovarajuću nadoknadu koju odredi odsek/katedra.

- Odbrane doktorata, magistarskih i završnih radova, ako se iz objektivnih razloga ne mogu odložiti, biće obavljene u prisustvu što manjeg broja osoba.

- Pored specifičnih delatnosti, Fakulteti se priprema za odlaganje svih stručnih i naučnih skupova, grupnih aktivnosti studenata, sastanaka sindikata i svih drugih oblika javnog okupljanja.

- U slučaju potrebe može doći do potpunog prestanka svih oblika nastave na određeno vreme, a odluku o tome i vreme njenog primenjivanja donosi nadležni organ. Za ovakav slučaj biće razrađen plan nadoknade nastave, vežbi i ispita.

U ODNOSU NA NASTAVNIKE, NAUČNE RADNIKE, SARADNIKE I NENASTAVNO OSOBLJE

- Organizovati aktivnosti koje zadovoljavaju minimum procesa rada.
- Izvršiti reorganizaciju radnih mesta osoba sa rizikom (trudnice, osobe za hroničnim poremećajima zdravlja – dijabetes, astma, srčane smetnje, bubrežna oboljenja, itd).
- Zaduženo je lice koji će voditi svakodnevnu evidenciju broja izostalih, odnosno obolelih od gripa i o tome svakodnevno, obaveštavati Koordina¬cioni tim Univerziteta.

STUDENTSKI PARLAMENT I STUDENTSKE ORGANIZACIJE

Studenti se moraju maksimalno uključiti u određene aktivnosti ovog akcionog plana.

To podrazumeva:
- Promovisanje svih opštih mera i procedura za kontrolu infekcije.
- Aktivnu ulogu u donošenju planova reorganizacije procesa nastave i ispita na Filozofskom fakultetu.
- Sprovođenje svih mera radi što manjeg okupljanja studenata, naročito u vannastavnom periodu, uz elemente dobrovoljnog ograničenja kretanja.
- Permanentnu povezanost i koordinaciju akcija sa Operativnim timom Filozofskog fakulteta.

Akcioni plan u slučaju epidemije gripa H1N1 (pdf: 194KB)


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu