UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Kontakti
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
   Afirmativne mere

 

UPIS MASTER STUDIJE

  Informator
  Pravilnik o upisu
  Preliminarne rang liste
  Konačne rang liste
  Dokumenta za prijavu
  Dokumenta za upis
  Obaveštenje kandidatima
  Žiro račun za prijavu i upis
  Drugi rok
         Preliminarne liste
         Konačne liste

UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna >

Konkurs za upis studenata na master akademske studije
u školskoj 2019/2020. godini

Tekst Konkursa (pdf)

 1. Broj slobodnih mesta za upis studenata
Na fakultet se može upisati ukupno 708 studenata, i to:

- 319 studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta i
- 389 samofinansirajućih studenata
Na pojedine studijske programe može se upisati sledeći broj studenata:

Studijski program

Budžet

Samofin.

Ukupno

Školarina
za državlјane Srbije (din.)

Školarina
za strance
(evra)

Srpska filologija: Srpski jezik i književnost

30

25

55

65.000

2.000

Srpska filologija: Srpski kao strani jezik

3

17

20

65.000

2.000

Srpska književnost i jezik

35

15

50

65.000

2.000

Komparativna književnost sa teorijom književnosti

10

10

20

65.000

2.000

Konferencijsko, stručno i audiovizuelno prevođenje

0

13

13

120.000

2.000

Engleski jezik i književnost

31

29

60

96.000

2.000

Nemački jezik i književnost

16

14

30

65.000

2.000

Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom

16

24

40

65.000

2.000

Ruski jezik i književnost

10

15

25

65.000

2.000

Mađarski jezik i književnost

12

8

20

65.000

2.000

Slovački jezik i književnost

4

6

10

65.000

2.000

Rumunski jezik i književnost

4

6

10

65.000

2.000

Rusinski jezik i književnost

3

7

10

65.000

2.000

Istorija

35

15

50

96.000

2.000

Pedagogija

15

35

50

96.000

2.000

Psihologija

40

40

80

96.000

2.000

Sociologija

12

13

25

65.000

2.000

Filozofija

10

10

20

65.000

2.000

Komunikologija

13

17

30

96.000

2.000

Sociologija u socijalnoj zaštiti

10

5

15

96.000

2.000

Socijalni rad

10

40

50

96.000

2.000

Liderstvo u obrazovanju

0

25

25

96.000

2.000

Ukupno

319

389

708

 

 

Napomena:
Lica sa invaliditetom, odnosno pripadnici romske nacionalnosti, koja su primenom afirmativnih mera upisala i završila osnovne studije u statusu studenta čije su studije finansirane iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine imaju pravo da se u školskoj 2019/20. godini upišu primenom afirmativnih mera u prvu godinu studijskih programa master akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta na fakultetima Univerziteta u Novom Sadu.

Ukupan broj budžetskih i samofinansirajućih studenata ne može biti veći od onog koji je određen dozvolom za rad za svaki studijski program, saglasno odredbi člana 99. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju. Upis kandidata po afirmativnim merama može smanjiti broj samofinansirajućih studenata na pojedinim studijskim programima.

2. Uslovi konkurisanja:
U prvu godinu master akademskih studija na Filozofskom fakultetu može se upisati lice koje je završilo:
-  Odgovarajuće osnovne akademske studije utvrđene studijskim programom i ostvarilo najmanje 240 ESPB bodova.
- Lica koja su stekla visoko obrazovanje po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.
Studijskim programom utvrđuje se koji su programi osnovnih studija odgovarajući za nastavak studija na određenom studijskom programu.
Lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju imaju pravo upisa na master akademske studije pod uslovima propisanim Pravilnikomo upisu kandidata na studijske programe koje realizuje Filozofski fakultet.

Sva bliža obaveštenja u vezi sa sprovođenjem konkursa biće istaknuta na oglasnim tablama i na sajtu Fakulteta.

3. Polaganje prijemnog ispita:
Prijemni ispit se polaže samo na studijskom programu Konferencijsko, stručno i audiovizuelno prevođenje.
Podaci o sadržaju, načinu polaganja i vrednovanja prijemnog ispita za upis na akreditovani objavlјeni su u posebnom Informatoru Filozofskog fakulteta i na internet stranici Fakulteta
http://www.ff.uns.ac.rs/upis/informator master/master_informator_prevodjenje.html.

4. Konkursni rok - Prvi konkursni rok:

 • prijavlјivanje kandidata: od 11. septembra do 11. oktobra 2019. godine
 • prijemni ispit za studijski program, Konferencijsko, stručno i audiovizuelno prevođenje 14. oktobar 2019. godine u 10:00 časova
 • objavlјivanje preliminarne rang liste najkasnije 15. oktobra 2019. godine (do 15:00 časova)
 • podnošenje prigovora na objavlјenu preliminarnu rang listu17. oktobra 2019. godine (od 9:00 do 12:00 časova)
 • konačna rang lista 17. oktobar 2019. godine (do 15:00 časova)
 • upis primlјenih kandidata:  18. i 21. oktobar 2019. godine od 8:00 do 13:00

Drugi konkursni rok:

 • Objavlјivanje slobodnih budžetskih i samofinansirajućih mesta: 22. oktobar 2019. godine
 • prijavlјivanje kandidata: 23. i 24. oktobar 2019. godine
 • prijemni ispit za studijski program, Konferencijsko, stručno i audiovizuelno prevođenje 25. oktobar 2019. godine u 10:00 časova
 • objavlјivanje preliminarne rang liste najkasnije 28. oktobar 2019. godine (do 15:00 časova)
 • podnošenje prigovora na objavlјenu preliminarnu rang listu30. oktobar 2019. godine (od 9:00 do 12:00 časova)
 • konačna rang lista 30. oktobar 2019. godine (do 15:00 časova)
 • upis primlјenih kandidata:  31. oktobar  i 1. novembar 2019. godine od 8:00 do 13:00

5. Dokumentacija koja se podnosi prilikom prijavlјivanja kandidata:
- Konkursni list
- Diploma o završenim osnovnim akademskim studijama sa dodatkom diplome
ili  uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama (fotokopija, original na uvid) i uverenje o položenim ispitima na prethodno završenim osnovnim akademskim studijama (original)
- Uverenje o dodatnim (fakultativnim) predmetima (original)
- Potvrda o toku studija (ova potvrda se podnosi radi računanja dužine trajanja studija za studente koji su tokom studija imali status mirovanja-original)
- Fotokopija lične karte, u slučaju čipovane lične karte potrebno je dostaviti očitanu ličnu kartu (original na uvid)
- Kratku biografiju
- Nastavni plan i program sa silabusima za položene predmete (za kandidate koji nisu završili studije na Filozofskom Fakultetu u Novom Sadu)
- Dokaz o uplati naknade za prijavu na konkurs (7.000,00 dinara) za sve studijske  grupe osim za Konferencijsko, stručno i audiovizuelno prevođenje
- Dokaz o uplati za prijavu na konkurs i polaganje prijemnog ispita za studijsku grupu Konferencijsko, stručno i audiovizuelno prevođenje (20.000,00 dinara).

5a. Dokumentacija koja se podnosi prilikom upisa:
Kandidati koji su ostvarili pravo na upis, pored podnetih fotokopija dokumenata podnose:

 • dva obrasca ŠV-20 i
 • indeks (kupuje se u skriptarnici fakulteta uz uplatnicu od 700 dinara)
 • dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm
 • dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa i premije za kolektivno osiguranje studenata (7.000,00 dinara)
 • dokaz o uplati naknade troškova školarine za samofinansirajuće studente.

* Sve uplate se vrše na isti žiro-račun fakulteta

NAPOMENA:
Odlukom Saveta Fakulteta, odobreno je plaćanje školarine u 4 (četiri) jednake rate prema sledećoj dinamici:

  • 1. rata prilikom upisa godine
  • 2. rata do 10. januara
  • 3. rata do 10. marta
  • 4. rata prilikom overe letnjeg semestra

6. Novčane naknade:

 • prijava na konkurs: 7.000, 00 dinara
 • prijava na konkurs i polaganje prijemnog ispita za studijsku grupu Konferencijsko, stručno i audiovizuelno prevođenje 20.000,00 dinara
 • za upis i premiju za kolektivnog osiguranja studenata: 7.000, 00 dinara
 • prva rata za upis samofinansirajućih studenata

7. Kriterijumi za utvrđivanje redosleda kandidata na rang listi:

Prijemni ispit polažu kandidati koji konkurišu na studijski program Konferencijsko, stručno i audiovizuelno prevođenje.
http://www.ff.uns.ac.rs/upis/informator master/master_informator_prevodjenje.html
                                                                                                                                           
Redosled kandidata za upis na prvu godinu master akademskih studija utvrđuje se u skladu sa PRAVILNIKOM O UPISU KANDIDATA na studijske programe koje realizuje Filozofski fakultet (http://www.ff.uns.ac.rs/fakultet/pravilnici/fakultet_pravna_akta_pravilnici_prijemni.html) i akreditovanim studijskim programom.
Uslovi upisa na master akademske studije objavlјeni su u informatoru.

Napomena:
Na istom stepenu studija student može biti upisan u prvu godinu studija u statusu studenta čije se studije finansiraju iz budžeta samo jedanput.

8. Način i rokovi za podnošenje žalbe na utvrđeni redosled:
Kandidat može, u roku od 36 sati od objavlјivanja preliminarne rang liste na Fakultetu, podneti prigovor na regularnost Konkursom utvrđenog postupka prijemnog ispita ili na svoje mesto na rang listi. Prigovor se podnosi Komisiji za prijemni ispit, na čiji predlog dekan, u roku od 24 sata od prijema prigovora, donosi rešenje.

9. Upis stranih državlјana:
Strani državlјanin se može upisati na studijski program pod uslovima koji su regulisani opštim odredbama zajedničkog konkursa koji raspisuje Ministarstvo prosvete.

Strani državlјanin polaže prijemni ispit.
Strani državlјanin plaća školarinu u toku celog školovanja, osim ako međunarodnim sporazumom ili bilatelarnim sporazumom univerziteta nije drugačije određeno.
Strani državlјanin se može upisati na odgovarajući studijski program ako pruži dokaz o poznavanju srpskog jezika u skladu sa Statutom Univerziteta odnosno o poznavanju jezika na kojem se izvodi nastava i ako je zdravstveno osiguran.
Kandidat – strani državlјanin, prilikom prijavlјivanja na konkurs, podnosi nostrifikovanu diplomu o završenim osnovnim akademskim studijama istog ili srodnog fakulteta.
Ukoliko se ne završi postupak nostrifikacije do trenutka prijave na konkurs, kandidat može doneti potvrdu da je nostrifikacija u toku. Ukoliko kandidat ostvari pravo upisa a nostrifikacija nije završena, može se uslovno upisati uz obavezu dostavlјanja rešenja o nostrifikaciji do početka nastave.
Studenti iz Republike Srpske konkurišu bez nostrifikacije.
Pre upisa kandidat – strani državlјanin dužan je da Fakultetu podnese dokaze:
- da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje;
- da vlada srpskim jezikom, što dokazuje uverenjem ovlašćene komisije.
Proveru znanja srpskog jezika na Fakultetu obavlјa Centar za srpski jezik kao strani (http://www.srpski-strani.com).
- Izdavanje potvrde o znanju srpskog jezika studentima iz bivših jugoslovenskih republika (Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Crna Gora) iznosi 2.500,00 dinara.
- Provera znanja srpskog jezika sa potvrdom 9.000,00 dinara.

10. Napomena:
Uslovi upisa kandidata državlјana Crne Gore, državlјana Republike Srbije koji su školovanje završili u inostranstvu, pripadnika srpske nacionalne manjine iz susednih zemalјa kao i lica sa invaliditetom i pripadnika Romske nacionalne manjine biće regulisani uputstvom za sprovođenje konkursa i opštim odredbama zajedničkog konkursa koji raspisuje Ministarstvo prosvete.

Dodatne informacije mogu se dobiti na sledeće brojeve telefona:

Studijska grupa

TELEFON
(+ 381 21)

Srpska filologija: Srpski jezik i književnost

485-3973

Srpska filologija: Srpski kao strani

485-3973

Srpska književnost i jezik

485-3971

Komparativna književnost sa teorijom
književnosti

485-3971

Konferencijsko, stručno i audiovizuelno
prevođenje

485-3970

Engleski jezik i književnost

485-3972

Nemački jezik i književnost

485-3970

Francuski jezik i književnost sa drugim
romanskim jezikom i kulturom

485-3970

Ruski jezik i književnost

485-3975

Mađarski jezik i književnost

485-3973

Slovački jezik i književnost

485-3971

Rumunski jezik i književnost

485-3971

Rusinski jezik i književnost

485-3971

Istorija

485-3970

Pedagogija

485-3973

Psihologija

485-3971

Sociologija

485-3975

Sociologija u socijalnoj žaštiti

485-3975

Socijalni rad

485-3975

Filozofija

485-3975

Žurnalistika

485-3972

Centar za Srpski jezik kao strani

459-626

DEKAN FILOZOFSKOG FAKULTETA
Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu