tr>
 
UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Pravilnik o upisu
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Kontakti
   Žiro račun za prijavu i upis
   Nostrifikacija stranih školskih isprava
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
  Konkurs
  Prijavljivanje na više studijskih programa
  Raspored polaganja
  Lista prijavljenih
      kandidata/učionice
  Preliminarna rang lista
  Konačna rang lista
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Smeštaj u studentskim domovima
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
    Upis studenata sa invaliditetom
    Upis pripadnika Romske nacionalne manjine
    Afirmativne mere

 

UPIS MASTER STUDIJE


UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna > Upis >

Dokumentacija koja se podnosi prilikom upisa


Poštovani kandidati,

Dokumentaciju za upis možete doneti lično ili je neko drugi može doneti umesto Vas.

Kandidati koji su ostvarili pravo na upis, pored podnetih fotokopija dokumenata podnose:

1. dva obrasca  ŠV-20
2. dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm
3. dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa i premije za kolektivno osiguranje studenata (7.000 dinara)
4. dokaz o uplati naknade za samofinansirajuće studente (1 rata školarine)
5. indeks (kupuje se u skriptarnici fakulteta uz uplatnicu na 700 dinara)
6. original diplomu o položenom završnom odnosno maturskom ispitu

*Sve uplate se vrše na isti žiro-račun fakulteta

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primlјeni se ne vraćaju !!!

NAPOMENA:
Odlukom Saveta Fakulteta, odobreno je plaćanje školarine u 4 (četiri) jednake rate prema sledećoj dinamici:

    • 1. rata prilikom upisa godine
    • 2. rata do 10. januara
    • 3. rata do 10. marta
    • 4. rata prilikom overe letnjeg semestra

 

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu