UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
   Afirmativne mere

 

UPIS MASTER STUDIJE


UPIS DOKTORSKE STUDIJE
  Informator
  Preliminarne rang liste
  Konačne rang liste
  Dokumenta za prijavu
  Dokumenta za upis
  Drugi rok

   

Početna > Upis >

Dokumentacija koja se podnosi prilikom upisa kandidata na doktorske studije

 

Kandidati koji su ostvarili pravo na upis, pored podnetih fotokopija dokumenata podnose:

 • dva obrasca ŠV-20 i
 • indeks (kupuju se u skriptarnici fakulteta uz uplatnicu na 700 dinara)
 • dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm
 • dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa i premije za kolektivno osiguranje studenata (20.000,00 dinara)
 • dokaz o uplati naknade troškova školarine za samofinansirajuće studente.

NAPOMENA: Kao dokaz o poznavanju stranog jezika uzeće se u obzir prilikom odlučivanja samo međunarodno priznati sertifikati.
NAPOMENA:
Odlukom Saveta Fakulteta, odobreno je plaćanje školarine u 4 (četiri) jednake rate prema sledećoj dinamici:

  • 1. rata prilikom upisa godine
  • 2. rata do 15. januara
  • 3. rata do 15. marta
  • 4. rata prilikom overe letnjeg semestra

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu