Informator
   Pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis

   

Početna > Upis > Informator >
Program za polaganje prijemnog ispita za upis u prvu godinu
osnovnih akademskih studija slavistike

NASTAVNA GRUPA: RUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Klasifikacioni ispit sastoji se iz dva dela: pismenog i usmenog.

Pismeni deo ispita:
1. Test iz gramatike
    a) ruskog jezika
    b) srpskog jezika (test po izboru kandidata)*
2. Test iz opšte kulture.

Usmeni deo ispita: provera poznavanja gramatičkih i književnoteorijskih pojmova;
procena afiniteta kandidata i motivacije za studije ruskog jezika i književnosti.

Za pripremu klasifikacionog ispita preporučuju se sledeći udžbenici i priručnici:
1. Važeći udžbenici i gramatike ruskog jezika za srednje škole.
2. Važeći udžbenici i gramatike srpskog jezika za srednje škole.
3. Dragiša Živković, Teorija književnosti sa teorijom pismenosti za srednje škole, Naučna knjiga, Beograd.
4. Ljiljana Nikolić i Bosiljka Milić, Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima za I, II, III i IV razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd i Zavod za izdavanje udžbenika, Novi Sad.
5. Jovan Deretić i Marija Mitrović, Istorija jugoslovenske književnosti za I i II razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.
Književna dela ruskih pisaca predviđena programom za srednje škole obavezna su lektira za klasifikacioni ispit.

*Na konkurs se pored kandidata koji su učili ruski jezik mogu prijaviti i kandidati koji ga nisu učili.

Telefon Odseka: 459-627, 485-3867

Šef Odseka
Prof. dr Dušanka Mirić

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu