UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
    Izbor stranog jezika

 

UPIS MASTER STUDIJE

  Informator
  Preliminarne rang liste
  Konačne rang liste
  Dokumenta za prijavu
  Dokumenta za upis
  Obaveštenje kandidatima

UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna >

Informator - MAS LIDERSTVO U OBRAZOVANJU

Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu upisuje studente na master akademske studije Liderstvo u obrazovanju, imajući u vidu društvene potrebe i postojeće resurse, posebno u pogledu prostornih i kadrovskih mogućnosti.

Fakultet organizuje upis na studijski program prema svom Pravilniku o upisu studenata na master akademske studije koji je usklađen sa Zakonom o visokom obrazovanju.

Na master akademske studije Liderstvo u obrazovanju može se upisati lice koje je završilo osnovne akademske studije na odgovarajućem studijskom programu koji se ostvaruje na Fakultetu i lice koje je završilo osnovne akademske studije na drugom odgovarajućem fakultetu u obimu od najmanje 240 ESPB. Studijskim programom, odnosno odlukom Nastavno-naučnog veća Fakulteta utvrđuje se koji su studijski programi osnovnih studija odgovarajući za nastavak studija na studijskom programu master akademskih studija Liderstvo u obrazovanju, kao i to koji su dopunski programski sadržaji koje kandidati moraju savladati, u slučajevima  kada studijski programi osnovnih studija nisu odgovarajući.

Na studijski program master akademskih studija Liderstvo u obrazovanju studenti se upisuju posle objavlјivanja javnog konkursa u skladu sa kriterijumima utvrđenim opštim aktima Fakulteta i Univerziteta.


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu