UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
    Izbor stranog jezika

 

UPIS MASTER STUDIJE

  Informator
  Preliminarne rang liste
  Konačne rang liste
  Dokumenta za prijavu
  Dokumenta za upis
  Obaveštenje kandidatima

UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna >

Informator - MAS LIDERSTVO U OBRAZOVANJU


Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu upisuje studente na master akademske studije Liderstvo u obrazovanju, imajući u vidu društvene potrebe i postojeće resurse, posebno u pogledu prostornih i kadrovskih mogućnosti.

Fakultet organizuje upis na studijski program prema svom Pravilniku o upisu studenata na master akademske studije koji je usklađen sa Zakonom o visokom obrazovanju.

Na master akademske studije Liderstvo u obrazovanju može se upisati lice koje je završilo osnovne akademske studije na odgovarajućem studijskom programu koji se ostvaruje na Fakultetu i lice koje je završilo osnovne akademske studije na drugom odgovarajućem fakultetu u obimu od najmanje 240 ESPB. Studijskim programom, odnosno odlukom Nastavno-naučnog veća Fakulteta utvrđuje se koji su studijski programi osnovnih studija odgovarajući za nastavak studija na studijskom programu master akademskih studija Liderstvo u obrazovanju, kao i to koji su dopunski programski sadržaji koje kandidati moraju savladati, u slučajevima  kada studijski programi osnovnih studija nisu odgovarajući.

Na studijski program master akademskih studija Liderstvo u obrazovanju studenti se upisuju posle objavlјivanja javnog konkursa u skladu sa kriterijumima utvrđenim opštim aktima Fakulteta i Univerziteta.

Uz prijavu na Konkurs kandidati podnose:
- diplomu o završenim osnovnim akademskim studijama obima 240 ESPB (sa dodatkom diplomi) ili diplomu o završenim fakultetskim studijama u trajanju od četiri godine (sa dodatkom diplomi, ako je izdat uz diplomu);
- motivaciono pismo;
- biografiju (CV);
- preporuku na osnovu školovanja ili profesionalne saradnje.

U motivacionom pismu (obima do 5000 slovnih mesta, računajući slova, znakove i razmake), kandidati treba da obrazloži svoje interesovanje za liderstvo u obrazovanju. U okviru prijemenog ispita biće obavlјen razgovor sa kandidatima o njihovoj motivaciji za liderstvo u obrazovanju i obavlјanje liderskih poslova, o prethodnom radnom iskustvu, kao i o konkretnoj motivaciji za upisivanje master programa.

Studijskim programom predviđen je prijemni ispit koji obuhvata proveru posebnih sklonosti i podobnosti za studije (motivaciono pismo, preporuka, razgovor/intervju). Na prijemnom ispitu kandidati mogu da osvoje najviše 50 bodova i to: na osnovu biografije, motivacionog pisma i preporuke najviše 30 bodova i na osnovu razgovora/intervjua najviše 20 bodova.

Po nacionalnoj, verskoj, polnoj i socijalnoj osnovi studenti imaju ravnopravan tretman. 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu