Osnovne studije
  Anglistika
  Filozofija
  Germanistika
  Hungarologija
  Istorija
  Komparativna
  Žurnalistika
  Pedagogija
  Psihologija
  Romanistika
  Rumunistika
  Rusinistika
  Slavistika
  Slovakistika
  Sociologija
  Srpska filologija
  Srpski u kontaktu
  Srpska književnost
   Master studije
   Specijalističke studije
   Magistarske studije
   Doktorske studije

   

Početna > Studije > Osnovne studije > Srpska filologija u kontaktu-stari >
Metodika nastave srpskog kao nematernjeg jezika

Nastavnik
dr Dušanka Zvekić-Dušanović

Status predmeta
Obavezan predmet u VII semestru

Broj ESPB: 5

Uslov
Položen/odlsušan predmet Metodika sa osnovama glotodidaktike.

Cilj predmeta
Upoznavanje sa specifičnostima, osnovnim teorijskim postavkama i dostignućima nastave srpskog kao nematernjeg jezika. Priprema za praktičnu primenu stečenih teorijskih znanja.

Sadržaj predmeta
Teorijska nastava:
Istorijski pregled nastave srpskog kao nematernjeg jezika. Ciljevi i zadaci, mesto predmeta Srpski kao nematernji jezik u nastavnom planu za osnovnu i srednju školu. Koncepcija nastave predmeta Srpski kao nematernji jezik. Opšti faktori koji utiču na nastavu drugog (srpskog) jezika (homogena/mešovita sredina, maternji jezik). Odnos sistema maternjeg i predmetnog jezika. Rezultati kontrastivne analize. Interferencija. Eklektički metod u nastavi ovog predmeta. Pristupi: oralni, integrisani (mehanički i kognitivni), funkcionalni i multimedijalni. Etape u učenju srpskog kao nematernjeg jezika. Nastavne oblasti. Nastavni program u osnovnoj i srednjim školama: koncepcija i struktura. Realizacija programskih sadržaja. Izgrađivanje četiri umenja: razumevanje na sluh, govor, čitanje, pisanje. Usvajanje akustičkog okvira srpskog jezika. Izgrađivanje verbalnih sposobnosti na srpskom jeziku: jezičke (mehaničke) vežbe, govorne (komunikativne) vežbe. Tipologija govornih vežbi. Rad na bogaćenju leksičkog i frazeološkog fonda učenika. Pasivni i aktivni vokabular. Nastava gramatike. Intuitivno usvajanje gramatike. Sticanje znanja o jeziku. Obrada teksta u pojedinim etapama učenja srpskog kao nematernjeg jezika. Tipologija pismenih vežbi. Domaći zadaci: cilj, vrste i oblici. Praćenje i vrednovanje učeničkog rada. Mogućnosti individualizacije i diferencijacije nastave. Planiranje nastavnog procesa: makro (globalni, godišnji) plan, operativni (mesečni) planovi, mikro planovi (plan nastavne jedinice). Koncepcija udžbeničkog fonda.
Praktična nastava:
Analiza literature, nastavnog programa i udžbenika. Osmišljavanje, izrada i analiza različitih tipova leksičkih, gramatičkih i komunikativnih vežbi.

Literatura
Burzan, M. (1979). Metodički priručnik za nastavu srpskohrvatskog kao jezika društvene sredine. Novi Sad: Pedagoški zavod Vojvodine; Ilić, P. (1998). Srpski jezik i književnost u nastavnoj teoriji i praksi (Metodika nastave). Novi Sad: Zmaj.Kočiš, N.; Čipkar,A.; Jerković, J.; Brunet, E. (1966). Srpskohrvatski u školama narodnosti, Priručnik za učitelje i nastavnike. Novi Sad: Pokrajinski zavod za izdavanje udžbenika.Kremzer, N. (1983). Osnove metodike nastave nemačkog jezika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; Srpski kao nematernji jezik: Nikolić, M. (1996). Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva;Petrovački, LJ. (2000). Sintaksa u nastavi srpskog jezika i književnosti. Novi Sad: Zmaj;Petrović, E. (1988). Teorija nastave stranih jezika. Zagreb: Školska knjiga.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu