Osnovne studije
  Anglistika
  Filozofija
  Germanistika
  Hungarologija
  Istorija
  Komparativna
  Žurnalistika
  Pedagogija
  Psihologija
  Romanistika
  Rumunistika
  Rusinistika
  Slavistika
  Slovakistika
  Sociologija
  Srpska filologija
  Srpski u kontaktu
  Srpska književnost
   Master studije
   Specijalističke studije
   Magistarske studije
   Doktorske studije

   

Početna > Studije > Osnovne studije > Osnovne akademske studije srpske književnosti-stari >
Srpska drama XX veka - Tradicija inovacije

Nastavnik
dr Ljiljana Pešikan-Ljuštanović

Status predmeta
Izborni predmet u VIII semestru

Broj ESPB: 3

Cilj predmeta
Trebalo bi da studenti upoznaju neke od najznačajnijih pravaca u razvoju srpske drame 20. veka, sagledanih u dijahronijskom nizu i u kontekstu evropske i svetske drame.

Sadržaj predmeta
Na primeru značajnih dramskih tekstova (B. Stanković, Koštana; B. Nušić, Gospođa ministarka; B. Mihailović-Mihiz, Banović Strahinja; A. Popović rane farse; LJ. Simović, Hasanaginica, Čudo u Šarganu; D. Kovačević, Profesionalac; S. Selenić, Ruženje naroda u dva dela; V. Ognjenović, Maj nejm iz Mitar; Je li bilo Kneževe večere?) razmatrale bi se žanrovske i značenjske inovacije u razvoju moderne srpske drame.. Ukazivalo bi se na aktuelizaciju, ali i resemantizaciju žanra farse, na odnos komedije karaktera i komedije naravi, kao i na nastanak i funkcionisanje takozvanog političkog pozorišta i odnos melodrame i moderne tragedije. Razmatrao bi se odnos moderne srpske drame prema obrascima tradicionalne kulture i tradicionalnom sistemu vrednosti (individua – kolektiv; odnos prema ženi; koncept žrtve i obnavljanja; pitanje vernosti; koncept čuda i td.)

Literatura
P. Marjanović, Srpski dramski pisci XX stoleća, N. Sad 1997; S. Selenić, Antologija savremene srpske drame, Beograd 1977; Lj. Pešikan-LJuštanović, Transpozicija usmene balade u Simovićevoj "Hasanaginici", ZMS za scenske umetnosti i muziku, sv. 2/1987, 87-105; Funkcija i značenje usmenih lirskih pesama u "Koštani" Borisava Stankovića, NSSUVD, 25/1, Beograd 1996, 223-230; Komedija o tragičnom junaku, Komedija u srpskoj književnosti, Priština 1997, 195-207; Pričanja o životu i predanje o čudesnom izlečenju u "Čudu u Šarganu" Ljubomira Simovića, Knjiž. istorija, god. XXXI, 1999, br. 107-108, 45-53; Lutka i obred, Scena, br. 5-6/ 2000, 44-46; Kada je bila kneževa večera, Scena, br. 2/ 2002, 31-36; Upotreba sablje dimiskije – resemantizacija folklornih formi u ranim farsama Aleksandra Popovića, NSSUVD, 33/2, Beograd 2004, 265-275; Šta kaže Živka ministarka. kratke govorne forme u Nušićevoj “Gospođi ministarki”, zastupljenost, funkcija, značenje, Teatron, br. 128, Beograd 2004, 15-24; Kazivanje i prikazivanje u «Profesionalcu» Dušana Kovačevića, Žanrovi srpske književnosti, Zbornik, br. 2, N. Sad 2005, 403-415; Predanje u Gorskom vijencu, ZMS za književnost i jezik, knj. LI (2003), sv. 3, 611-624; «Krmeći kas» Aleksandra Popovića. Farsa kao resemantizacija drevne priče, Teatron, br. 132, 13-20; «Ono što se dogodilo», LMS, maj 2006, knj. 477, sv. 5, 911-916; Refleksi usmene književnosti u savremenoj srpskoj drami, Negovanje srpskog jezika i književnosti, N. Sad 2006, 89-103; Zavičaj u jeziku, Žanrovi srpske književnosti, br. 3, N. Sad 2006, 495-506.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu