Osnovne studije
  Anglistika
  Filozofija
  Germanistika
  Hungarologija
  Istorija
  Komparativna
  Žurnalistika
  Pedagogija
  Psihologija
  Romanistika
  Rumunistika
  Rusinistika
  Slavistika
  Slovakistika
  Sociologija
  Srpska filologija
  Srpski u kontaktu
  Srpska književnost
   Master studije
   Specijalističke studije
   Magistarske studije
   Doktorske studije

   

Početna > Studije > Osnovne studije > Osnovne akademske studije srpske književnosti-stari >
Manifesti i programi srpske književnosti XX veka

Nastavnik
dr Gojko Tešić

Status predmeta
Izborni predmet u VIII semestru

Broj ESPB: 3

Cilj predmeta
Da studenti steknu uvid u programsko-manifestativne manifestacije koje su dovele do inovativnih promena, prevrata i preloma u srpskoj književnosti 20. veka.

Sadržaj predmeta
Teorijska nastava:
Prelomni programski istupi od Dučića i Ćurčina početkom 20. veka (parnasizam, simbolizam) pa preko modernističkih provokacija S. Pandurovića, P. Slijepčevića, S. Satefanovića, S. Vinavera i D. Mitrinovića (prva decenija), potom umnožavanje izama u trećoj i četvrtoj deceniji (eterizam, ekspresionizam, sumatraizam, svetokretizam, kosmizam, zenitizam, dadaizam, hipnizam, intuitivizam, neoromantizam, sintetizam, nadrealizam, pokret socijalne literature, novi realizam), preko sukoba realista i modernista pedesetih i šezdesetih godina (socijalistički realizam, drugi modernizam godina, neosimbolizam, kritički realizam) i neoavangardnih tendencija šezdesetih i sedamdesetih do postmodernizma s kraja 20. veka...
Praktična nastava:
Književnoistorijski presek i interpretacija tekstova ključnih programsko-manifestnih tekstova čiji su autori Crnjanski, Vinaver, Miličić, B. Poljanski, T. Manojlović, R. Drainac, R. Petrović, R. Ratković, M. Ristić, Matić, Vučo i dr., J. Popović, R. Zogović, V. Gligorić, M. Bogdanović, R. Konstantinović, Popa, Pavlović, D. M. Jeremić, B. Miljković, P. Palavestra, B. Ćosić, M. Pavić, D. Kiš, B. Pekić, V. Despotov,V. Rešin Tucić, V. Kopicl, Albahari, Basara, G. Petrović...

Literatura
A. Flaker: Stilske formacije,, Zagreb, 1976; A. Flaker: “Avangardni manifest kao književna vrsta”, Nomadi ljepote, Zagreb 1988, 213-223; Kwiževni manifest. Teorija i istorija pojma, priredio G. Tešić, Beograd, 2007; G. Tešić: Vasionski samovar. Manifesti i poezija, Avangarda, br. 2-4, 2001; J.Vježbicki: »Programi i manifesti srpske avangarde 1918-1925«, Međaj, IV/6,1984, 21-35; P. Palavestra: Istorija moderene srpske književnosti, Beograd, 1986; Z. Konstantinović: Ekspresionizam, Cetinje, 1967; Pisci kao kritičari posle Prvog svetskog rata. Priredio Marko Nedić, Novi Sad, Beograd, 1975; Moderni preavci u kwiževnosti, priredio R. Vučković, Beograd, 1984; Avangardni pisci kao kritičari. Priredio G. Tešić, Novi Sad, Beograd, 1991; R. Vučković: Poetika hrvatskog I srpskog ekspresionizma, Sarajevo, 1979; B. Stojanović Pantović: Srpski ekspresionizam, Novi Sad, 1998; J.Novaković: Tipologija nadrealizma, Beograd, 2002; Razvojne etape u srpskoj kwiževnosti XX veka i wihove odlike, Beograd, 1981; P. Palavestra: Posleratna srpska književnost, Beograd, 1972; G. Raičević: Eseji Miloša Crnjanskog, Novi Sad – Sremski Karlovci 2005; J.Deretić; Istorija srpske književnosti, 4. izdanje, Beograd, 2004; M. Stanojević i S.Lazarević, Epohe i stilovi u srpskoj književnosti . XIX I XX vek. Beograd - Kragujevac, 2002.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu