Osnovne studije
  Anglistika
  Filozofija
  Germanistika
  Hungarologija
  Istorija
  Komparativna
  Žurnalistika
  Pedagogija
  Psihologija
  Romanistika
  Rumunistika
  Rusinistika
  Slavistika
  Slovakistika
  Sociologija
  Srpska filologija
  Srpski u kontaktu
  Srpska književnost
   Master studije
   Specijalističke studije
   Magistarske studije
   Doktorske studije

   

Početna > Studije > Osnovne studije > Osnovne akademske studije pedagogije-stari >
Obrazovna tehnologija u nastavi

Nastavnik
dr Spomenka Budić

Status predmeta
Izborni predmet u VI semestru

Broj ESPB: 3

Cilj predmeta
Upoznavanje studenata sa temeljnim saznanjima i ključnim pitanjima obrazovne tehnologije.
Upoznavanje studenata sa mogućnostima primene naučnih saznanja iv ove oblasti, pre svega u pedagoškom raduUpoznavanje studenata sa problemima vrednovanja u pedagoškom radu.
Osposobljavanje studenata za podsticanje učesnika u vaspitno obrazovnom radu za primenu obrazovne tehnologije.

Sadržaj predmeta
Teorijska nastava:
Tehničke i tehnološke osnove obrazovne tehnologije; Pojam i suština obrazovne tehnologije; Didaktika i obrazovna tehnologija; Pedagoške osnove savremene obrazovne tehnologije; Vrste nastavnih tehnologija; Uloga nastavnika u savremenoj obrazovnoj tehnologiji; Obrazovna tehnologija i menjanje položaja učenika;Obrazovna tehnologija i promene u sadržajima obrazovanja;Obrazovna tehnologija i promene u organizaciji obrazovanja;Obrazovna tehnologija i promene metoda i sredstava obrazovanja; nastavna sredstva i izvori znanja.
Praktična nastava :
Diskusija i izlaganje referata o sadržajima teorijske nastave, izrada i prezentacija seminarskog rada.

Literatura
Obavezna literatura:
Danilović, M. (1996), Savremena obrazovna tehnologija, Beograd: IPI
Krkljuš, S. (1987), Obrazovna tehnologija i savremena nastava, Novi Sad: RU R. Ćirpanov
Mandić, P. (1985), Pedagoške osnove savremene obrazovne tehnologije, Beograd: Pedagogija
Mužić, V. Rodek, S. (1987), Kompjutor u preobražaju škole, Zagreb: Školska knjiga
Rosić, V. (2000), Nastavnik i savremena obrazovna tehnologija, Rijeka: Filozofski fakultet
Dodatna literatura:
Bognar, L. Matijević, L. (2002), Didaktika, Zagreb: Školska knjiga
Danilović, M, (1993), Značaj, uloga i mogućnostinove obrazovne tehnologije u realizaciji obrazovnog procesa, Beograd: Pedagoški institut, 25
Danilović, M. (1998), Tehnologija učenja i nastave, Zrenjanin: Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", i Beograd: IPI.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu