Osnovne studije
  Anglistika
  Filozofija
  Germanistika
  Hungarologija
  Istorija
  Komparativna
  Žurnalistika
  Pedagogija
  Psihologija
  Romanistika
  Rumunistika
  Rusinistika
  Slavistika
  Slovakistika
  Sociologija
  Srpska filologija
  Srpski u kontaktu
  Srpska književnost
   Master studije
   Specijalističke studije
   Magistarske studije
   Doktorske studije

   

Početna > Studije > Osnovne studije > Osnovne akademske studije pedagogije-stari >
Komparativna pedagogija 1

Nastavnik
Dr Milica Andevski

Status predmeta
Obavezan predmet u I semestru

Broj ESPB: 5

Cilj predmeta
Da doprinese uvođenju studenata u naučno mišljenje i racionalno promišljanje obrazovanja i svog poziva.
Da podstakne osvešćivanje i samostalno rasuđivanje o pedagoškim problemima.
Da doprinese oslobađanju od etnocentrizma u mišljenju i stavovima.

Sadržaj predmeta
Poreklo upoređivanja u istoriji ljudske svesti
Začeci komparativnog mišljenja (istraživanja) u istoriji pedagoških ideja
Pojam, predmet i zadaci komparativne pedagogije
Komparativni metod u filozofiji, različitim naukama i specifičnosti proučavanja u komparativnoj pedagogiji
Istorijski razvoj i promena paradigmi , različite koncepcije u komparativnoj pedagogiji
Sličnosti i razlike u shvatanju i primeni komparacije
Kriterijumi komparacije obrazovnih sistema
Funkcija i logička struktura komparativnog metoda
Aktuelna pitanja u komparativnoj pedagogiji
Komparativna pedagogija – stanje u svetu, Evropi i kod nas.

Literatura
Obavezna literatura:
Savićević, D.,(1984) Komparativno proučavanje vaspitanja i obrazovanja,Beograd
Mitrović, D.,(1976) Moderni tokovi komparativne pedagogije,Sarajevo
Dodatna literatura:
Franković, D.,(1971) Komparativna pedagogija, Pedagogija, 2, Beograd.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu