Osnovne studije
  Anglistika
  Filozofija
  Germanistika
  Hungarologija
  Istorija
  Komparativna
  Žurnalistika
  Pedagogija
  Psihologija
  Romanistika
  Rumunistika
  Rusinistika
  Slavistika
  Slovakistika
  Sociologija
  Srpska filologija
  Srpski u kontaktu
  Srpska književnost
   Master studije
   Specijalističke studije
   Magistarske studije
   Doktorske studije

   

Početna > Studije > Osnovne studije > Osnovne akademske studije anglistike-stari >
Srednjovekovna i renesansna engleska poezija

Nastavnik
dr Vladislava Gordić Petković

Saradnik
mr Arijana Luburić

Status predmeta
Obavezan predmet u I semestru

Broj ESPB: 5

Cilj predmeta
Upoznavanje studenata sa najvažnijim autorima, pravcima i tendencijama u engleskoj poeziji od njenih početaka do kraja renesanse. Upoznavanje sa istorijskim i kulturnim kontekstom koji obeležava nastanak reprezentativnih dela i razvoj pesničkih vrsta.

Sadržaj predmeta
Teorijska nastava:
Beowulf, Dream of the Rood, Sir Gawain and the Green Knight. Geoffrey Chaucer, The Canterbury Tales (The Prologue, The Knight's Tale, The Nun's Priest's Tale, The Wife of Bath's Tale), Troilus and Criseyde. Sir Thomas Wyatt (odabrane pesme). Henry Howard Earl of Surrey (odabrane pesme). Sir Philip Sidney (odabrane pesme). Edmund Spenser (odlomci iz The Shepherd’s Calendar, The Faerie Queene, Amoretti). William Shakespeare (odabrani soneti, odlomci iz Venus and Adonis, The Rape of Lucrece). John Donne (odabrane pesme). Andrew Marvel (odabrane pesme). John Milton (Il Penseroso, odlomci iz Paradise Lost).
Praktična nastava:
Analiza reprezentativnih odlomaka iz navedenih dela.

Literatura
The Pelican Guide to English Literature: The Age of Chaucer. Penguin Books, 1974.
Kovačević, Ivanka i dr. Engleska književnost 650-1700. Tom I. Sarajevo- Beograd, 1979.
Dekanić Janoski, Sonja. Kritička istorija stare engleske književnosti. Kragujevac, 1998
Felbabov, Vladislava i Goran Stanivuković. Izbor tekstova iz engleske književnosti, I. Novi Sad, 1990.
Harrison, G. B. A Book of English Poetry. Harmonsworth, 1950.
Levin, Phillis. The Penguin Book of the Sonnet. Penguin Books, 2001.
Wells, Stanley. The Cambridge Companion to Shakespeare. Cambridge, 2001.
Praktikum

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu