Osnovne studije
   Master studije
  Anglistika
  Filozofija
  Germanistika
  Hungarologija
  Istorija
  Komparativna
  Žurnalistika
  Pedagogija
  Psihologija
  Romanistika
  Rumunistika
  Rusinistika
  Slavistika
  Slovakistika
  Sociologija
  Srpska filologija
  Srpska književnost
   Specijalističke studije
   Magistarske studije
   Doktorske studije

   

Početna > Studije > Master studije > Diplomske studije psihologije - master >
Psihologija predadolescentnog i adolescentnog doba

Nastavnik
dr Nila Kapor Stanulović

Saradnik
mr Jelica Petrović

Status predmeta
Izborni predmet u III semestru

Broj ESPB: 3

Cilj predmeta
a) Upoznavanje studenata:
- sa tradicionalnim i savremenim teorijama adolescencije
- svim aspektima razvoja u preadolescentnom i adolescentnom dobu
- sa osobenostima perioda adolescencije
- sa relevantnim empirijskim nalazima vezanim za adolescentni period
b) Osposobljavanje studenata:
- za korišćenje poznavanja razvojnih karakteristika adolescentnog perioda u radu sa klijentima
- za kreiranje programa i aktivnosti za optimalni razvoj adolescentne populacije.

Sadržaj predmeta
I Uzrasne karakteristike preadolescenta; II Adolescencija: pregled teorija adolescencije (psihoanalitička, neopsihoanalitičke, socio-kulturne, kognitivne i antropološke teorije); III Fizički razvoj u adolescenciji: Slika tela. Seksualnost; IV Kognitivni razvoj: Period formalnih operacija; V Moralni razvoj: Auonomna moralnost. Konvencionalni nivo moralnog rezonovanja; VI Identitet u adolescenciji: proces formiranja ličnog identiteta. Polni i rodni identitet; VII Socijalni razvoj: Socijalni život adolescenata. Porodica sa adolescentom. Razvoj vršnjačkih grupa i njene funkcije. Vršnjačke potkulture; VIII Emocionalni razvoj: partnerski odnosi u adolescenciji. Razvoj samopoštovanja. Idealizam i kriticizam.

Literatura
- Kapor – Stanulović, N. (1988): Na putu ka odraslosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva,
- Ćurčić, V. (1997): Adolescencija – revolucija i evolucija u razvoju. Beograd: KBC «Dr Dragiša Mišović» - Dedinje, IP «Žarko Albulj»
- Joksimović, S. (1986): Mladi u društvu vršnjaka. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, IRO Prosveta
- Vranješević, J. (2002): Promena slike o sebi: Autoportret adolescencije. Beograd: Zadužbina Andrejević
- Lacković-Grgin, K. (2004). Stres u djece i adolescenata. Jastrebarsko: Naklada Slap
- Vasta, R., Haith, M.M., Miller, S.A. (1997). Dječja psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap
- Lacković-Grgin (2006). Psihologija adolescencije. Jastrebarsko: Naklada Slap

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu