Osnovne studije
   Master studije
  Anglistika
  Filozofija
  Germanistika
  Hungarologija
  Istorija
  Komparativna
  Žurnalistika
  Pedagogija
  Psihologija
  Romanistika
  Rumunistika
  Rusinistika
  Slavistika
  Slovakistika
  Sociologija
  Srpska filologija
  Srpska književnost
   Specijalističke studije
   Magistarske studije
   Doktorske studije

   

Početna > Studije > Master studije > Diplomske studije istorije - master >
Istorija starog Rima

Nastavnik
dr Ivan Jordović

Status predmeta

Broj ESPB:

Cilj predmeta
Izlaganje istorije starog Rima i upoznavanje sa zakonomernostima u političkoj, ekonomskoj, socijalnoj i kulturnoj sferi. Kulturno nasleđe starog Rima.

Sadržaj predmeta
Teorijska nastava – Kandidati obnavljaju i produbljuju svoje znanje iz istorije starog Rima, pre svega onih tema i oblasti koje se odnose na njihov završni rad. Naročita pažnja na predmetu se poklanja razvijanju kritičkog mišljenja i analizi materijalnih i pisanih istorijskih izvora, kako bi se kandidati osposobili za samostalni rad.
Praktična nastava – upoznavanje istorije starog Rima na osnovu čitanja izvora i tekstova u prevodu uz korišćenje tehničkih nastavnih sredstava za prikazivanje prostora na kome se prostirala Rimska država, kao i prikazivanje slika i filmova o Rimskoj državi.

Literatura
1. N. A. Maškin, Istorija starog Rima, prevod: M. Mirković, Beograd 1978.
2. M. Rostovcev, Istorija starog sveta. Grčka. Rim, prevod: M. Mihajlović i N. Ćurčija Prodanović, predgovor: K. Maricki Gađanski, Novi Sad 1974.
3. M. Mirković, Rimska država u doba principata i dominata (27. pre Hr. – 337. n. e.). Od Avgusta do Konstantina, Dosije, Beograd 2003.
4. M. Mirković, Rimska država u doba principata i dominata (27. pre. Hr. – 337. n. e.)
5. P. Lisičar, Grci i Rimljani, Zagreb 1971.
6. Stari svet, Ilustrovana istorija sveta, I tom, Beograd 1983.
7. S. Avramović, Pravna istorija starog veka, Opšta istorija države i prava I, Službeni list, Beograd 1995.
8. B. Kanlif, Rimsko carstvo. Narodi i civilizacija, Beograd 1980.
9. M. Jović, Istorija starog veka I (Repetitorijum), Univerzitet, Priština 1995.
10. Dela antičkih pisaca u prevodu.
 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu