DEMOGRAFIJA I STATISTIKANastava na postdiplomskim ce se odvijati iskljucivo putem konsultacija po pojedinim temama i literaturi domacoj i stranoj koja obradjuje odredjenu problematiku. Studenti su duzni da urade seminarski rad na izabranu temu uz obavezno koriscenje domace i strane literature i novijih statistickih podataka.1. PREDMET DEMOGRAFIJE
 

Istorijski pregled teorijskih stanovista o problemu stanovnistva. (Teorija o demografskoj tranziciji, noviji teorijski razvoj; predmet demografije; demografski metodi; demografija i druge nauke; jedinice i obelezja u istrazivanju stanovnistva; vremenska komponenta u demografiji)
 
 

2. KRETANJE STANOVNISTVA
 

KRETANJE FERTILITETA STANOVNISTVA

Fertilitet (plodnost) stanovnistva (Determinante fertiliteta: bioloski, socio-ekonomski, kulturno-psiholoski faktori); Istorijski pregled (Kretanje fertiliteta u posleratnom periodu, fertilitet zena prema obrazovanju, prema aktivnosti i zanimanju)
 

KRETANJE MORTALITETA STANOVNISTVA
 

Mortalitet (smrtnost) stanovnistva (Determinante mortaliteta; tablice mortaliteta; mortalitet odojcadi); Istorijski pregled (Kretanje mortaliteta u posleratnom periodu; specificne stope mortaliteta prema starosti; mortalitet odojcadi)
 

PRIRODNO KRETANJE STANOVNISTVA
 

Prirodni prirastaj stanovnistva (Istorijski pregled; kretanje prirodnog prirastaja u posleratnom periodu; odnos prirodnog prirastaja i reprodukcije stanovnistva)
 

MIGRACIJE
 

Mehanicko kretanje stanovnistva (Migracije i ukupno kretanje stanovnistva; izvori podataka o migracijama; osnovni pokazatelji i metodi analize migracija; tipologija migracija; selektivnost migracija; pokazatelji migracija vojvodjanskog stanovnistva)
 
 

3. PROMENE STRUKTURA STANOVNISTVA
 

PROMENE U STAROSNO-POLNOJ STRUKTURI STANOVNISTVA

Starosno - polna struktura stanovnistva (Struktura stanovnistva prema polu; struktura stanovnistva prema starosti: determinante starosne strukture; pokazatelji starosne strukture; demografski proces starenja stanovnistva)
 

PROMENE EKONOMSKIH STRUKTURA STANOVNISTVA
 

Ekonomske strukture (Stanovnistvo prema aktivnosti; aktivno stanovnistvo prema privrednim delatnostima i zanimanju; stanovnistvo prema polozaju u zanimanju, sektoru svojine i drugim socio-ekonomskim obelezjima)
 

PROMENE OBRAZOVNIH STRUKTURA STANOVNISTVA VOJVODINE
 

STRUKTURA STANOVNISTVA PREMA NACIONALNOJ PRIPADNOSTI
 

OSTALE STRUKTURE STANOVNISTVA
Struktura stanovnistva prema bracnom stanju, prema veroispovesti...
 

4. DEMOGRAFSKI PROCESI I NJIHOVO KORISCENJE

Projekcije stanovnistva; demografski procesi i savremeni drustveni problemi (Porast stanovnistva, zena i porodica; porast stanovnistva i starenje; porast stanovnistva i urbanizacija; porast stanovnistva i ekonomski razvoj...)
 

5. POPULACIONA POLITIKA
 

Populaciona politika (Pojam i ciljevi, tipovi i oblici i savremene karakteristike populacione politike)UDZBENICI:
 

LITERATURA: