Specijalistički rad

 

REČNIK EPIZOOTIOLOŠKIH TERMINA

(na korpusu izveštaja Međunarodne organizacije OIE za godinu 2002.)

 

 

Sadržaj

 

 

 

 


Sažetak

Međunarodna organizacija OIE jedanput nedeljno daje obaveštenja preko interneta o epidemijama zaraznih bolesti kod životinja. Veterinarske stanice su dužne da prate ova obaveštenja i da na svom području preduzmu odgovarajuće mere. Cilj ovoga rada je, stoga, bio da se sačini terminološki dvojezični (englesko-srpski) rečnik formiran na osnovu korpusa obaveštenja OIE organizacije. Dva su cilja izrade ovog registra: dopunjavanje postojećih rečnika iz oblasti veterine i omogućavanje veterinarima i veterinarskim tehničarima da što lakše i bolje prevedu tekst koji će naći na veb-sajtu.

S obzirom na to da je broj reči ograničen na one koje su se koristile u izveštajima tokom 2002. godine, sasvim je jasno da je korpus obuhvaćen ovim rečnikom mnogo manji od ukupnog fonda reči koji se koristi u veterini.

Ključne reči: veterinarska terminologija, epizootiologija, dvojezična leksikografija

povratak na sadržaj


Uvod

Bolesti ljudi, pa i životinja, ne poznaju geografske i političke granice nego se šire i donose štete velikih razmera. Radi sprečavanja i blagovremenog delovanja nadležnih organizacija i lica, Međunarodna organizacija OIE (Office International des Epizooties) na svom veb-sajtu www.http//oie.int jedanput nedeljeno daje obaveštenja o širenju zaraznih bolesti u svetu i s tim u vezi o merama koje su preduzete ili ih treba preduzeti. Da bi bile upoznate sa epizootiološkom* situacijom u Evropi, naročito u susednim zemljama, veterinarske organizacije prate ova obaveštenja i postupaju u skladu sa primljenim informacijama.

Nužni uslov za praćenje ovih informacija je poznavanje engleskog jezika. Međutim, u praksi ove izveštaje čitaju i mnogi koji ga slabo znaju. Nepoznavanje se može ticati leksema iz opšteg leksičkog fonda, s jedne strane, i terminoloških leksema, s druge. Prvi slučaj je karakterističniji za visokoobrazovano stučno osoblje, kojima poznavanje latinskog termina pomaže pri razumevanju poruke na engleskom jeziku. Drugi, pak, korisnici bolje znaju lekseme iz opšteg leksičkog fonda nego stručnog, te su za potpuno razumevanje ovih poruka potrebni i specijalni terminološki rečnik i opšti rečnik manjeg obima, izrađen na osnovu frekvencije u izveštajima ili i važnosti za date teme.

   * Termin "epizootija" koristi se da označi širenje zarazne bolesti među životinjama, nasuprot termina "epidemija" koji se odnosi na širenje zarazne bolesti kod ljudi, iako se sve češća reč "epidemija" koristi i za zarazne bolesti kod životinja.

povratak na sadržaj


Korpus

Korpus za izradu ovog rečnika sačinjavaju obaveštenja i novosti koja je organizacija OIE davala na svom veb-sajtu tokom 2002. godine (tačnije od 11. januara do 15. decembra) što sačinjava ukupno 64 dokumenta sa ukupnim brojem reči preko 103.000**. Primenom kompjuterskog programa dobijena je konkordancija sa 6310 odredinice.

U sledećem koraku trebalo je iz tog korpusa odabrati samo one lekseme koje mogu da uđu u građu specijalnog terminološkog rečnika, koji će obuhvatiti oblast epizootiologije***.

Tako su eliminisane odrednice koje se sastoje od brojeva (npr. 0740 ili 1%), brojeva i imenica (npr. 2002/04Heffingen ili 724cattle15), skraćenice i brojeva (npr. bov40020, cap4410440), slova (npr. d.). Takođe u rečnik nisu ušli spojeni nizovi reči koje se javljaju u dokumentima OIE. Oni su nastali spajanjem dve, pa i više reči koje bi radi razumevanja trebalo razdvojiti (npr. casesdeathsdestroyedslaughtered). Ponekad je taj proces olakšan time što je početak nove reči označen velikim slovom (npr. slaughterClinical ili SpeciesConsignmentAnimals). Za takve slučajeve nije ponuđen prevod, ali su dati prevodi za pojedinačne reči koje ih sačinjavaju. U rečnik nisu uvrštene sledeće vrste reči: geografska imena, imena nacionalnosti, vlastita imena, nazivi meseci, brojevi, zamenice, oblici komparativa i superlativa prideva i predlozi. Reči na drugim jezicima (francuskom, španskom, latinskom) u izveštajima nisu ušle u korpus. Nazivi organizacija i institucija nisu prevođeni; u najvećem broju slučajeva ti nazivi su dati kao skraćenice, ali sa razrešenjem u samom tekstu.

Nakon toga pregledane su sve odrednice i odvojene one koje spadaju u stručnu terminologiju od onih koje bi se mogle smatrati delom opšteg leksičkog fonda****. Tako su u stručni terminološki registar ušle sve reči koje se odnose na životinje, delove tela, bolesti, postupke u vezi sa uzgojem i lečenjem, ishranom i reprodukcijom. U obzir su uzete i reči koje se mogu smatrati opštim rečima, ali su ovim i sličnim izveštajima kontekstualno terminologizirane, na što upućuje i podatak o njihovoj visokoj frekvenciji (npr. commercial = trgovinski). Tako je dobijeno preko 700 odrednica koje sačinjavaju ovaj rečnik. Uz svaku odrednicu navedene su i kolokacije, zabeležene u posmatranim dokumentima i za njih je ponuđen prevod.

   ** U dodatku se nalazi deo jednog takvog izveštaja.
   *** Epizootiologija, ili veterinarska epidemiologija, je nauka koja se bavi bolestima životinja (Valčić, Opšta epizootiologija).
   **** Na korpusu izveštaja OIE naporedo sa specijalnim terminološkim rečnikom iz oblasti epizootiologije urađen je i opšti rečnik, koji se ovde ne prikazuje.

povratak na sadržaj


 

 

 

Spisak skraćenica

abbr. = abbreviation skraćenica
adj. = adjective pridev
adv. = adverb prilog
n. = noun imenica
v. = verb

glagol

 

 

povratak na sadržaj


REČNIK

A

- abattoir n . klanica

- abnormal adj . nenormalan, neobičan

- accurate adj . tačan, ispravan, precizan

~ data tačni podaci

- acetic adj . kiseo, sirćetni

~ acid sirćetna kiselina

- acid n . kiselina

acetic ~ sirćetna kiselina
amino ~ aminokiselina
nucleic ~ nukleinska kiselina
ribonucleic ~ ribonukleinska kiselina

- action n . akcija, delovanje, delo

immediate ~ hitno delovanje; trenutna akcija

- additive n . aditiv

- adenomatosis n . adenomatoza (tumor žlezdanog tkiva)

ovine pulmonary ~ plućna adenomatoza ovaca

- aerobic adj. aeroban (sposoban da živi u prisustvu slobodnog kiseonika)

~ cultured aerobno uzgojen

- aerosol n . aerosol (sitne čestice vazduha koje nastaju raspršivanjem tečnosti)

~ transmission aerosolno prenošenje

- affected adj . oboleo; zaražen; napadnut

~ animal obolela životinja
~ area zaraženo područje
~ district zaraženi okrug
~ farm zaražena farma
~ holding zaraženo imanje
~ population zaražena populacija
~ village zaraženo selo  

- agalactia n . agalaktija (zastoj mleka)

- agar n . agar

~ gel immunodiffusion test gel agar imunodifuzioni test

- age n . doba; uzrast; starost

~ group starosna grupa

- aged adj . zreo, odrastao

~ 2-4 months star 2-4 meseca

- agent n . agens, sredstvo

causal ~ uzročnik
source of ~ izvor

- agglutination n . aglutinacija (slepljivanje, vezivanje)

~ test test aglutinacije, aglutinacioni test

- AGID test (agar gel immunodiffusion test) n . AGID test

- AGID-negative adj . negativan AGID test

- AGID-positive adj . pozitivan AGID test

- agrarian adj . poljoprivredni

~ science poljoprivredna nauka

- agroecological adj . agroekološki

~ resources agroekološka bogatstva

- AI (avian influenza) n . kuga peradi

- AIfree adj . bez AI

- airborne adj . koji se prenosi vazdušnim putem

- alfalfa n . lucerka

- aminoacid n . aminokiselina

- amplification n . povećavanje, umnožavanje

nucleic acid ~ umnožavanje nukleinske kiseline

- analyse v . ispitati; analizirati

~ed for scrapie ispitan na skrepi
~ed by blood smear pregledan krvni razmaz

- analysis n . analiza

submitted for ~ podvrgnuto ispitivanju

- analytical adj . analitički

- anamnesis n . istorija bolesti; anamneza

- anaplasma n . anaplazma

- anaplasmosis n . anaplazmoza (oboljenje izazvano mikroorganizmima reda Rikecia)

bovine ~ anaplazmoza goveda

- animal n . životinja

~ health department odeljenje za zaštitu zdravlja životinja
~ health division odeljenje za zaštitu zdravlja životinja
~ health incident slučaj pojave bolesti
~ health laboratory laboratorija za ispitivanje zdravlja životinja
~ health situation zdravstvena situacija
~ health status zdravstveno stanje životinje
~ production uzgoj životinja
remaining ~ preostala životinja

- anorexia n . neuzimanje hrane; odsustvo apetita; anoreksija

- ante-mortem adj. pre smrti

~ examination pregled životinje pre klanja

- anthrax n . crni prišt, bedrenica, prostrel, antraks

~ campaign borba protiv crnog prišta

- antibiotic n . antibiotik

~ treatment lečenje antibiotikom

- antibody n . antitelo

~ assay ispitivanje antitela
~ detection otkrivanje antitela
~ test test na antitela
~ titre titar antitela

- antibody-positive adj . pozitivno na antitela , prisutna antitela

~ animal životinja sa antitelima

- anticipate v . predvideti; preduhitriti

- antigen n . antigen

~ detection utvrđivanje antigena

- antigenELISA n . ELISA za utvrđivanje antigena

- antiIBR adj . protiv IBR-a

- antirabies adj . protiv besnila

- antiserum n . antiserum

- apiary n . pčelinjak

- apidology n . nauka o pčelama; apidologija

- apply v . primeniti; upotrebiti

- approved adj . odobren; potvrđen

~ abbatoir klanica sa odobrenjem
~ insecticide odobren insekticid

- aquaculture n . akvakultura

- aquatic adj . vodeni

~ animal diseas bolest vodenih životinja
~ animal health zaštita zdravlja životinja vezanih za vodu
~ bird vodena ptica

- area n . oblast, područje, teritorija

adjacent ~ pogranično područje
affected ~ zaraže no područje
control ~ oblast pod kontrolom/nadzorom
geographic ~ geografska oblast
hunting ~ lovište
infected ~ zaraženo područje
outbreak ~ oblast izbijanja bolesti
quarantined ~ područje pod karantinom
restricted ~ ograničena teritorija
surrounding ~ okolno područje
suspected ~ oblast pod sumnjom

- artificial adj . veštački

~ insemination veštačko osemenjavanje

- artheritis n . arteritis (zapaljenje arterija)

equine viral ~ infektivni arteritis konja

- arthropod n . zglavkar

- assay n . analiza, proba; ispitivanje; ogled

enzyme-linked immunosorbent ~ ELISA test
neutralisation peroxidase linked ~ test neutralizacije peroksidazom

- assistant n . pomoćnik

veterinary ~ veterinarski pomoćnik

- ataxia n. ataksija (nedostatak koordinacije pokreta)

- atypical adj . neuobičajen, atipičan

~ form neuobičajenog oblika

- auction n . licitacija, javna prodaja

livestock ~ prodaja stoke

- average adj . prosečan; srednji

~ morbidity/mortality rate prosečna stopa morbidnosti/smrtnosti
~ temperature prosečna temperatura
~ weight prosečna težina

- avian adj . ptičiji; živinski; avijaran

~ influenca klasična živinska kuga

- aviary n . živinarnik; golubarnik

povratak na sadržaj

B

- backyard n . dvorište

affected ~ bird bolesna domaća živina
~ flock domaće jato
~ location u dvorištu
~ piggery svinjac u dvorištu
~ poultry domaća živina
~ premises pomoćne prostorije u dvorištu

- bacteriological adj . bakteriološki

~ examination bakteriološko ispitivanje

- bacterium n . bakterija

- bee n . pčela

- beef n . govedina

~ breed tovna pasmina goveda
~ herd stado tovnih goveda

- bioassay n . biološki test

- biological adj . biološki

~ analysis biološka analiza
~ product biološki proizvod
~ test biološki test

- biosafety n . biološka bezbednost

~ condition biološki bezbedna okolnost
~ measure biološki bezbedna mera

- biosecurity n . biološka sigurnost

~ measure biološki sigurna mera

- biotype n . biotip

- bird n . 1. ptica; 2. živina; perad

backyard ~ domaća živina
migratory ~s ptice selice
~ testing ispitivanje ptica
wild ~ divlja ptica

- birth n . rođenje, rađanje

date of ~ datum rođenja

- bladder n . bešika, mehur

- blood n . krv

~ sample uzorak krvi
~ smear krvni razmaz, razmaz krvi

- blot v . mrljati, zamazati; izbrisati

~ out uništiti; iskoreniti

- bluetongue n . bolest "plavi jezik" (ovaca)

~ outbreak pojava "plavog jezika"
~ virus virus "plavog jezika"

- boar n . nerast; vepar

wild ~ divlji vepar

- body n . telo

- bone n . kost

- bore v . probušiti

~ ear tag rovašenje; stavljanje ušne markice
~ sign ušna markica; oznaka napravljena rovašenjem

- born adj . rođen

- botulism n . botulizam

- bovine adj . goveđi

~ animal govedo
~ anaplasmosis anaplazmoza goveda
~ brucellosis bruceloza goveda
~ enterovirus enterovirus goveda
~ herd stado goveda
~ herpesvirus herpesvirus goveda
~ meat goveđe meso, govedina
~ pleuropneumonia goveđa pleuropneumonija
~ rhinotracheitis rinotraheitis goveda
~ sample goveđi uzorak
~ spongiform encephalopathy bovino spongiformna encefalopatija, bolest "ludih krava
~ viral diarrhoea virusni proliv goveda

- brain n . mozak

~ sample uzorak mozga
~ tissue tkivo mozga

- breed n . pasmina; rasa

- breeder n . odgajivač

poultry ~ od gajivač živine

- breeding adj . priplodan

~ boar nerast
~ cow priplodna krava
~ farm farma za uzgoj priplodnih životinja
~ fish matično stado
~ pig priplodna svinja
~ sow krmača za priplod

- broiler n . tovno pile; brojler

~ farm farma tovnih pilića
~ flock jato tovnih pilića
~ production uzgajanje brojlera

- bronchus n . bronhija

- brucellosis n . bruceloza; Bangova bolest

bovine ~ bruceloza goveda

- buffalo n . bivo

wild ~ divlji bivo

- buffer n . pufer; ublaživač; tampon

~ zone tamnpon zona

- buffered adj . puferizovan

- bull n . bik

~ for reproduction bik za razmnožavanje

povratak na sadržaj

C

- cadaver n . leš

- calf n . tele

- calving n . telenje

- caprine adj . kozji; jareći

~ arthritis-encephalitis artritis-encefalitis koza

- carcase/carcass n . trup; telo zaklane životinje

- carnivore n . mesojed; mesožder

domestic ~ domaći mesojed

- carp n . šaran

spring viremia of ~ prolećna viremija šarana

- cat n . mačka

- cattle n . goveda, stoka

adult ~ odrasla goveda
~ dealer trgovac stokom
~ herd stado goveda
dairy ~ mlečna goveda
local ~ stoka na jednom području

- causative adj . uzročan

~ agent uzročnik

-cell n . ćelija; krvno zrnce

~ count broj ćelija
~ culture kultura ćelije

- checkpoint n . mesto provere

- chick n . pile

- chicken n . pile

~ embryo embrion pileta
~ farm živinarska farma
commercial ~ komercijalno pile

- cleaning n . čišćenje

~ and disinfection program program čišćenja i dezinfekcije

- clinical adj . klinički; bolnički

~ cause klinički uzrok
~ diagnosis klinička dijagnoza
~ evidence klinički dokaz
~ examination kliničko ispitivanje
~ inspection klinički inspekcija
~ picture klinička slika
~ sign klinički znak
~ surveillance klinički nadzor

- clinically adv . klinički

~ affected animal klinički bolesna životinja
~ diagnosed case klinički dijagnostikovan slučaj
~ examined sample klinički ispitan uzorak
~ healthy animal klinički zdrava životinja
~ inspected farm farma na kojoj je izvršena klinički pregled

- clinician n . kliničar

- clinicopathology adj . kliničko-patološki

- clovenhoofed adj . rascepljenog kopita, papka

~ animal papkar
~ wildlife divlji papkari

- coagulum n . ugrušak, koagulat

- coat n . krzno, ogrtač

- cockpit n . bojište petlova

- cock n . 1. petao 2. mužjak ptice

fighting ~ petao za borbu

- cockfight n . borba petlova

- code n . zakonik; propis

International Animal Health ~ Međunarodni propis o zaštiti zdravlja životinja
Health ~ Propis o zaštiti zdravlja

- colony n . kolonija

- commercial adj . trgovinski, trgovački

~ chicken komercijalni pilići
~ feed komercijalna hrana
~ flock komercijalno jato
~ herd komercijalno stado
~ layer farm farma komercijalnih nosilja
~ poultry komercijalna živina

- community n . zajednica

- confirmation n . dokaz, potvrda

date of ~ datum potvrde
diagnostic ~ dijagnostički dokaz
following ~ sledeći dokaz
laboratory ~ laboratorijski dokaz
result of ~ posledica dokaza

- conjunctivitis n . konjunktivitis; zapaljenje vežnjače

- contagion n . prenošenje, zaražavanje; zaraza

- contagious adj . zarazan, kontagiozan

~ equine metritis zarazan metritis kobila

- contamination n . prljanje, kvarenje, zagađenost

- control n . kontrola; nadzor, nadgledanje

~ area oblast pod kontrolom
~ measure mera kontrole
~ plan plan kontrole
~ programme program kontrolisanja
~ zone zona kontrolisanja
vector ~ campaign akcija kontrolisanja vektora

- cow n . krava

affected ~ obolela krava
infected ~ zaražena krava

- cranioventral adj . kranioventralan (sa unutrašnje strane lobanje)

- crossbreed n . hibrid; mešanac, melez

- crossbred adj . proizveden ukrštanjem rasa

- crow n . vrana

- culture n . kultura; gajenje, odgoj

cell ~ kultura ćelije
tissue ~ kultura tkiva

- culture v . kultivisati; uzgajati kulture mikroba

microaerophilically ~ed mikroaerofilno kultivisano

- cytological adj . citološki

povratak na sadržaj

D

- dairy adj . mlečno

~ cattle mlečna krava
~ ewe mlečna ovca
~ goat mlečna koza
~ farm farma za proizvodnju mleka

- data n . podaci, činjenice

cumulative ~ zbirni podaci
outbreak ~ podaci o izbijanju bolesti
provisional ~ privremeni podaci
updated ~ ažurirani podaci

- deboned adj . odvojen od kostiju, iskošten

- deboning n . iskoštavanje

- decontamination n . dekontaminacija

- deer n . jelen

- demarcation n . međa, granica

area ~ područje granice

- dentition n . nicanje zuba

- destruction n . uništavanje; ubijanje

~ by burying neškodljivo uklanjanje zakopavanjem
~ by lethal injection ubijanje smrtonosnom injekcijom
~ of animal uništavanje životinje
immediate ~ neodložno uništavanje
mass ~ masovno uništavanje
precautionary ~ uništavanje iz predostrožnosti
subsequent ~ naknadno uništavanje

- detection n . otkriće, opažanje; primećivanje

date of initial ~ datum prvog otkrivanja
following the ~ nakon otkrivanja

- detect v . otkriti; zateći; primetiti, opaziti

designed to ~ napravljen da otkrije
capability to ~ sposobnost da otkrije

- diagnosis n . dijagnoza

clinical ~ klinička dijagnoza
confirmation of ~ potvrda dijagnoze
differential ~ diferencijalna dijagnoza
histopathological ~ histopatološka dijagnoza
laboratory ~ laboratorijska dijagnoza
nature of ~ vrsta dijagnoze
rapid ~ brza dijagnoza
serological ~ serološka dijagnoza
update on ~ ažurirati dijagnozu

- diagnostic adj . dijagnostički

~ capacity dijagnostička sposobnost
~ confirmation potvrda dijagnoze
~ follow up dijagnostičko praćenje
~ laboratory laboratorija za dijagnostikovanje
~ methodology metodologija dijagnostikovanja
~ pocedure procedura dijagnostikovanja
~ sampling uzimanje uzoraka radi dijagnostikovanja
~ test dijagnostički test

- diarrhoea n . dijareja, proliv

bovine viral ~ virusni proliv goveda

- dietary n . dnevni obrok

~ regime režim ishrane

- dip n . kupanje životinja

- dip-tank n . bazen za kupanje životinja

- discharge n . iscedak

nasal ~ nosni iscedak

- disease n . bolest; oboljenje

~ control kontrolisanje bolesti
~ Information Informator o bolestima
~ search ispitivanje bolesti
~ situation stanje bolesti
~ spread raširenost bolesti
~ surveillance nadzor bolesti
~ vaccination vakcinacija protiv bolesti
~ virus virus bolesti
Newcastle ~ Njukaslovska bolest

- diseasefree adj . bez bolesti

~ farm farma bez bolesti

- disinfect v . dezinfikovati

~ pond bazen za dezinfekciju

- disinfectant n . dezinficijens (sredstvo za dezinfekciju)

- disinfection n . dezinfekcija

~ operation postupak dezinfekcije
~ phase faza dezinfekcije
~ procedure procedura dezinfekcije
~ programme program dezinfekcije

- disinfestion n . uništavanje

~ procedure postupak uništavanja

- disinsectisation n . dezinsekcija (uništavanje insekata mehaničkim ili hemijskim putem)

- disorder n . poremećaj; oboljenje

metabolic ~ poremećaj metabolizma

- display v . pokazati; izložiti

~ed respiratory sign ispoljeni respiratorni simptom

- dissection n . seciranje

- dissemination n . rasprostiranje, raširenost, diseminacija

- district n . okrug; srez; oblast; kraj

~ activity aktivnost u oblasti
~ laboratory oblasna laboratorija
rural ~ seoski kraj

- dog n . pas

- domestic adj . domaći

~ animal domaća životinja
~ carnivore domaći mesojed
~ trade unutrašnja trgovina
~ transport unutrašnji prevoz

- dosage n . doziranje

- dose n . doza

~ of vaccine doza vakcine

- duck n . patka

- dysfunction n . poremećaj rada

immune ~ poremećaj imunog sistema

povratak na sadržaj

E

- ear-tagged adj . obeležen ušnom markicom; rovašen

- ecologic adj . ekološki

- edema n . edem; otok

~ of lip otok usne

- effect n . posledica; dejstvo; efekat

come into ~ stupiti na snagu
with ~ from pravosnažan od

- egg-production n . proizvodnja jaja

~ unit jedinica za proizvodnju jaja

- elaboration n . elaboracija; razrada

- electrophoresis n . elektroforeza (razdvajanje čestica rastvora pomoću električne struje)

- eliminate v . isključiti; ukloniti; izbaciti

~ing area područje isključivanja
naturally ~ed prirodno isključen

- elimination n . eliminacija; odstranjivanje

~ of birds uništavanje ptica

- ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) n . ELISA test (enzimski imunosorbent test)

antigen detection by ~ otkrivanje antigena ELISA testom
detection by ~ otkrivanje ELISA testom
direct ~ direktna ELISA
~ technique ELISA tehnika
indirect ~ indirektna ELISA
negative to ~ negativan na ELISA test
positive with ~ pozitivan na ELISA test
tested by ~ ispitan ELISA testom
typing ~ ELISA tipiziranja

- ELISA negative adj . negativan na ELISA test

- ELISA positive adj . pozitivan na ELISA test

~ animal životinja pozitivna na ELISA test

- embryo n . embrion; zametak

~ inoculation inokulacija embriona
~ed egg zametnuto jaje

- emerge v . pojaviti se; pomoliti se; iskrsnuti

- emergency n . vanredno stanje; opasnost; neočekivan događaj

~ message poruka o vanrednom stanju
~ report i zveštaj o vanrednom slučaju
~ situation vanredna situacija
~ slaughter prinudno klanje
~ team ekipa za hitne intervencije
~ vaccination vanredna vakcinacija

- encephalitis n . encefalitis (zapaljenje mozga)

caprine ~ encefalitis koza

- encephalopathy n . encefalopatija (degenerativno oboljenje mozga)

- enterovirus n . enterovirus

bovine ~ goveđi enterovirus

- entomology n . entomologija (nauka o insektima)

~ laboratory laboratorija za entomologiju

- environmental adj . koji pripada čovekovoj sredini

- enzootic adj . enzootski

- epicentre n . žarište

~ of the outbreak žarište izbijanja bolesti

- epidemic adj . epidemijski; epidemičan

- epidemiological adj . epidemiološki

~ background pozadina epidemije
~ detail podatak o epidemiji
~ information informacije o epidemiji
investigation ispitivanje epidemije
~ inquiry ispitivanje epidemije
~ monitoring nadgledanje epidemije
~ report izveštaj o epidemiji
~ silence zastoj u razvoju epidemije
~ situation epidemiološka situacija
~ study epidemiološko proučavanje
~ surveilance epidemiološki nadzor
~ unit epidemiološka jedinica

- epidemiologically adv . epidemiološki

~ linked epidemiološki povezan

- epidemiologist n . epidemiolog

- epidemiology n . epidemiologija

~ Department Odeljenje za epidemiologiju

- epithelial adj . epitelan

~ sample uzorak epitela
~ tissue tkivo epitela

- epithelium n . epitel

- epizootic adj . epizootska

- epizooty n . epizootija

- equine adj . konjski

~ metritis metritis konja
~ population populacija konja
~ viral artheritis virusni arteritis konja

- eradicate v . iskoreniti

~ the disease iskoreniti bolest

- eradication n . iskorenjivanje

~ area područje iskorenjivanja
~ campaign akcija iskorenjivanja
~ measure mera iskorenjivanja
~ strategy strategija iskorenjivanja
~ plan plan iskorenjivanja
~ progamme program iskorenjivanja

- euthanize v . izvršiti eutanaziju

- ewe n . ovca (odrasla ženka)

- examination n . pregled; ispitivanje, istraživanje

clinical ~ klinički pregled
diagnostic ~ dijagnostički pregled
histopathological ~ histopatološko ispitivanje
immunohistochemical ~ imunohistohemijsko ispitivanje
post-mortem ~ pregled nakon uginuća
predispatch ~ pregled pre klanja

- experimental adj . eksperimentalan, ogledan

- experimentally adv . eksperimentalno, ogledno

~ infected eksperimentalno zaražen
~ inoculated eksperimentalno inokulisan

- expose v . izložiti

~ed to infected animal izložen zaraženoj životinji
~ed to the risk izložen riziku

- exposure n . izloženost

direct ~ direktna izloženost
possible ~ moguća izloženost
potential ~ potencijalna izloženost

- extract n . ekstrakt

povratak na sadržaj

F

- faeces n . feces, izmet

- farm n . farma

affected ~ farma zahvaćena bolešću
breeding ~ farma priplodnih životinja
commercial ~ farma komercijalnih životinja
contact ~ farma sa kojom postoji kontakt
dairy ~ farma muznih krava
extensive ~ ekstenzivna farma
fattening pig ~ farma tovnih svinja
infected ~ zaražena farma
index ~ farma sa popisa
layer ~ farma nosilja
livestock ~ stočna farma

- farmraised adj . odgojen na farmi

- fatten v . toviti, gojiti

- fattening adj . tovan, za tov

~ cattle tovna goveda
~ fish tovna riba
~ pig farm farma za tov svinja
~ unit jedinica za tov

- feed n . 1. krma; stočna hrana 2. obrok

commercial ~ hranivo dostupno na tržištu
contaminated ~ zagađeno hranivo
~ing practice ~ način ishrane
ready-made compound ~ gotova krmna smeša

- feedingstuff n . stočna hrana

- feedlot n . tovilište

- feedstuff n . hranivo; paša

contaminated ~ zagađena hrana

- female adj . ženskog roda

~ cattle krava
~ goat koza
~ offspring žensko potomstvo

- fence n . ograda; međa

- fertile adj . plodan; fertilan

- fever n . groznica

African swine ~ afrička kuga svinja
classical swine ~ klasična kuga svinja

- fibril n . vlakance; žilica; fibrila

- field n . teren

~ action postupci na terenu
~ investigation ispitivanje na terenu
~ isolate izolat sa terena
~ personnel osoblje na terenu
~ sample uzorak sa terena

- fighting cock n . petao za borbu

~ owner vlasnik petla za borbu
~ breeder odgajivač petlova za borbu

- finding n . rezultat

initial ~ početni rezultat
preliminary ~ prethodni rezultat
serological ~ serološki rezultat

- fish n . riba

farm ~ tovilište riba
fattening ~ riba za tov
~ farm ribnjak
~ population populacija ribe
live ~ živa riba

- fishery n . ribnjak

- flask n . flaša, boca

- fly n . muva

- flock n . 1. stado; zapat 2. jato

affected ~ jato zahvaćeno bolešću
backyard ~ domaće jato
broiler ~ jato tovnih pilića
commercial ~ komercijalno jato
grandparent ~ dedovsko jato
infected ~ zaraženo jato
mixed ~ mešano jato
native ~ matično jato
parent ~ roditeljsko jato
poultry ~ jato živine
sheep ~ stado ovaca

- focal adj . fokalni; žarišni

~ pneumonija fokalna pneumonija

- focus n . žarište

- foot n . stopalo

~ and mouth disease slinavka i šap

- fowl n . odrasla živina

game ~ pernata divljač

- fox n . lisica

~ farm farma lisica

- fracture n . fraktura (prelom kosti)

- fresh adj . svež; nov

~ frozen sveže zamrznut
~ infection nova zaraza
~ lesion nova ozleda
~ milk sveže mleko

- freegrazing n . slobodna paša

- freehold n . slobodno imanje; slobodno dobro

~ farm farma sa slobodnom pašom

povratak na sadržaj

G

- game n . divljač

~ area područje za divljač
~ fowl pernata divljač

- ganglion n . ganglija

- gene n . gen

~ sequencing sekvencioniranje gena (sečenje lanca DNK)

- generation n . generacija; pokoljenje; porod

- genetic adj . genetski

~ line genetska linija
~ lineage genetska loza
~ material genetski materijal
~ sequencing genetsko sekvencioniranje
~ test genetski test

- genome n . genom

~ detection otkrivanje genoma

- genotype n . genotip

- gill n . škrga

~ necrosis nekroza škrga

- goat n . koza

diary ~ koza koja daje mleko
wild ~ divlja koza

- goose n . guska

- grandparent n . deda i baba

~ breeding hen dedovska matična koka
~ flock dedovsko jato

povratak na sadržaj

H

- haemagglutination n . hemaglutinacija

~ inhibition sprečavanje hemaglutinacije

- haematological adj . hematološki

- haematopoietic adj . hematopoezan (krvotvorni)

~ necrosis hematopoezna nekroza

- haemorrhage n . krvarenje; hemoragija

- haemorrhagic adj . hemoragičan (koji krvari)

rabbit ~ disease hemoragična bolest zečeva

- hatchery n . 1. inkubatorska stanica 2. mrestilište

salmon ~ mrestilište lososa

- hatch v . izleći; ispiliti

~ing egg jaje za leženje

- hay n . seno

- heal v . lečiti

- healing n . izlečenje, zalečenje

- health n . zdravlje

~ incident slučaj pojave bolesti
~ inspection zdravstvena inspekcija
~ measure zdravstvena mera
~ organisation zdravstvena organizacija
~ protection zaštita zdravlja
~ situation zdravstvena situacija
~ status zdravstveno stanje

- healthy adj . zdrav

~ animal zdrava životinja
~ zone područje bez bolesti

- heart n . srce

- heifer n . junica

- help v . pomoći

- hen n . odrasla kokoška; ženka odrasle živine

breeding ~ priplodna živina (ženskog pola)

- hepatitis n . hepatitis (zapaljenje jetre)

- herd n . stado; krdo

affected ~ zahvaćeno stado
beef ~ stado tovnih goveda
bovine ~ stado goveda
cattle ~ stado goveda
national ~ stada u državi

- herpesvirus n . herpesvirus

bovine ~ infection infekcija goveda herpesvirusom

- histological adj . histološki

~ examination histološko ispitivanje

- histologically adv . histološki

- histology n . histologija (nauka o ćelijama)

- histopathological adj . histopatološki

~ examination histopatološko ispitivanje
~ diagnosis histopatološka dijagnoza

- histopathology n . histopatologija

- hock n . skočni zglob

- holding n . imanje

affected ~ zaraženo imanje
~ for breeding imanje za priplod
infected ~ zaraženo imanje
poultry ~ živinarska farma
private ~ privatno imanje

- horse n . konj

- house n . objekat; zgrada

- hunting n . lov

~ area lovište

- hygiene n . higijena

~ precaution higijenska predostrožnost

- hyperimmune adj . hiperimun

- hyperthermia n . povišena temperatura; groznica; hipertermija

povratak na sadržaj

I

- IBR ( infectious bovine rhinotracheitis) n . infektivni bovine rinotraheitis

- ichthyology n . ihtiologija (nauka o ribama)

- ileum n . ileum

- ill adj . bolestan

- illness n . bolest; oboljenje

- immune adj . imun; otporan

~ dysfunction poremećen imun sistem

- immunisation n . imunizacija

- immunity n . imunitet; otpornost

natural ~ prirodni imunitet
reinforce ~ ojačati imunitet

- immunoblot n . imunoblot

- immunoblotting n . imunobloting

- immunocytochemical adj . imunocitohemijski

- immunocytochemistry n . imunocitohemija

- immunodiffusion n . imunodifuzija

~ test test imunodifuzije

- immunoelectrotransfer n . imunoelektrotransfer

- immunofluorescence n . imunofluorescencija

direct ~ direktna imunofluorescencija

- immunohistochemical n . imunohistohemijski

~ examination imunohistohemijsko ispitivanje

- immunohistochemistry n . imunohistohemija

- immunoperoxidase n . imunoperoksidaza

- immunoprophylaxis n . imunoprofilaksa

- immunosuppression n . imunosupresija

- impact n . uticaj

- implementation n . izvršenje, ispunjenje

- implement v . izvršiti, ispuniti

- incineration n . spaljivanje

- infect v . zaraziti

~ed area zaraženo područje
~ birds zaražena živina
~ farm zaražena farma
~ flock zaraženo jato
~ holding zaraženo imanje
~ milk zaraženo mleko
~ premises zaražene prostorije

- infection n . infekcija; zaraza

estimated date of ~ procenjen datum infekcije
origin of ~ poreklo infekcije
sign of ~ znak infekcije
source of ~ izvor infekcije

- infectious adj . zarazan

~ haematopoietic necrosis zarazna hematopoezna nekroza
~ bovine rhinotracheitis zarazni rinotraheitis goveda

- infective adj. infektivan

~ vector infektivni vektor

- infectivity n . zaraznost, infektivnost

- infestation n. infestacija (zaraženost parazitima)

origin of ~ poreklo infestacije

- infested adj . napadnut parazitima

~ area područje zahvaćeno invazijom parazita

- inflammation n . zapaljenje, upala

- influenza n . influenca

avian ~ živinska kuga

- inhibition n . sprečavanje

~ test test inhibicije

- injection n . injekcija

lethal ~ smrtonosna injekcija

- inoculated adj . inokulisan

~ cattle inokulisana goveda

- inoculation n . inokulacija; unošenje, aplikovanje

- insect n . insekt

- insecticide n . insekticid

- insemination n . osemenjivanje; inseminacija

artificial ~ veštačko osemenjavanje

- inspect v . nadzirati, vršiti nadzor

clinically ~ klinički pregledan

- inspection n . inspekcija; pregled

clinical ~ klinički pregled
serological ~ serološki pregled

- inspector n . inspektor

- intervention n . intervencija; mešanje; posredovanje

- intracerebral adj . intracerebralni (koji je u malom mozgu)

~ pathogenicity index indeks intracerebralne patogenosti

- intravenous adj . intravenski; intravenozan

~ inoculation intravenska inokulacija

- invertebrate n . beskičmenjak

- investigate v . ispitati; istražiti

- investigation n . istraživanje, ispitivanje

clinical ~ kliničko ispitivanje
epidemiological ~ epidemiološko ispitivanje
prompt ~ hitno ispitivanje
serological ~ serološko ispitivanje
under ~ pod ispitivanjem

- iridovirus n . iridovirus

- isolate n . izolat

virus ~ izolat virusa

- isolation n . izolacija

~ area područje izolacije
~ in progress izolacija u toku
~ measure mera izolacije
~ test test izolacije

povratak na sadržaj

K

- kangaroo n . kengur

- kidney n . bubreg

- killing n . ubijanje

L

- laboratory n . laboratorija

diagnostic ~ laboratorija za dijagnostikovanje
reference ~ referentna laboratorija

- laboratory adj . laboratorijski

~ result laboratorijski nalaz
~ test laboratorijski test

- lamb n . jagnje

- lameness n . hramanje; hromost

occasional ~ povremena hromost

- lateral adj . lateralan; bočni

- layer n . nosilja (kokoš)

~ egg konzumno jaje
~ farm farma koka nosilja
~ flock jato koka nosilja
~ production uzgoj koka nosilja
~ unit jedinica za uzgoj koka nosilja

- legislation n . zakonodavstvo; legislativa

- lesion n . povreda; ozleda; oštećenje

mucosal ~ oštećenje sluzokože
mouth ~ oštećenje usne
pathological ~ patološka ozleda
pulmonary ~ oštećenje pluća

- lethal adj . smrtan, smrtonosan, ubistven, ubitačan

~ injection smrtonosna injekcija

- lip n . usna

- litter n . 1. prostirka; stelja 2. leglo

- littermate n . prostirka

- liver n . jetra

enlargement of ~ povećanje jetre

- livestock n . stoka

common pasture ~ system sistem zajedničke ispaše za stoku
~ fair stočni sajam
~ farm stočarska farma
~ hygiene higijena stoke
~ inspection pregled stoke
~ market stočna pijaca
~ movement kretanje stoke
~ producer uzgajivač stoke
~ product proizvod koji se dobija od stoke

- lobe n . lobus; režanj

~ of lung lobus pluća

- location n . smeštaj; položaj; mesto

~ of affected population mesto zaraže populacije
~ of outbreak mesto izbijanja zaraze

- lung n . plućno krilo

povratak na sadržaj

M

- macroscopic adj . makroskopski; vidljiv golim okom

~ sign makroskopski nalaz, znak vidljiv golim okom

- mammalian adj . sisarski

~ tissue tkivo sisara
~ protein protein sisara

- mare n . kobila

- meat n . meso

~ exporting industry industrija mesa za izvoz
~ inspection pregled mesa
~ retail stall mesara
~ production proizvodnja mesa

- meat-and-bone meal n . mesno koštano brašno

- medicine n . medicina

veterinary ~ veterinarska medicina

- medium adj . srednji

-mediumscale adj . prosečan

- mediumsize srednje veličine

~ poultry živina srednje veličine

- medulla n . medula, srž

- metabolic adj . metabolički (koji se odnosi na razmenu materija)

~ disorder poremećaj metabolizma

- methodology n . metodologija

diagnostic ~ dijagnostička metodologija

- metritis n . metritis (zapaljenje materice)

contagious equine ~ zarazni metritis konja

- microaerophilically adj . mikroaerofilno

~ cultured mikroaerofilno uzgojena kultura

- microbiology n . mikrobiologija

- microclimatic adj . mikroklimatski

- microenvironment n . mikrosredina

- microscopy n . mikroskopija

direct ~ direktna mikroskopija

- microseroneutralisation technique n . tehnika mikro-seroneutralizacije

- migratory adj . nomadski; lutajući

~ bird ptica selica

- mikrocytosis n . mikrocitoza

- milk n . mleko

~ collection vehicle vozilo za sakupljanje mleka
~ producing cow mlečna krava
~ production proizvodnja mleka
~ replacer zamena za mleko
~ sample uzorak mleka
~ substitute zamena za mleko

- mineral n . mineral

- mink n . kuna

- mode n . način; običaj; modus

~ of spread način širenja

- monitor v . posmatrati; pratiti

- monitoring n . posmatranje; praćenje; monitoring

daily ~ svakodnevno posmatranje
epidemiological ~ epidemiološko praćenje
framework of ~ okvir praćenja
~ plan plan posmatranja
~ programme program posmatranja
~ zone zona posmatranja
national ~ praćenje u okviru države
regular ~ redovno praćenje
routine ~ rutinsko praćenje
serological ~ serološko posmatranje
vector ~ praćenje vektora

- monovalent adj . monovalentan; jednovalentan

- monoclonal adj . monoklon

~ antibody monoklono antitelo

- morbidity n . morbiditet (broj obolelih od jedne bolesti u određenom vremenskom periodu)

~ rate stopa morbiditeta

- mortality n . smrtnost, mortalitet

~ rate stopa smrtnosti

- mosquito n . komarac

~ bite ujed komarca

- mouse n . miš

~ bioassay biološki test na mišu
unweaned ~ nezalučen miš

- mouth n . usta

- movement n . kretanje; pokret

animal ~ restriction ograničavanje kretanja životinja
extensive ~ ekstenzivno kretanje
illegal ~ protivzakonito kretanje
illicit ~ nedozovljeno kretanje
~ ban zabrana kretanja
~ control kontrola kretanja
~ of animals kretanje životinja

- mucosa n . sluzokoža

buccal ~ sluzokoža usta
nasal ~ sluzokoža nosa

- mucopurulent adj . sluzavognojan, mukopurulentan

- mucus n . sluz; slina; mukus

- multinational adj . međunarodan

- mycoplasma n . mikoplazma

povratak na sadržaj

N

- nanny-goat n . koza (ženka)

- nare n . nozdrva

- natural adj . prirodan

~ immunity prirodni imunitet
~ water prirodna voda

- necrosis n . nekroza (smrt ćelije ili tkiva)

infectious haematopoietic ~ zarazna haematopoezna nekroza

- nervous adj . nervni; živčani

~ sign simptom nervnog poremećaja
~ system nervni sistem
~ tissue nervno tkivo

- neurological adj . neurološki

~ sign neurološki znak

- neurology n . neurologija

- neutralisation n . neutralizacija

~ peroxidase linked assay test neutralizacije peroksidazom

- Newcastle disease n . Njukaslovska bolest

- nonaffected adj . nezahvaćeno

- nonspecific adj . nespecifičan

~ reaction nespecifična reakcija

- nonsterilised adj . nesterilisan

~ slaughterhouse nesterilisana klanica

- nonvaccinated adj . nevakcinisan

~ animal nevakcinisana životinja

- nucleic acid n . nukleinska kiselina

- nucleotide n . nukleotid

~ sequencing sekvencioniranje nukleotida

- nucleus n . nukleus; jedro; jezgro

~ breeding farm priplodni zapat

- nutrition n . ishrana; prehrana; ishrana

povratak na sadržaj

O

- ocular adj . okularan; očni

~ swab bris oka

- oedema n . edem; otok; nabreknuće

face ~ otok lica

- offspring n . potomstvo; potomak

immediate ~ neposredni potomak
living ~ živi potomak

- oral adj . ustima

~ rout oralnim putem, putem usta

- organism n . organizam

- organ n . organ

affected ~ zahvaćen organ

- origin n . poreklo

~ of infection poreklo zaraze

- oubreak n . izbijanje bolesti; pojava bolesti

date of ~ datum izbijanja bolesti
epicentre of ~ središte izbijanja bolesti
location of ~ mesto izbijanja bolesti
new ~ novo izbijanje bolesti
~ farm farma gde se bolest pojavila
~ premises prostorije u kojima se bolest pojavila
recent ~ nedavno izbijanje bolesti
reported ~ bolest za koju je podnesen izveštaj
suspected ~ sumnja na pojavu bolesti
within the ~ area u okviru područja pojave bolesti

- outflow n . isticanje

- ovine adj . ovčiji

~ pulmonary adenomatosis plućna adenomatoza ovaca

- owl n . sova

oyster n . ostriga

~ stock skladište ostriga

povratak na sadržaj

 

P

- pancreatic adj . pankreasni

~ disease bolest pankreasa

- paralyse v . oduzeti; paralizovati se; ukočiti

- paramyxovirus n . paramiksovirus

- parent n . roditelj

~ flock roditeljsko jato

- pasture n . paša, pašnjak

common ~ livestock system sistem zajedničke ispaše za stoku
mountain ~ planinski pašnjak

- pathogen n . patogen

- pathogenic adj . patogen

higly ~ vrlo patogen
low ~ slabo patogen

- pathogenicity n . patogenost

~ index indeks patogenosti

- pathological adj . patološki

~ examination patološko ispitivanje
~ test patološki test

- pathologist n . patolog

- pathology n . patologija

- pericardial adj . perikardijalan

~ fluid perikardijalna tečnost

- peritonitis n . peritonitis (upala potrbušnice)

- peroxidase n . peroksidaza

neutralisation ~ linked assay test neutralizacije peroksidazom

- persistence n . postojanost, istrajnost, izdržljivost

- pheasant n . fazan

- phylogenetic adj . filogenetski

- phylogenic adj . filogenski

- physically adj . fizički; telesni

- pig n . svinja

breeding ~ priplodna svinja
domestic ~ domaća svinja
farmed ~ svinja uzgojena na farmi
fattening ~ tovna svinja
~ farm farma svinja
~ holding imanje za uzgoj svinja
~ population populacija svinja
~ product proizvod poreklom od svinje
~ unity jedinica za uzgoj svinja
wild ~ divlja svinja

- pigbreeding n. uzgoj svinja

~ farm farma za uzgoj svinja

- pigeon n . golub

hobby ~ izložbeni golub

- piggery n . svinjac

backyard ~ svinjac u dvorištu

- piglet n . sisanče (do 8. nedelje starosti)

- plant n . 1. biljka 2. postrojenje, fabrika

- plaque n . mrlja

- plasmodial stage n . plazmodijalna etapa

- pleuropneumonia n . pleuropneumonija (zapaljenje pluća i plućne maramice)

bovine ~ pleuropneumonija kod goveda

- pneumonia n . pneumonija (zapaljenje pluća)

evidence of ~ dokaz zapaljenja pluća

- polyarthritis n . poliarteriris (istovremeno zapaljenje većeg broja arterija)

- polymerase n . polimeraza

~ chain reaction reakcija lančane polimeraze

- population n . populacija

affected ~ zaražena populacija
cattle ~ populacija goveda
equine ~ populacija konja
sheep ~ populacija ovaca
total ~ ukupna populacija

- pork n . svinjsko meso, svinjetina

- positive adj . pozitivan

~ animal pozitivna životinja
~ confirmation pozitivna potvrda
~ result pozitivni rezultat
~ sample pozitivan uzorak

- positively adv . pozitivno

- postinoculation n . postinokulacija

- post mortem adj . posle smrti

- poultry n . živina; perad; pernata živina

backyard ~ domaća živina
commercial ~ komercijalna živina
multiaged živina različite starosne kategorije
~ farm farma živine
~ flock jato živine
~ hoding industrijski uzgoj živine
~ layer koke nosilje

- pox n . boginje

sheep ~ boginje ovaca; ovčije boginje

- practice n . 1. praksa 2. ordinacija

feeding ~ način ishrane
private veterinary ~ privatna veterinarska ordinacija
widespread ~ široko primenjena praksa

- precaution n . predostrožnost

- precipitation n . precipitacija; taloženje

- predefine v . prethodno definisati

- predict v . predvideti

- predispatch v . pogubiti

~ examination pregled pre klanja

- predispose v . unapred učiniti

- prefattening n . predtov

- prefecture n . okrug

- pregnancy n . gravidnost; bremenitost; skotnost; steonost

- premonitory adj . koji nagoveštava; prethodni

- preparation n . pripremanje

~ of food pripremanje hrane

- prerequisite n . preduslov

- prevalence n . rasprostranjenost; raširenost, prevalenca

~ rate stopa raširenosti

- prevent v . sprečiti

- preventive adj . koji sprečava; preventivan

~ measure preventivna mera
~ reason preventivan razlog
~ slaughter preventivno klanje

- prevention n . prevencija; sprečavanje bolesti

- production n . proizvodnja; uzgajanje

animal ~ uzgajanje životinja
egg ~ proizvodnja jaja
milk ~ proizvodnja mleka
poultry ~ uzgajanje živine

- progeny n . potomstvo, potomci

indirect ~ indirektni potomci

- protect v . zaštititi

- protection n . zaštita

animal ~ zaštita životinja
consumer ~ zaštita potrošača
health ~ zaštita zdravlja
~ measure zaštitna mera
~ zone zaštitno područje

- protein n . protein

mammalian ~ protein sisara

- pullet n . kokica

- pulmonary adj . pulomonaran; plućni

ovine ~ adenomatosis plućna adematoza ovaca
~ lesion oštećenje pluća

- pulp n . pulpa

~ mill factory fabrika pulpe

- puncture n . punkcija; probod

- purebred adj . čistokrvan

- puppy n . kuče; štene

- pyrexia n . groznica; grozničavost

povratak na sadržaj

Q

- quarantine n . karantin

animal ~ karantin za životinje
in ~ u karantinu
lifetime ~ doživotni karantin
~ area područje pod karantinom
~ measure karantinska mera
~ station karantinsko mesto
strict ~ strogi karantin
under ~ pod karantinom

R

- rabbit n . pitomi zec; kunić

~ antiserum antiserum kunića
~ haemorrhagic disease hemoragična bolest kunića
~ meat meso kunića

- rabies n . besnilo

- race n . trka

pigeon race trka golubova

- raise v . 1. podići 2. uzgajati

~ed mortality povećana smrtnost

- ranch n . ranč; stočna farma

- random adj . slučajan

~ sample slučajan uzorak
~ sampling uzimanje slučajnih uzoraka; uzorkovanje nasumice

- rate n . stepen; odnos; stopa

growth ~ stopa rasta
mortality ~ stopa smrtnosti

- rat n . pacov

- reaction n . reakcija

polymerase chain ~ reakcija lančane polimeraze

- reare v . dići, podići; odgojiti

- rearing n . uzgoj; gajenje

~ flock uzgojno stado
~ unity uzgojna jedinica

- rearer n . uzgajivač

pig ~ uzgajivač svinja

- recheck v . ponovo proveriti

- reexamine v . ponovo ispitati

- reference n . preporuka; referenca

~ laboratory referentna laboratorija

- remain v . ostati; preostati

~ free from the disease ostati nezaražen
~ on force ostati na snazi

- report n . izveštaj

emergency ~ hitan izveštaj
~ period period izveštavanja

- reproduction n . razmnožavanje; reprodukcija

- resistance n . prirodna otpornost; rezistencija

- respiratory adj . disajni; respiratoran

~ sign respiratorni simptom

- result n . rezultat, nalaz

as a ~ kao rezultat
positive ~ pozitivan rezultat

- revaccinate v . ponovo vakcinisati, revakcinisati

- revaccination n . ponovna vakcinacija; revakcinacija

- rhabdovirus n . rabdovirus

- rhinotracheitis n . rinotraheitis

infectious bovine ~ zarazni rihotraheitis goveda

- ribonucleic acid n . ribonukleinska kiselina

- risk n . opasnost, rizik

at high ~ u velikoj opasnosti
person at ~ osoba u opasnosti
possible ~ moguća opasnost
prevent any ~ sprečiti svaku opasnost
reduce the ~ smanjiti opasnost
zone at ~ područje u opasnosti

- rinderpest n . goveđa kuga

~ antibodies antitela goveđe kuge
~ antigen antigen goveđe kuge
~ diagnosis dijagnoza goveđe kuge
~ eradication iskorenjivanje goveđe kuge
~ virus virus goveđe kuge

- routine adj . rutinski

~ livestock inspection rutinska inspekcija stoke
~ slaughter rutinsko klanje
~ surveillance rutinski nadzor
~ testing rutinsko ispitivanje
~ vaccination rutinsko vakcinisanje

- routinely adv . rutinski

- ruminant n . preživar

povratak na sadržaj

S

- safe adj . siguran

- safety n . sigurnost; bezbednost

food ~ bezbednost hrane

- salivation n . lučenje pljuvačke; salivacija

- salmon n . losos

~ hatchery mrestilište lososa

- sample n . uzorak

blood ~ uzorak krvi
brain ~ uzorak mozga
diagnostic ~ dijagnostički uzorak
significant ~ značajan uzorak
representativ ~ reprezentativan uzorak

- sampling n . uzimanje uzorka, uzorkovanje

random ~ uzimanje slučajnih uzoraka, nasumično uzorkovanje

- sanitary adj . sanitaran; higijenski; zdravstveni

~ barrier sanitarna prepreka
~ control sanitarna kontrola
~ measure sanitarna mera

- sanitation n . sanitacija

~ measure mera sanitacije

- scrapie n . skrepi; drhtavica; treskavica

- screening n . kvalitativno ispitivanje; skrining

final ~ završno kvalitativno ispitivanje
initial ~ početno kvalitativno ispitivanje
positive on ~ s pozitivnim rezultatima na kvalitativno ispitivanje

- section n . deo

- segment n . odrezak, otsečak

- semen n . sperma

porcine ~ svinjska sperma
swine ~ svinjska sperma

- septicaemic adj . septikemijski

- sequence n . sled; niz

amino acid ~ niz amino kiselina

- sequencing n . sekvencioniranje (sečenje lanca DNK)

DNA ~ sekvencioniranje DNK
genetic ~ genetsko sekvencioniranje
molecular ~ molekularno sekvencioniranje

- seroconversion n . servokonverzija

- seroepidemiological adj . seroepidemiološki

~ surveillance seroepidemiološki nadzor

- serological adj . serološki

~ detection serološko otkrivanje
~ diagnosis serološka dijagnoza
~ evidence serološki dokaz
~ finding serološki nalaz
~ investigation serološko ispitivanje
~ reaction serološka reakcija
~ results serološki rezultati
~ sampling serološko uzorkovanje
~ test serološki test

- serologically adv . serološki

~ negative serološki negativan
~ positive serološki pozitivan

- serology n . serologija

paired ~ parna serologija
positive ~ pozitivna serologija

- seromonitoring n . monitoring seruma

- seronegative adj . seronegativan

- seropositive adj . seropozitivan

~ animal seropozitivna životinja
~ bird seropozitivna ptica

- seropositivity n . seropozitivnost

- seroprevalence n . rasprostranjenost seruma

- serosampling n . uzorkovanje seruma

- serosurveillance n . nadzor seruma

- serotype n . serotip

- serum n . serum

~ sample uzorak seruma

- severe adj . jak; žestok; silan

~ clinical sign jak klinički simptom

- sex n . pol

- sheatfish n . som

- shed n . staja; šupa; koliba

- sheep n . ovca

affected ~ obolela ovca
~ flock stado ovaca
~ pox ovčije boginje

- shell n . školjka; ljuska jajeta

- shellfish n . ljuskar

- sick adj . bolestan

~ animal bolesna životinja

- silage n . silaža

corn ~ silaža kukuruza
grass ~ silaža trave

- skin n . koža; kožica; kora

~ lesion oštećenje kože

- slaughter n . klanje

direct ~ direktno klanje
immediate ~ hitno klanje
preventive ~ preventivno klanje
~ age uzrast za klanje
~ line linija klanja
~ livestock stoka za klanje
~ market tržište klanice
~ plant klanica

- slaughterhouse n . (industrijska) klanica

- slaughtering n . klanje

- smear n . razmaz na ploči za mikroskopiranje

blood ~ krvni razmaz

- sodium n . natrijum

~ carbonat natrijum karbonat

- sow n . krmača

- specialist n . specijalista; stručnjak

- species n . vrsta

susceptible ~ podložne vrsta

- specimen n . primerak

- spleen n . slezina

- spongiform encephalopathy n . spongiformna encefalopatija (bolest "ludih krva")

- stallion n . pastuv; ždrebac

- stall n . prodavnica

meat retail ~ mesara

- stamp out v . iskoreniti; istrebiti

- stamping-out n . iskorenjivanje bolesti ubijanjem životinja

~ policy politika iskorenjivanja bolesti ubijanjem životinja
~ procedure procedura iskorenjivanja bolesti ubijanjem životinja

- standardise v . standardizovati; normirati

- stand v . stajati; nalaziti se

- sterile adj . 1. sterilan; 2. jalov; neplodan

- sterilised adj . sterilisan

~ kitchen waste sterilisane pomije

- stock n . zaliha; skladište

- stomatitis n . stomatitis (zapaljenje sluzokože usta)

- strain n . soj

active ~ aktivan soj
mesogenic ~ mezogeni soj
pathogenic ~ patogeni soj
~ similarity sličnost sojeva
velogenic ~ velogeni soj

- stroke n . kap

- stud n . ergela

- subgroup n . podgrupa

- submit v . podvrgnuti; izneti; podneti

~ed for analyses podvrgnut analizi

- subspecies n . podvrsta

- subtype n . podtip

- suffer v . trpeti; bolovati od

~ from a disease bolovati

- surgery n . hirurgija

veterinary ~ veterinarska hirurgija

- surveillance n . nadzor; prismotra

additional ~ dodatni nadzor
clinical ~ klinički nadzor
constant ~ stalni nadzor
epidemiological ~ epidemiološki nadzor
human ~ nadzor ljudi
intensified ~ zone područje pojačanog nadzora
intensive ~ intenzivan nadzor
official ~ službeni nadzor
passiv ~ pasivni nadzor
routine ~ rutinski nadzor
serological ~ serološki nadzor
subsequent ~ dopunski nadzor
~ activity nadzorna aktivnost
~ border area pogranično područje koje se nadzire
~ department nadzorno odeljenje
~ effort napor nadzora
~ programme program službe nadzora
~ purpose svrha nadzora
~ result rezultat nadzora
~ system sistem nadziranja
~ throughout the country nadzor nad celom zemljom
~ zone zona nadzora

- survey v . pregled

epidemiological ~ epidemiološki pregled
national ~ pegled u zemlji
serological ~ serološki pregled

- surviving n . preživeli; nadživeli

~ pig preživela svinja
~ young individual preživelo mladunče

- suspect adj . sumnjiv

~ animal sumnjiva životinja
~ area sumnjiva teritorija
~ establishment sumnjiva farma

- susceptibility n . podložnost; osetljivost

- susceptible adj . prijemčiv; podložan

~ animal podložna životinja
~ bird ptica podložna bolesti
~ cattle stoka podložna bolesti
~ species podložne vrste

- suspected adj . sumnjiv

~ case sumnjiv slučaj
date of ~ outbreak datum kada je izbila bolest za koju se sumnja
~ farm sumnjiva farma

- suspension n . suspenzija, privremeni prestanak rada

- suspended adj . privremeno obustavljen

~ unit jedinica koja je privremeno obustavljena

- suspicion n . sumnja

initial ~ početna sumnja
~ of an outbreak sumnja na izbijanje bolesti

- sustained v . neprekidan

~ system neprekidan sistem

- suspicious adj . sumnjiv

~ clinical sign sumnjiv klinički simptom

- swabbing n . uzimanje brisa

- swab n . bris

ocular ~ bris oka

- swallow v . gutati

- swampy adj . močvaran

~ area močvarno područje

- swine n . svinja

African ~ fever afrička kuga svinja
classical ~ fever klasična kuga svinja
~ vesicular disease vezikularna bolesti svinja

- symptomatic adj . simptomski

~ treatment simptomatsko lečenje

- synovial adj . sunovijalan

~ fluid sunovijalna tečnost

- systematically adv . sistematski

povratak na sadržaj

T

- tag n . markica

ear ~ ušna markica

- thoracic adj . grudni, prsni

- tissue n . tkivo

~ culture kultura tkiva
~ imprint oznaka tkiva
~ testing ispitivanje tkiva

- titre n . titar

- tongue n . jezik

- tonsil n . krajnik

- toxin n . toksin; otrov

- trace n . trag

~ element elemenat u tragovima; makroelemenat

- traceback v . otkriti uzrok

~ investigation istraživanje uzroka

- trachea n . traheja; dušnik

- tracheal adj . trahealan; dušnički

~ swab bris traheje

- transcriptase n . transkriptaza

reverse ~ reverzna transkriptaza

- transfer n . transfer; prenošenje

direct ~ direktno prenošenje

- transmissible adj . prenosan, prenosiv

- transmission n . prenošenje bolesti

~ at dipping prenošenje prilikom kupanja
~ at water point prenošenje kod pojilišta
~ of infection prenošenje infekcije

- transmit v . preneti

~ the disease preneti bolest

- trap n . zamka; klopka

- treated adj . lečen

- treatment n . lečenje; postupak; delovanje na

antibiotic ~ lečenje antibiotikom
heat ~ termička obrada
sewaga ~ plant postrojenje za preradu otpadne vode

- trotter n . noga

- tube n . epruveta

standard test ~ standardna epruveta

- tularemia n . tularemija (zarazno oboljenje - glodarska kuga)

U

- ulcer n . čir

- ulceration n . izazivanje čira

- unaffected adj . nezaražen

~ locality nezaraženo mesto

- unpasteurised adj . nepasterizovan

~ milk nepasterizovano mleko

- unvaccinated adj . nevakcinisan, necepljen

~ animal nevakcinisana životinja
~ cattle nevakcinisana stoka
~ susceptible poultry nevakcinisana prijemčiva živina

- unweaned adj . nezalučen

~ mouse nezalučen miš

povratak na sadržaj

V

- vaccinal adj . vakcinalan

~ origin poreklom od vakcine

- vaccinate v . vakcinisati

- vaccinated adj . vakcinisan

previously ~ prethodno vakcinisan
~ against vakcinisan protiv
~ animal vakcinisana životinja

- vaccination n . vakcinisanje

booster ~ buster vakcinacija
compulsory ~ obavezno vakcinisanje
emergency ~ hitno vakcinisanje
initial ~ prvo vakcinisanje
limited ~ ograničeno vakcinisanje
mass ~ masovno vakcinisanje
nationwide ~ vakcinisanje po celoj zemlji
primary ~ prvo vakcinisanje
ring ~ vakcinisanje zaštitnog prstena
routine ~ rutinsko vakcinisanje
total ~ coverage potpuno pokriveno vakcinisanjem
~ against a disease vakcinisanje protiv bolesti
~ area područje vakcinisanja
~ campaign akcija vakcinisanja
~ frequency učestalost vakcinisanje
~ programme program vakcinisanja
~ zone oblast vakcinisanja
without ~ bez vakcinisanja

- vaccine n . vakcina

- vacuoles n . vakuola (šupljina)

- vector n . vektor (prenosilac bolesti)

- venereal adj . venerični; polni

- vesicular adj . vezikularan (pun plikova)

swine ~ disease vezikularna bolest svinja

- veterinarian n . veterinar

official ~ službeni veterinar
private-sector ~ privatni veterinar

- veterinary adj . veterinarski

private ~ practice privatna veterinarska praksa
~ administration veterinarska administracija
~ assistant veterinarski tehničar
~ authority nadležni veterinarski organi
chief ~ officer šef veterinarske stanice
~ control veterinarska kontrola
~ diagnostic centre veterinarski dijagnostički centar
~ diagnostic institute veterinarski institut za dijagnozu
~ emergency plan plan hitnog delovanja u veterini
~ examination veterinarsko ispitivanje
~ hospital veterinarska bolnica
~ institute veterinarski institut
~ investigation centre veterinarski istraživački centar
~ laboratories agency agencija veterinarskih laboratorija
~ medicine laboratory laboratorija veterinarske medicine
~ research centre veterinarski istraživački centar
~ service veterinarska služba

- viraemia n . viremija

spring ~ of carp prolećna viremija šarana

- viraemic adj . viremičan

- viral adj . virusan

~ activity aktivnost virusa
~ culture kultura virusa
~ infection virusna infekcija
~ isolation izolacija virusa
~ test virusni test
~ type tip virusa

- viremia n . viremija

- viremic adj . viremičan

~ animal viremična životinja

- virological adj . virusološki

~ examination virusološko ispitivanje
~ result virusološki rezultat
~ test virusološki test

- virologically adv . virusološki

~ positive virusološki pozitivan

- virology n . virusologija

- virulence n . virulentnost

increasing ~ povećana virulentnost
potential ~ potencijalna virulentnost

- virulent adj . virulentan (sposoban da izazove oboljenje)

- virus n . virus

causal ~ uzročni virus
identification by ~ identifikacija virusom
isolation of ~ izolacija virusa
natural circulation of the ~ prirodna cirkulacija virusa
pathogenic ~ patogeni virus
~ antigen antigen virusa
~ assay test na viruse
~ circulation cirkulacija virusa
~ detection otkrivanje virusa
~ genome genom virusa
~ group grupa virusa
~ infection infekcija virusom
~ isolation izolacija virusa
~ neutralisation neutralizacija virusa
~ protein protein virusa
~ serotype serotip virusa
~ strain soj virusa
~ subtype podvrsta virusa
~ type vrsta virusa

- virusinfected adj . zaražen virusom

- viscera n . unutrašnji organi

- viscerotropic adj . viscerotropni

- vitamin n . vitamin

- vomiting n . povraćanje

- vulvovaginitis n. vulvovaginitis (zapaljenje vulve i vagine)

povratak na sadržaj

W

- wild adj . divlji

~ animal divlja životinja
~ bird divlja ptica
~ boar vepar
~ fish divlja riba
~ pig divlja svinja
~ swine divlja svinja

- wildlife n . celokupna fauna nekog regiona

~ area područje divljih životinja i biljaka
~ population populacija divljih životinja i biljaka
~ reservoir rezervat za divlje životinje i biljke
~ surveilance nadziranje divljih životinja i biljaka

Y

- yield v . proizvesti

Z

- zone n . zona

endangered ~ zona opasnosti

- zoological adj . zoološki

- zootechnical adj . zootehnički

~ institute zootehnički institut

povratak na sadržaj


Dodatak

Plava boja - reči unete u registar

CLASSICAL SWINE FEVER IN GERMANY
Follow-up report No. 1
See also: 27 September 2002, 20 September 2002, 3 May 2002, 12 April 2002,
22 March 2002, 22 February 2002, 25 January 2002, 2 November 2001, 26
October 2001, 26 October 2001, 12 October 2001, 20 July 2001, 29 June 2001
Information received on 7 February 2002 from Prof. Dr Werner Zwingmann,
Chief Veterinary Officer , Ministry of Food, Agriculture and Forestry, Bonn:
End of previous report period : 23 January 2002 (see Disease Information , 15
[4], 8, dated 25 January 2002).
End of this report period : 7 February 2002.
New outbreaks :
Location No. of outbreaks
      Bitburg-Prüm district, Rhineland-Palatinate (Rheinland-Pfalz)
      Land1

Description of affected population in the new outbreak : holding for
fattening and breeding .
Total number of animals in the new outbreak :
speciessusceptiblecasesdeathsdestroyedslaughtered
      sui1,383...121,3710

Diagnosis:
A. Laboratory where diagnosis was made: Rhineland-Palatinate Veterinary
Research
Service, Koblenz.
B. Diagnostic tests used: direct immunofluorescence, ELISA (1) for
antibody/antigen detection, virus isolation.
Epidemiology
:
A. Source of agent / origin of infection : not yet known. Investigations are
under way.
B. Mode of spread : unknown.
C. Other epidemiological details : the affected holding is situated in the
surveillance zone of outbreak No. 2002/01 (see emergency report), and in an
endangered zone established because of classical swine fever in wild boar .
Control measures :
- the remaining animals were slaughtered and will be destroyed in rendering
plants ;
- prohibition on movements of animals of susceptible species in an area
around the infected holding ;
- tracing of animal movements into and out of the infected holding .
(1) ELISA : enzyme-linked immunosorbent assay .

povratak na sadržaj


Bibliografija

1. Benson, M. (19933) . Englesko-srpskohrvatski rečnik . Beograd : Prosveta.
2. Bjelica, N. (1993). Veterinarski rečnik, englesko-srpski, srpsko-engleski. Beograd : Chess Press.
3. Čobić, T., Bačvanski, S., Srećković, A. (1976). Englesko-srpskohrvatski rečnik iz stočarstva . Novi Sad : Radnički univerzitet "Radivoj Ćirpanov".
4. Dorland's Illustrated Medical Dictionary (1988). Philadelphia : W. B. Sounders Company.
5. Filipović, R. (1990). Englesko-hrvatski ili srpski rječnik . Zagreb : Školska knjiga. Grafički zavod Hrvatske.
6. Klajn, I. (2000). Rečnik jezičkih nedoumica, Beograd : Srpska školska knjiga.
7. Kostić A. (1971). Višejezički medicinski rečnik, I-II. Beograd : Nolit.
8. Mack R., Mikhail B., Mikhail M. (1996). Worterbuch der Veterionarmedizin und Biowissenschaften = Dictionary of Veterinary Medicine and Biosciences, 2. Auflage. Berlin: Blackwell Wissenschaft Verlag.
9. Ristić, S., Simić, Ž., Popović, V. (1956). Enciklopedijski englesko-srpskohrvatski rečnik, I-II. Beograd : Prosveta.
10. Rusov, Č. (2000). Rečnik veterinarske medicine. Beograd : Jugoslovensko naučno udruženje živinara.
11. Sekulović, G. (1990). Englesko-srpskohrvatski glosar veterinarskih termina. Beograd : Veterinarski i mlekarski institut, Beograd.
12.Valčić, M. (1998). Opšta epizootiologija . Beograd : Banjac Print.
13. Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language (1996). New York : Gramercy Books.

povratak na sadržaj