Дојчил Војводић

Дојчил Војводић, редовни професор

Контакт
Кабинет: 129
Број телефона: 021/485-3867
Е-адреса: vojvodicd@ff.uns.ac.rs

Биографија
На Филозофском факултету у Задру завршио студије руског језика и књижевности и социологије (1980). На Филозофском факултету у Загребу одбранио магистарску тезу Синтакса перфективног презента у руском и хрватскосрпском језику (1987). Докторску  дисертацију  Функционално-семантичко поље футуралности у савременом руском, пољском и српском језику одбранио на Филозофском факултету у Новом Саду (2007). Радио је као асистент за руски језик на Филозофском факултету у Задру (1981–1993), Филозофском факултету у Никшићу (1993–1995) и Филозофском факултету у Новом Саду (1995–2008), на којем је потом биран у звање доцента (2008), ванредног (2013) и редовног (2018) професора. Предавао је већину предмета из области лингвистичке русистике (Фонетика, Основи граматике, Морфологија са творбом речи, Синтакса, Комуникативна синтакса, Стилистика, Лексичка семантика, Контрастивна анализа, Основи аспектологије и др.). Објавио је 180 научних и стручних радова. Учествовао је с рефератима на око 80 домаћих и међународних научних скупова. Одржао је више предавања по позиву на државним универзитетима у иностранству (Волгоград, Москва, Љубљана, Саранск, Ница). Стални је члан сарадник Матице српске, члан Комисије за аспектологију МКС, члан више редакција домаћих и међународних часописâ.

Наставни рад
Основне
студије
Синтакса руског језика 1, 2
Kомуникативна синтакса
Практична стилистика 1, 2
Теоријска граматика 1, 2
Мастер студије
Лексикологија и фразеологија руског језика
Докторске студије
Основи аспектологије

Научно-истраживачки рад
Основне области интересовања су му контрастивна лингвистика (контрастивно проучавање руског и српског језика, као и осталих словенских језика, с посебним акцентом на функционално-семантички аспекат категорија аспектуалности, темпоралности и модалности у руском, српском и пољском језику), граматика, комуникативна синтакса, прагматика (теорија говорних чинова, перформативи и други типови категорије апелативности, етикеција), етнолингвистика, типологија словенских језика. Учествује на научним пројектима МПНТР РС (1) „Опис и стандардизација савременог српског језика“ (2006–) и (2) „Језици и културе у времену и простору“ (2011–), као и на међународном пројекту (3) „Andrić-Initiative: Ivo Andrić im europäischen Kontext“ (Institut für Slawistik Karl-Franzens-Universität Graz) (2007–).

Библиографија (избор)

(2014) Проблематика развоја футура и његове граматикализације у словенским језицима (с посебним освртом на ситуацију у српском, руском и пољском). 2. изд., поправ. и допълн. Русе [България]: Лени-Ан. 200 с.

(2018) Футуралност у савременом руском, пољском и српском језику [Електронски извор]. – Нови Сад: Филозофски факултет. 477 с. (Едиција Е-дисертација ; књ. 15). [Permalink: http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2018/978-86-6065-449-8].

(2018) Реченице са клаузама категоријалног комплекса условљености: узрочним, посљедичним, циљним, погодбеним, допусним. – Глава у књ.: Пипер, П.–Алановић, М.–Павловић, С.–Антонић, И.–Николић, М.– Војводић, Д.–Поповић, Љ.–Танасић, С. & Марић, Б. Синтакса сложене реченице у савременом српском језику / У ред. акад. П. Пипера. Нови Сад: Матица српска; Београд: Институт за српски језик САНУ. [766 с.]. 433–490.

(1998) Русский и сербско-хорватский перфективный презенс в сопоставительном аспекте. Зборник Матице српске за славистику, 54–55, 119–147.

(2003) О вокативним и императивним типовима каузације у руском и српском језику. Јужнословенски филолог, LIX, 153–174.

(2005) О темпоральном характере пропозиции перформативных высказываний. В: Золотова, Г. А. (ред.) (2005). Вопросы русского языкознани / Сб. науч. статей, вып. XII: Традиции и тенденции в современной грамматической науке [к 250-летию Моск. ун-та]. Москва: МГУ. 100–109.

(2015) Славянский презенс–футурум совершенного вида в отрицательно–вопросительном контексте. In: Бенаккьо, Р. (ред.) (2015). Глагольный вид: грамматическое значение и контекст / Verbal Aspect: Grammatical Meaning and Context [Die Welt der Slawen: Sammelbände / Сборники, Bd. 56 (Hrsg. von P. Rehder und I. Smirnov)]. München – Berlin – Washington/D.C.: Verlag Otto Sagner. 573–583.

(2016) К проблеме грамматического статуса причастных форм / конструкций в славянских языках. Вестник Волгоградского государственного университета, серия 2: Языкознание, 15/2, 174–187.

(2017) О вокативной системе современного русского языка (с особым акцентом на грамматический статус обращений типа пап! мам!). Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, LX/2, 227–253.

(2019) О видско-временској синонимији и метафори у српском, руском и другим словенским језицима. Славистика, XXIII/1, 9–42.

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране