Журналистика

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ЖУРНАЛИСТИКА
Назив дипломе: ДИПЛОМИРАНИ НОВИНАР

I Пријемни испит
Пријемни испит полаже се у два дела:
1) писмени тест опште културе и медијске културе (време предвиђено за писање теста 90 минута,
2) пауза од 30 минута) и
3) тест из матерњег језика и књижевности (време предвиђено за писање теста 90 минута)
Максималан број бодова на пријемном испиту је 100.
Четрдесет бодова (40) максимално кандидат може да има на основу успеха у средњој школи.
Укупан број бодова освојен на тестовима може бити шездесет (60):

1) Тест опште културе и медијске културе
 -  максималан број бодова може бити тридесет шест (36)
- тест садржи:
а) 12 питања из социологије,
б) 12 питања из устава и права грађана и
ц) 12 питања из медијске области
Тест може да се полаже на матерњем језику (српски, мађарски, словачки, русински, румунски).

2)  Тест из матерњег језика и књижевности
-  максималан број бодова  може бити  двадесет четири (24)
- тест садржи:
а) 16 питања из матерњег језика и
б) 8 питања из књижевности.
Ранг листа се формира на основу бодова из средње школе и бодова освојених на пријемном испиту.
Оба теста могу да се полажу на матерњем језику (српски, мађарски, словачки, русински, румунски).
Факултет  објављује прелиминарну ранг  листу  пријављених  кандидата,  на  огласној  табли  и интернет страници факултета у року који је утврђен конкурсом.
Кандидат/кандидаткиња може да погледа своје тестове у термину за Жалбе. Термин за Жалбени дан објављује се у конкурсном материјалу.

II Припрема за пријемни испит
Одсек за медијске студије не организује припремну наставу.
Сваке године одсек организује Отворена врата, консултативне разговоре са заинтересованима за упис на Одсек за медијске студије. Термини одржавања Отворених врата буду објављени на сајту Филозофског факултета.

 Литература препоручена кандидатима за припрему за пријемни испит на Журналистици:
1. Тест из матерњег језика и књижевности обухвата питања из средњошколског градива (гимназија).
Српски језик и књижевност
- Правопис српског језика , Матица српска, Нови Сад , 2010.
- Станојчић, Живојин - Љубомир Поповић (2011). Граматика српског језика - Уџбеник за I, II, III и IV разред средне школе. Завод за уџбенике и наставна средства. Београд .
- Живковић, Драгиша, Теорија књижевности (сва издања)
- Деретић, Јован Кратка историја књижевности , БИГЗ, Београд .
- Деретић, Јован - Митровић, Марија Историја југословенске књижевности за I, за II разред средње школе.
Мађарски језик и књижевност
Bosnyák István–Thomka Beáta (2013) Olvasókönyv poétikai fogalmakkal a középiskolák I. osztálya számára. Zavod za udžbenike, Belgrád,
Gerold László–Bori Imre(2013) Olvasókönyv poétikai fogalmakkal a középiskolák II. osztálya számára. Zavod za udžbenike, Belgrád, 2013
Bori Imre (2013)  Olvasókönyv poétikai fogalmakkal a középiskolák III. osztálya számára. Zavod za udžbenike, Belgrád, 2013
Szeli István (2008) Olvasókönyv poétikai fogalmakkal a középiskolák IV. osztálya számára. Zavod za udžbenike, Belgrád
Bori Imre–Gerold László(2008)  Az irodalom története a középiskolák I. és II. osztálya számára. Zavod za udžbenike, Belgrád
Bori Imre (1997) Az irodalom története a középiskolák III. és IV. osztálya számára. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Belgrád,
Papp György–Pató Imre–Vajda József  (2013) Magyar nyelv és a kifejezőkészség fejlesztése a középiskolák I–IV. osztálya számára. Zavod za udžbenike, Belgrád
Румунски језик и књижевност
- Magda, Ileana (1989). Limba română şi cultura exprimării : manual pentru clasele I-IV ale şcolii medii, Zavod za izdavanje udžbenika, Novi Sad .
- Popescu, Ştefania (1983). Gramatica practică a limbii române cu o culegere de exerciţii , Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti.
- Coteanu, Ion (1977). Gramatica de bază a limbii române , Editura Junimea, Iaşi .
- Flora, Radu (1971). Literatura română din Voivodina: panorama unui sfert de veac , Libertatea, Panciova.
- Flora¸ Radu (1976). Rumunska knji ževnost u Vojvodini, Matica srpska, Novi Sad .
Русински језик и књижевност
- Ramač, Ю. (2002). Ґramatika ruskogo яzika za I,II,III u IV klasu ґimnaziї. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beoґrad.
- Tamaš, Ю. (1997). Istoriя ruskeй literaturi. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beoґrad.
Словачки језик и књижевност
- Myjavcová, Mária (2005).  Slovenský jazyk a kultúra vyjadrovania pre 1. ročník gymnázia, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
- Myjavcová, Mária (2006).  Slovenský jazyk a kultúra vyjadrovania pre 2. ročník gymnázia, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
- Myjavcová, Mária (2009).  Slovenský jazyk a kultúra vyjadrovania pre 3. a 4. ročník gymnázia, Zavod za udžbenike, Beograd
- Valihora, Jozef (2009).  Čítanka s literárnoteoretickými pojmami pre 1. ročník gymnázia, Zavod za udžbenike, Beograd
- Kmeť, Ján (1999).  Čítanka s literárnoteoretickými termínmi pre druhý ročník strednej školy, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
- Boldocký, Samuel (1999).  Čítanka s literárnoteoretickými termínmi pre tretí ročník stredných škôl, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
- Harpáň, Michal (2006).  Čítanka s literárnoteoretickými pojmami pre 4. ročník gymnázia, Zavod za udžbenike, Beograd

2. Тест из опште културе обухвата питања из области следећих предмета општег смера гимназије за Социологију, Устав и права грађана, као и Медијску културу.
Препоручени уџбеници:

Социологија за 3. разред средњих стручних школа и 4. разред гимназије (2011), уредник Димитрије Димитријевић, Завод за уџбенике, Београд
Ђурић, Душан (2003)  Новинарски лексикон. Компанија Новости. Београд.
Валић, Недељковић Дубравка (2007). О новинарству и новинарима, Филозофски факултет, Нови Сад.
Лилић, Стеван; Булајић, Светислава (2010). Устав и права грађана, уџбеник за IV разред гимназија и средњих и стручних школа, Завод за уџбенике и наставна средства. Београд

Кандидати који положе пријемни испит имају право да се, након завршетка првог уписног рока, упишу на други акредитовани студијски програм, у складу са Правилником о упису кандидата на студијске програме које реализује Филозофски факултет.

 

 

Врх стране