Konkurs

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
školska 20
19/2020.

Tekst Konkursa (pdf)

Telefon: +381 21 450 690; faks +381 21 450 929
Studentska služba: +381 21 485 3976 i +381 21 450 628
Žiro račun: 840-1712666-26
E-mail: stsluzba@ff.uns.ac.rs, dekanat@ff.uns.ac.rs
Internet adresa: www.ff.uns.ac.rs

1. Broj slobodnih mesta za upis studenata

Na fakultet se može upisati ukupno 977 studenata, i to:
- 544 studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta i
- 433 samofinansirajućih studenata

Na pojedine studijske programe može se upisati sledeći broj studenata:

Studijski program

Budžet

Samofin.

Ukupno

Školarina za državljane Srbije (din.)

Školarina za strance (evra)

Srpska filologija: Srpski jezik i književnost

40

20

60

65.000

2.000

Srpska filologija u kontaktu sa slovačkom/mađarskom filologijom

10

8

18

65.000

2.000

Srpska književnost i jezik

45

40

85

65.000

2.000

Komparativna književnost sa teorijom književnosti

15

5

20

65.000

2.000

Engleski jezik i književnost

40

30

70

96.000

2.000

Nemački jezik i književnost

40

20

60

65.000

2.000

Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom

30

30

60

65.000

2.000

Ruski jezik i književnost

25

15

40

65.000

2.000

Mađarski jezik i književnost

20

5

25

65.000

2.000

Slovački jezik i književnost

5

5

10

65.000

2.000

Rumunski jezik i književnost

5

10

15

65.000

2.000

Rusinski jezik i književnost

4

10

14

65.000

2.000

Istorija

45

25

70

96.000

2.000

Pedagogija

40

35

75

96.000

2.000

Psihologija

40

40

80

96.000

2.000

Sociologija

30

25

55

65.000

2.000

Filozofija

30

20

50

65.000

2.000

Žurnalistika

40

30

70

96.000

2.000

Socijalni rad

20

30

50

96.000

2.000

Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom

20

30

50

96.000

2.000

Ukupno

544

433

977

 

 

Napomena:
U skladu sa Odlukom Pokrajinske vlade u prvu godinu osnovnih akademskih studija u statusu studenata koji se finansiraju iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine po programu afirmativnih mera mogu se upisati studenti:
1) sa invaliditetom5 studenata
2) pripadnici romske nacionalnosti5 studenata
3) državljani Republike Srbije koji su u školskoj 2018/19. godini srednju školu završili u inostranstvu 5 studenata

Ukupan broj budžetskih i samofinansirajućih studenata ne može biti veći od onog koji je određen dozvolom za rad za svaki studijski program, saglasno odredbi člana 99. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju.
Upis kandidata po afirmativnim merama može smanjiti broj samofinansirajućih studenata na pojedinim studijskim programima.

2. Uslovi konkurisanja:
U prvu godinu osnovnih akademskih studija na Filozofskom fakultetu mogu se upisati kandidati koji su u Republici Srbiji završili srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i koji pokažu odgovarajući uspeh na prijemnom ispitu. Bliži uslovi upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija na Filozofskom fakultetu određuju se Pravilnikom o upisu na studijske programe UNS, Pravilnikom o upisu kandidata na studijske programe koje realizuje Filozofski fakultet, Konkursom za upis kandidata koji raspisuje Univerzitet u Novom Sadu i odgovarajućim studijskim programima.

3. Polaganje prijemnog ispita:
Kandidat za upis na studije prvog stepena polaže prijemni ispit. Prijemni ispit obuhvata odgovarajuće programske sadržaje koji se izučavaju u srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju.

Prijemni ispiti se održavaju posebno za svaki studijski program osnovnih akademskih studija. Način polaganja prijemnog ispita i način bodovanja rezultata prijemnog ispita predviđeni su Pravilnikom o upisu kandidata na studijske programe koje realizuje Filozofski fakultet.

Sadržaj, način polaganja i vrednovanja prijemnog ispita nalaze se u informatoru  za svaki studijski program koji se realizuje na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Prijemni ispit ne polažu:
- kandidati koji su u trećem i/ili četvrtom razredu srednje škole osvojili jedno od prva tri pojedinačna mesta na takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete Republike Srbije ili na međunarodnom takmičenju iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu, a priznaje im se da su postigli maksimalan broj bodova iz tog predmeta;

Pravo da se postignuti uspeh na republičkom, odnosno međunarodnom takmičenju iz odgovarajućeg predmeta vrednuje maksimalnim brojem bodova ostvaruje se tako što kandidat podnosi:
- molbu
- odgovarajuću diplomu dekanu Fakulteta prilikom podnošenja prijave za polaganje prijemnog ispita
- dokaz o uplati naknade za prijavu na konkurs i polaganje prijemnog ispita

4. Konkursni rokovi:
Prvi konkursni rok:

 • prijavljivanje kandidata: 24, 25. i 26. juna 2019. godine (od 9:00 do 13:00 časova)
 • polaganje prijemnog ispita: 01, 02. i 03. jula 2019. godine (u 9:00 časova)
 • objavljivanje preliminarne rang liste najkasnije 5. jula 2019. godine (do 15:00 časova)
 • podnošenje prigovora na objavljenu preliminarnu rang listu: 8. jula 2019. godine (od 9:00 do 12:00 časova)
 • objavljivanje konačne rang liste: 9. jula 2019. godine (do 15:00 časova)
 • upis primljenih kandidata: od 10. do 17. jula  2019. godine.

10. i 11. jula 2019. godine (od 9:00 do 13:00 časova) – upis kandidata koji su se kvalifikovali za upis u okviru kvote budžetskih studenata;

11. jula 2019. godine– pomeranje liste (spuštanje crte) za broj nepopunjenih mesta u okviru kvote za upis budžetskih studenata (liste će biti objavljene na sajtu Fakulteta). Upis kandidata koji su ostarili pravo upisa nakon pomeranja liste za budžet 12. jula do 13:00 časova.

NAPOMENA:Ako se kandidat koji se kvalifikovao za upis u okviru kvote budžetskih studenata ne upiše do navedenog termina, smatraće se da je odustao od upisa pa će na njegovo mesto biti upisan naredni kandidat prema redosledu na konačnoj rang listi.

12. i 15. jula 2019. godine (od 9:00 do 13:00 časova) – upis kandidata koji su se kvalifikovali za upis u okviru kvote samofinansirajućih studenata;

15. jula 2019. godine u 14:00 časova (u amfiteatru Fakulteta)  – oglašavanje broja nepopunjenih mesta u okviru kvote za upis samofinansirajućih studenata i popunjavanje kvote javnim prozivanjem imena kandidata po redosledu na konačnoj rang listi.

NAPOMENA: Ako se kandidat koji se kvalifikovao za upis u okviru kvote samofinansirajućih studenata ne upiše do navedenog termina, smatraće se da je odustao od upisa pa će na njegovo mesto biti upisan naredni kandidat prema redosledu na konačnoj rang listi. Kandidati koji se prilikom oglašavanja broja nepopunjenih mesta u okviru kvote za upis samofinansirajućih studenata i javne prozivke imena po redosledu na konačnoj rang listi (15. jula u 14:00) ne odazovu i ne upišu, gube pravo na upis u okviru kvote samofinansirajućih studenata u prvom konkursnom roku.

- 16. jula 2019. godine (od 9:00 do 13:00 časova) – upis kandidata koji su se odazvali i potpisali na javnoj prozivci  15. jula na preostala mesta u okviru kvote za upis samofinansirajućih studenata.

16. jula  u 14 časova (u amfiteatru Fakulteta)– Opšta prozivka neupisanih kandidata za upis na preostala upražnjena mesta pojedinih studijskih programa. Ovom prilikom moći će da se upišu kandidati koji se nisu prijavili na dati studijski program u prijavi, a na kojem ima slobodnog mesta, pod uslovom da su položili prijemni ispit.

Prozivka će se vršiti prema redosledu kandidata na jedinstvenoj opštoj rang listi (neupisanih kandidata).

Upis ovih kandidata obaviće se 17. jula 2019. godine od 9 do 13 časova.

Kandidat koji ne pristupi i ne odazove se na javnoj prozivci, smatraće se da je odustao od upisa.

Nepopunjena mesta biće oglašena u drugom konkursnom roku.

Drugi konkursni rok:

 • prijavljivanje kandidata – 2. i 3. septembar 2019. godine (od 9:00 do 13:00 časova)
 • polaganje prijemnog ispita – 5. i 6. septembar 2019. godine (od 9:00 časova)
 • objavljivanje preliminarne rang liste – 9. septembar 2019. godine (do 15:00 časova)
 • podnošenje prigovora na objavljenu preliminarnu rang listu –11. septembar 2019. godine (od 9:00 do 12:00 časova)
 • objavljivanje konačne rang liste – 11. septembar 2019. godine (do 15:00 časova)
 • upis primljenih kandidata – 12. i 13. septembar 2019. godine (od 9:00 do 13:00 časova)

Sva bliža obaveštenja u vezi sa sprovođenjem konkursa biće istaknuta na oglasnim tablama i na sajtu Fakulteta.

5. Dokumentacija koja se podnosi prilikom prijavljivanja kandidata:
Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose fotokopije ovih dokumenata:
- svedočanstvo za sve razrede prethodno završene škole;
- diplomu o položenom završnom odnosno maturskom ispitu;
- lična karta (u slučaju čipovane lične karte, potrebno je dostaviti očitanu ličnu kartu) i
- original dokaz o uplati naknade za prijavu na konkurs i polaganje prijemnog ispita.

Kandidati su obavezni da na prijemni ispit ponesu sa sobom važeću ličnu ispravu (ličnu kartu ili pasoš).

 • Kandidati koji konkurišu za upis na osnovne akademske studije u okviru afirmativnih mera, dužni su da se o tome izjasne prilikom podnošenja dokumentacije za prijavu na Konkurs a najkasnije do dana polaganja prijemnog ispita. Naknadno podnošenje  dokumentacije nećemo uvažiti!

5a) Dokumentacija koja se podnosi prilikom upisa
Kandidat koji je ostvario pravo na upis, pored podnetih fotokopija podnosi:
- dva obrasca  ŠV-20;
- dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm;
- dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa i premije za kolektivno osiguranje studenata;
- dokaz o uplati naknade za samofinansirajuće studente;
- indeks
- original diplomu o položenom završnom odnosno maturskom ispitu.

* Sve uplate se vrše na isti žiro-račun fakulteta

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni se ne vraćaju.

NAPOMENA: Odlukom Saveta Fakulteta, odobreno je plaćanje školarine u 4 (četiri) jednake rate prema sledećoj dinamici:

 • 1. rata prilikom upisa godine
 • 2. rata do 10. januara
 • 3. rata do 10. marta
 • 4. rata prilikom overe letnjeg semestra

6. Novčane naknade:

 • za polaganje prijemnog ispita: 7.000,00 dinara
 • za upis i premiju kolektivnog osiguranja: 7.000,00 dinara
 • prva rata za upis samofinansirajućih studenata

7. Kriterijumi za utvrđivanje redosleda kandidata na rang listi:
Kandidat za upis na studijski program može osvojiti ukupno najviše 100 bodova i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Na prijemnom ispitu kandidat može steći od 0 do 60 bodova. Kandidat je položio prijemni ispit (i time stekao pravo na rangiranje radi upisa) ukoliko na prijemnom ispitu osvoji najmanje 14 bodova.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se finansira iz budžeta (status budžetskog studenta) ili studenta koji sam finansira studije (status samofinansirajućeg studenta) u zavisnosti od ukupnog broja ostvarenih bodova, mesta na rang listi i broja utvrđenog za upis na taj studijski program.

Kandidat se može upisati u statusu budžetskog studenta ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ako osvoji više od 50 bodova.

Napomena: Na istom stepenu studija student može biti upisan u prvu godinu studija u statusu studenta čije se studije finansiraju iz budžeta samo jedanput.

Kandidat se može upisati u statusu samofinansirajućeg studenta ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata i ako osvoji najmanje 30 bodova.

Ako se kandidat koji je na konačnoj/opštoj rang listi rangiran u okviru broja predviđenog za upis ne upiše u roku utvrđenom u ovom Konkursu, smatraće se da je odustao od upisa, pa će na njegovo mesto biti upisan naredni kandidat prema redosledu na konačnoj/opštoj rang listi.

*** Prilikom prijave na konkurs za upis na prvi stepen studija, kandidat može da konkuriše na najviše tri studijska programa. Ukoliko konkuriše na više od jednog studijskog programa, kandidat mora da označi koji studijski program mu je primarni, a koji program ili programi su dopunski. Kandidat polaže prijemni ispit za studijski program koji je označio kao primarni.

Nakon polaganja prijemnog ispita i objavljivanja rang liste, kandidat koji je stekao uslov za upis može se upisati samo na jedan studijski program na teret budžeta.

Prilikom rangiranja kandidata u okviru studijskog programa, prioritet imaju kandidati koji su taj studijski program označili kao primarni.

Kandidati koji su stekli pravo upisa na teret budžeta na primarnom studijskom programu, neće se rangirati na listama studijskih programa koje su naveli kao dopunske.

Kandidati koji su stekli pravo upisa u svojstvu samofinansirajućeg studenta ili nisu stekli pravo upisa na primarni studijski program, rangiraće se, osim na rang listi primarnog programa, i na rang listama studijskih programa koje su naveli kao dopunske, ali samo ako je na tim studijskim programima preostalo slobodnih mesta (u odnosu na raspisanu kvotu)*. U tom slučaju, kandidat ima mogućnost da bira na koji program želi da se upiše u zavisnosti od svojih afiniteta ili pozicija na različitim rang listama. Rangiranje kandidata u okviru preostalih slobodnih mesta vrši se na osnovnu ukupnog broja poena ostvarenih na prijemnom  ispitu, bez obzira na to koji ispit je kandidat polagao, za sve studijske programe osim za studijski program Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom.

* Da bi mogao biti rangiran na studijskom programu Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom kao na dopunskom programu, kandidat mora da položi prijemni ispit na nekom od programa strane filologije: Engleski jezik i književnost, Nemački jezik i književnost, Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom ili Ruski jezik i književnost.

Kandidat može da se prijavi na više studijskih programa i da na svakom polaže prijemni ispit, u tom slučaju kandidat ne može da se opredeli za dopunske programe.

8. Način i rokovi za podnošenje žalbe na utvrđeni redosled:
Kandidat može podneti prigovor na regularnost postupka utvrđenog Konkursom, prijemnog ispita ili na svoje mesto na rang listi u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste na Fakultetu. Prigovor se podnosi Komisiji za prijemni ispit, na čiji predlog dekan donosi rešenje po prigovoru u roku od 24 sata od prijema prigovora.

9. Upis stranih državljana:
Strani državljanin se može upisati na studijski program pod uslovima koji su regulisani opštim odredbama zajedničkog konkursa koji raspisuje Ministarstvo prosvete.

Strani državljanin polaže prijemni ispit.

Strani državljanin plaća školarinu u toku celog školovanja, osim ako međunarodnim sporazumom ili bilatelarnim sporazumom univerziteta nije drugačije određeno.

Strani državljanin se može upisati na studijski program ako pruži dokaz o poznavanju srpskog jezika u skladu sa Statutom Univerziteta odnosno o poznavanju jezika na kojem se izvodi nastava i ako je zdravstveno osiguran.

Kandidat – strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi nostrifikovanu diplomu o završenoj srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju i uverenje o državljanstvu.

Ukoliko se ne završi postupak nostrifikacije do trenutka prijave na konkurs, kandidat može doneti potvrdu da je nostrifikacija u toku. Ukoliko kandidat ostvari pravo upisa a nostrifikacija nije završena, može se uslovno upisati uz obavezu dostavljanja rešenja o nostrifikaciji do početka nastave.

Kandidati iz Republike Srpske konkurišu bez nostrifikacije.

Pre upisa kandidat strani državljanin dužan je da Fakultetu podnese dokaze:
- da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje;
- da vlada srpskim jezikom, što dokazuje odgovarajućim uverenjem.

Proveru znanja srpskog jezika na Fakultetu obavlja Centar za srpski jezik kao strani.

                - Izdavanje potvrde o znanju srpskog jezika studentima iz bivših jugoslovenskih republika (Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Crna Gora) iznosi 2.500,00 dinara.
            - Provera znanja srpskog jezika sa potvrdom 9.000,00 dinara.

10. Napomena:
Uslovi upisa kandidata državljana Crne Gore, državljana Republike Srbije koji su školovanje završili u inostranstvu, pripadnika srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja kao i lica sa invaliditetom i pripadnika Romske nacionalne manjine biće regulisani uputstvom za sprovođenje konkursa i opštim odredbama zajedničkog konkursa koji raspisuje Ministarstvo prosvete.

Dodatne informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti na sledeće brojeve telefona:

Studijska grupa

TELEFON (+ 381 21)

Srpska filologija: Srpski jezik i književnost

485-3973

Srpska filologija u kontaktu sa mađarskom/slovačkom filologijom

485-3973

Srpska književnost i jezik

485-3971

Komparativna književnost sa teorijom književnosti

485-3971

Engleski jezik i književnost

485-3972

Nemački jezik i književnost

485-3970

Francuski jezik i književnost

485-3970

Ruski jezik i književnost

485-3975

Mađarski jezik i književnost

485-3973

Slovački jezik i književnost

485-3971

Rumunski jezik i književnost

485-3971

Rusinski jezik i književnost

485-3971

Istorija

485-3970

Pedagogija

485-3973

Psihologija

485-3971

Sociologija

485-3975

Socijalni rad

485-3975

Filozofija

485-3975

Žurnalistika

485-3972

Centar za Srpski jezik kao strani

459-626

   DEKAN FILOZOFSKOG FAKULTETA 
Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 

Vrh strane