Obrasci za prijavu doktorske disertacije (doktorske studije)

Obrazac za izborne predmete i savetnika (potencijalnog mentora)
Obrazac Zahteva za vrednovanje vannastavnih aktivnosti

Prijava teme za izradu doktorske disertacije
Lični podaci kandidata za izradu doktorske disertacije
Saglasnost mentora
Izveštaj o oceni podobosti kandidata, teme i mentora za izradu dok. disertacije
Naslov rada
Ključna dokumentacijska informacija
Izveštaj o oceni doktorske disertacije
Zahtev za davanje saglasnosti na izveštaj o urađenoj doktorskoj disertaciji
Izveštaj dekana prilikom promocije kandidata za doktora nauka
Izveštaj mentora prilikom promocije kandidata za doktora nauka

VAŽNO:
Mole se doktorandi i mentori da se prilikom navođenja bibliografskih jedinica vode modelom Godišnjaka Filozofskog fakulteta. Ukoliko ne bude  ispoštovan  navedeni model, predata dokumentacija će se smatrati nepotpunom i predlog teme ili izveštaj se neće ni razmatrati na sednici Veća doktorskih studija.  
Mole se doktoranti da pri predaji doktorske disertacije (u štampanoj i elektronskoj formi, u pdf ili zip formatu), posebno obrate pažnju na naslovnu stranu (obrazac 5) i ključnu dokumentacijsku informaciju (obrazac 5a), koje propisuje član 20 Pravila doktorskih studija Univerziteta u Novom Sadu. Nepotpuna dokumentacija biće vraćena kandidatima, što će usporiti proces odbrane teze.

 

Slike

  • /uploads/attachment/strana/293/IMG_6427.JPG
Vrh strane