O odseku

Kao posebna akademska i naučna disciplina, sociologija se na Univerzitetu u Novom Sadu pojavila kasno i razvijala mukotrpno. Filozofski fakultet u tom pogledu, dugo vremena, nije bio nikakav izuzetak. Početkom sedamdesetih godina na njemu je, u okviru zasebnog seminara pri Katedri za istoriju, nastavu iz sociologije izvodio samo jedan nastavnik i dva asistenta. Značajnu institucionalno-organizacionu prekretnicu u razvoju sociologije na Filozofskom fakultetu predstavljalo je osnivanje Instituta za filozofiju i sociologiju, 1976. godine, mada je i tada ideologizovano marksističko obrazovanje uspevalo u velikoj meri da potisne, ili barem omete, njeno stasavanje u potpuno ravnopravnu obrazovnu i naučnu disciplinu. Tek sa značajnim kadrovskim jačanjem i stvaranjem posebne studijske grupe za filozofiju i sociologiju, školske 1988/89. godine, stiču se valjane pretpostavke za ubrzani razvoj sociologije i filozofije, ne samo na Filozofskom fakultetu, nego i na Univerzitetu, pa i u celoj Vojvodini.

U svom sadašnjem obliku, Odsek za sociologiju nastao je prilikom poslednje reorganizacije Odseka za filozofiju i sociologiju, koji je reformiran 1993. godine. Naime, u prethodnom organizacionom obliku postojale su dve katedre: za sociologiju i za filozofiju. Nastava filozofije i sociologije izvođena je na jedinstvenoj studijskoj grupi, u kojoj su prve dve godine bile zajedničke, a preostale dve odvojene. Od školske 1996/97. godine jedinstvena nastavna grupa se deli na grupu za sociologiju i grupu za filozofiju, sa posebnim nastavnim planovima i programima.

Osnovne delatnosti Odseka za sociologiju su: nastavna, naučna i naučnoistraživačka. Nastavna delatnost Odseka odnosi se na obrazovanje studenata za sociološku profesiju na matičnoj grupi, kao i na sticanje socioloških znanja visokostručnog nivoa na ostalim studijskim grupama Filozofskog fakulteta i nekih drugih fakulteta. Nastavna delatnost Odseka takođe obuhvata i obrazovanje studenata na postdiplomskim, odnosno master i doktorskim studijama sociologije za sticanje akademskih zvanja master socioloških nauka i doktor socioloških nauka.

Kao i na svakom drugom univerzitetskom stepenu obrazovanja, naučna delatnost na Odseku sastavni je deo rada nastavnika i saradnika, budući da se svaki nastavnik javlja ne samo kao prenosilac naučno-nastavnih sadržaja, već i kao stvaralac naučnih znanja. U tom smislu i na Odseku za sociologiju nastavnici i asistenti se usmeravaju na određene naučne discipline i istraživanje onog dela društvene stvarnosti i teorijsko-metodoloških problema na koje se ta disciplina odnosi.

Naučnoistraživačka delatnost Odseka za sociologiju odvija se pretežno u okviru Centra za sociološka istraživanja (CSI) kao specifične organizacione celine, koji je počeo sa radom aprila 1997. godine. Poseban zadatak Centra za sociološka istraživanja sastoji se u uključivanju studenata i postdiplomaca u naučnoistraživački rad. Članovi Odseka za sociologiju takođe učestvuju i u različitim naučnoistraživačkim projektima koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine, kao i druge institucije i fondacije.

U delatnost Odseka za sociologiju ulazi i seminarska biblioteka i čitaonica, kao i naučnoizdavačka delatnost za potrebe studenata, saradnika i korisnika. Odsek takođe organizuje naučne skupove, seminare za nastavnike sociologije u srednjim školama, kao i takmičenja iz sociologije za učenike srednjih škola.

Vrh strane