O odseku

Ruski jezik i književnost izučavaju se na Filozofskom fakultetu od osnivanja Katedre za istočne i zapadne slovenske jezike i književnosti 1961. godine (ruski jezik kao pomoćni predmet na studijskim grupama za južnoslovenske jezike i jugoslovensku književnost od osnivanja Fakulteta 1954. i od 1956. kao Seminar za slavistiku u okviru Katedre za južnoslovenske jezike). Tokom vremena Odsek je menjao naziv, ali ne i suštinu – obrazovanje profesora ruskog jezika i književnosti. Pored užestručnih predmeta ruskog jezika i književnosti sa osnovnim disciplinama, uključujući i metodiku nastave, na Odseku za slavistiku prisutni su i predmeti koji obezbeđuju širi  slavistički profil (obavezan četvorosemestralni kurs drugog slovenskog jezika – poljskog, slovačkog, rusinskog ili ukrajinskog, obavezni kursevi iz maternjeg jezika, slavističke dijahronijske dicipline), kao i  predmeti opštestručnog obrazovanja i strani – zapadnoevropski jezik po izboru. U ostvarivanju dela nastavne delatnosti učestvuju i nastavnici i saradnici sa drugih odseka Filozofskog fakulteta, a u proteklom periodu gostovao je i čitav niz profesora i saradnika sa Katedre za slavistiku Filološkog fakulteta u Beogradu.

Od školske 2006/2007. godine nastava se izvodi po novom nastavnom planu i programu, po kojem su predviđene osnovne studije u trajanju od  4 godine i master studije u trajanju od 1 godine.

Pored sadašnjih nastavnika i saradnika, na Odseku su radili (po hronološkom redu): prof. dr Petar Đorđić, profesor Đorđe Jazić, lektor Valentina Dević,  prof. dr Vitomir Vuletić, mr Vjera Vuletić, stručni savetnik Aleksandar Muzalevski,  prof. dr Predrag Piper, redovni član SANU, prof. dr Branimir Čović, dr Gordana Besarović, viši lektor Verica Jovin, mr Mirjana Boškov, prof. dr Jelka Matijašević, bibliotekar – savetnik Slavica Nestorović-Petrovski, prof. dr Bogdan Kosanović.
U skladu sa zahtevima struke,  tokom svog višedecenijskog postojanja i rada, Odsek za slavistiku  angažovao je  oko trideset lektora, izvornih govornika ruskog jezika koji su dolazili uglavnom iz Moskve i Lenjingrada (Sankt Peterburga), a od sredine 90-ih godina iz Moskve na osnovu ugovora o saradnji Filozofskog fakulteta u Novom Sadu sa Filološkim fakultetom Moskovskog državnog univerziteta „M. V. Lomonosov.” Pored lektora ruskog i lektori iz Poljske su redovno uključeni u nastavni proces. Na Odseku je u okviru međunarodne saradnje gostovao niz istaknutih profesora iz drugih slavističkih univerzitetskih centara u Rusiji, kao i iz drugih slovenskih i neslovenskih zemalja.

Naučna i stručna delatnost članova Katedre odvija se individualno i kroz projekte na kojima učestvuju nastavnici i saradnici. U centru istraživačke pažnje uglavnom je kontakt ruskog i srpskog jezika kao i drugih slovenskih jezika, istorija ruske književnosti, kulturni odnosi. Članovi Katedre su uzimali učešće na studijskim boravcima na univerzitetima i drugim visokoškolskim institucijama u Rusiji i drugim značajnim slavističkim centrima, a u okviru individualnog naučnog i stručnog rada učestvuju na brojnim skupovima u zemlji i inostranstvu.

Odsek ima bogatu i savremenu seminarsku biblioteku sa oko 24.500 knjiga i preko 200 naslova periodičnih publikacija.

 

Vrh strane