O odseku

Prva generacija studenata se na studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu upisala školske 1982/1983. godine. Za školovanje diplomiranih psihologa uvek je bila zadužena Katedra za psihologiju, koja je danas jedna od organizacionih jedinica Odseka za psihologiju. Odsek osim Katedre sačinjavaju i Odeljenje za istraživački rad, Seminarska biblioteka i Centar za primenjenu psihologiju.

Primarni zadatak Odseka za psihologiju je da na dodiplomskim studijama organizuje obrazovanje visokostručnih kadrova za psihološka radna mesta u prosveti, zdravstvu, socijalnoj zaštiti i industriji. U proteklih dvadesetak godina nastavni plan i program se više puta menjao, ali je osnovna koncepcija zadržana: studije su opšteg smera, sa težištem na bazičnim i osnovnim primenjenim psihološkim disciplinama u završnim godinama studija, sa intencijom da studenti dobiju jaka metodološka saznanja i da se preko graničnih disciplina što potpunije upoznaju sa biološkim i društvenim determinantama psihičkih fenomena. Od početka rada studijske grupe insistira se na blagom usmeravanju preko izbora teme za diplomski rad i preko izbornih predmeta. Nastavni plan po kojem su se do sada upisivale studije psihologije sadrži 25 predmeta opšteg obrazovanja, opšteg psihološkog obrazovanja i uže profesionalizacije. Od školske 2004/2005. godine osnovne studije izvode se po novom nastavnom planu koji sadrži isključivo jednosemestralne kurseve i mnogo veći broj izbornih predmeta. To je u skladu sa savremenim tendencijama reforme visokoškolskog obrazovanja i omogućava studentima da i sami aktivnije učestvuju u kreiranju svog obrazovnog puta.

Odsek organizuje i specijalističke i magistarske studije.Nastavu izvodi preko 30 stalno zaposlenih nastavnika i saradnika, uz pomoć nekoliko honorarnih profesora. Dodiplomske studije završilo je 750 studenata, odbranjeno je 11 magistarskih i 9 doktorskih teza.

Druga značajna delatnost Odseka je naučnoistraživački rad. Članovi Odseka učestvovali su u realizaciji projekata "Socijalizacija i razvoj ličnosti", "Psihološki i sociokulturni faktori razvoja ličnosti u višekulturnom društvu", "Pojedinac u uslovima društvene tranzicije", "Fundamentalne psihičke funkcije", a trenutno su angažovani na projektima "Stanje, faktori i razvoj evropskog identiteta" i "Psihološki regulativi integrisanja dezintegrisanih ljudskih resursa u tranziciji". O rezultatima istraživanja objavljeno je više stotina naučnih i stručnih članaka, monografija i eseja. Članovi Odseka usmerili su svoja naučna interesovanja na teme koje nose pečat društvenog okruženja u kojem su sprovedena, ali su istovremeno u skladu i sa potrebama koje se od strane modernih društava traže od psihologije.

Sajt Odseka:  http://psihologija.ff.uns.ac.rs/

Vrh strane