Dragan Prole

Dragan Prole, redovni profesor

Kontakt
Kabinet: 105/I
Broj telefona: 021/ 485 3860
E-adresa: proledragan@ff.uns.ac.rs

Biografija
Sve nivoe studija (doplomske, magistarske, doktorske) završio sam na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Poslednji deo rada na doktorskoj disertaciji realizovao sam zahvaljujući istraživačkoj stipendiji koju mu je dodelio Huserlov arhiv Univerziteta u Luvenu, tokom zimskog semestra 2005/2006. Nakon četrnest godina, 15. 05. 2019. u prostorijama arhiva imao sam čast da kao prvi filozof iz tzv. Istočne Evrope održim Huserlovo memorijalno predavanje pod naslovom „Zagorka Mićić and her take on Husserl“. Ono je bilo plod višegodišnjeg rada na republičkom projektu Odseka za filozofiju Tradicija nastave filozofije. Pored višegodišnje saradnje sa rukovodiocem arhiva, prof. Rudolfom Bernetom, naročito značajnom smatram saradnju sa prof. dr Bernhardom Valdenfelsom, profesorom praktičke filozofije na Univerzitetu u Bohumu. Moji prevodi njegove dve knjige Topografija stranog i Osnovni motivi fenomenologije stranog imali su ključnu ulogu u profilisanju ličnog filozofskog puta, kao i u promovisanju fenomenologije stranog u Srbiji i u regionu.

Nastavni rad

Osnovne studije
Ontologija 1 i 2
Filozofska antropologija
Filozofija istorije

Master studije
Filozofski sistemi u savremenoj filozofiji

Doktorske studije
Fenomenologija
Filozofija istorije

Naučno-istraživački rad
Oblasti interesovanja uobličene su tokom pisanja magistarskog rada (Huserlova fenomenološka ontologija, FF 2002, mentor prof. Vojin Simeunović) i doktorskog rada (Pojam povesti kod Hajdegera i Hegela, FF 2006, mentor prof. Milenko Perović). Produktivno sadejstvo ontologije i filozofije povesti prošireno je ka fenomenologiji stranog, što dolazi do izražaja u knjigama Stranost bića (IKZS, 2010) i Humanost stranog čoveka (IKZS, 2011, nagrada NIKOLA MILOŠEVIĆ, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu iz filozofije, teorije književnosti i teorije umetnosti). Istraživanja nacionalne filozofske baštine objavljena su u knjizi Tradicija nastave filozofije (SFD 2015). Interes za istraživanja povezanosti filozofske misli o umetnosti i konkretne umetničke prakse vidljiv je najpre u knjigama Unutrašnje inostranstvo. Filozofska refleksija romantizma (IKZS, 2013, nagrada STEVAN PEŠIĆ i nagrada za knjigu godine Društva književnika Vojvodine) i Pojave odsutnog (IKZS, 2016, nagrada SRETEN MARIĆ za esejistiku), da bi se zaokružilo u knjizi Jednakost nejednakog. Fenomenologija i rane avangarde (IKZS, 2018).

 Bibliografija (izbor)
- "The Theological Turn" of Phenomenology as a Return. Hedwig Conrad-Martius and Max Scheler versus the Husserlian Secular Breaktrough, Beyond Myth and Enlightenment. Phenomenological Reconsiderations of Religion, Journal for Cultural and Religious Studies, Vol 17, No 2, Spring 2018. Special Issue edited by L. Hagedorn, M. Staudigl, University of Denver. (p. 253-267)
- Resistance to Otherness, Thinking in Action, Hellenic-Serbian Dialogue Series I (89-102), Aplied Philosophy Research Lab, Athens 2018., ed. G: Arabatzis, E. Protopapadopulos, orcid.org/0000-0001-7352-4583
- Polemology and Xenology. Waldenfels and the Sting of the Alien, Philosophy and Society, Vol 29, No 3, 2018. Belgrade, Institute for Philosophy and Social Theory, 377-386, ISSN (Print) 0353-5738
- Contemporary Aesthetician as a Therapist of a Sense Ratio Disorder, Serbian Architectural Journal (Belgrade: University of Belgrade - Faculty of Architecture), 2017 ISSN 1821-3952 Vol. 9, No. 2 pp. 133-142. (objavljeno 2018.)
- Albert Camus und die ethische Epoché, Synthesis Philosophica, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2014, br. 57, (str. 143-158.)
- Kant i romantičarska ontologija, Filozofija i društvo, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, XXVI/1, 2015, (str. 47- 68.)
- Strah od stranca, politika, tradicija, u: Međunarodna filozofska škola Felix Romuliana. Zbornik izlaganja 2007-2015, (str. 149-163.)
- Janusova lica lenjosti, u: Lenjost, (prir. D. Prole/A. Lošonc) Adresa, Novi Sad, 2016. (str. 137-199.)
- Zajednica mrtvih, u: Dušan Vasiljev. Pesnik rata, DKV, Novi Sad 2015, ur. J. Zivlak (str. 9-24.)
- Redukcija u fenomenologiji i slikarstvu, u: Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 2016, Filozofski fakultet XLI 2 (str. 51-61.)
- Pasivnost i niveliranje. Huserl, Hajdeger i Hugo Bal, Filozofija i društvo XXVII/1, Beograd 2016, (str. 225-236)
- Vom Ursprung der Phänomenologie des Fremden. Eine Vorgeschichte des Begriff des Entzugs, Synthesis Philosophica, Vol. 32, Zagreb 2017, (str. 179-192.) (str. 107-123.)

Kompletna bibliografija (pdf)

Vrh strane