O odseku

Odsek za anglistiku, u to vreme Katedra za engleski jezik i književnost, osnovan je 1954. godine kada je osnovan i počeo sa radom Filozofski fakultet u Novom Sadu. U pripremama za početak rada Odseka učestvovali su i anglisti sa Filološkog fakulteta u Beogradu, Marija Stensfild-Popović /Marija Stansfield-Popović/ i Draginja Pervaz. Za prvog v.d. šefa Odseka izabran je profesor Mladen Leskovac, dekan Fakulteta. Nastava je počela uvodnim predavanjem koje je 16. XII 1954. godine održala Marija Stensfild-Popović, šef Katedre za engleski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Beogradu. Od 2002. godine dan ovog prvog predavanja postao je Dan Odseka i prilika za susrete sa diplomiranim studentima i gostima.

Studije i studenti
Od osnivanja studijske grupe za engleski jezik i književnost uvedene su četvorogodišnje osnovne studije, sa koncepcijom nastavnog plana i režima studija po ugledu na tadašnja dostignuća anglistike u Srbiji. Novi, reformisani studijski program osnovnih akademskih studija usvojen je juna 2003. godine i primenjuje se u nastavi od 2003/2004. školske godine. Dopunske izmene u ovom programu usvojene su juna 2005. godine. Ovo je prvi potpuno reformisani studijski program, u skladu sa zahtevima bolonjskog procesa, na anglističkim odsecima u zemlji. Ovaj program rađen je po evropskim i američkim uzorima. Odsek se rukovodio potrebom da se nastava osavremeni i prilagodi novim generacijama čije se prethodno školovanje iz objektivnih razloga razlikovalo od onoga koje su dobijale prethodne generacije. Odsek se takođe rukovodio činjenicom da će ove generacije studenata raditi u XXI veku. Želelo se da se krene u susret novom Zakonu o univerzitetu, koji uključuje osnovne postulate Bolonjske deklaracije, kao što su učešće studenata u radu, kontinuirano ocenjivanje, mogućnost izbora i sopstvenog profilisanja stručnosti, što bi trebalo da se pokaže u dodatku diplomi koju studenti dobijaju po završenim studijama. Omogućeno je i sticanje ECTS kredita za mobilnost studenata tokom studija. Uskoro predstoji zvanična akreditacija reformisanih studijskih programa osnovnih i diplomskih akademskih studija-master. Odsek se rukovodio i potrebama društva, a to je povećan broj nastavnika i profesora engleskog jezika, kao i sve veća potreba za prevodiocima. Uz postojeće diplomske akademske studije-master Odsek za anglistiku planira i otvaranje redovnih doktorskih studija.
Do danas je na studijskoj grupi za Engleski jezik i književnost diplomiralo 1240 studenata posle četvorogodišnjih studija.
Studije III stepena, dvogodišnje postdiplomske studije iz oblasti engleskog jezika, bile su organizovane i izvođene u školskoj 1961/62 i 1962/63. godini, za jednu generaciju upisanih studenata. U školskoj 1975/76. godini upisana je jedna generacija na mešovitom smeru postdiplomskih studija - Jugoslovenska i engleska književnost. Školske 1995/96. godine započete su redovne postdiplomske studije na Odseku, na dva smera, Nauka o jeziku i Nauka o književnosti. Od tada se prosečno upisuje po 20 studenata na svaki od smerova, a predavači su uvaženi profesori iz zemlje i inostranstva. Prvi doktorat odbranjen je 1976. godine iz Istorije engleskog jezika, a prva magistarska teza odbranjena je 1981. godine iz engleske književnosti. Naučni stepen doktora filoloških, odnosno književnih nauka steklo je 16 kandidata, a magistraturu iz engleskog jezika, lingvistike, engleske, američke i australijske književnosti i kulture steklo je 39 kandidata.

Naučno-istraživački projekti i međunarodna saradnja
Od 1982. godine Odsek je imao svoj naučni potprojekat “Kolokacije u engleskom i srpskohrvatskom jezik” (1982-1985) “Englesko-srpskohrvatski rečnik kolokacija” (1985-1989), kao deo naučnog projekta Instituta za strane jezike i književnosti, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Takođe, kao deo projekta Instituta za strane jezike i književnosti, članovi Odseka su učestvovali u potprojektu “Nominalna fraza u engleskom i srpskom” (1985-1989). 90tih godina članovi Odseka učestvovali su u projektima Ministarstva nauke čiji su nosioci bili više fakulteta i odseka u Srbiji, “Srpska kultura i književnost u evropskom kontekstu”, kao i “Kontrastivna analiza relevantnih aspekata engleskog, francuskog, nemačkog i ruskog jezika u odnosu na srpski jezik”. Članovi odseka su učestvovali i na projektu “Psiholingvistička istraživanja”. Tokom decenija članovi odseka učestvovali su nizom pojedinačnih tema u okviru različitih istraživanja engleskog jezika, engleske i američke književnosti i jugoslovensko-britanskih kulturnih veza.
Od međunarodnih projekata Odsek je, kao deo Instituta za strane jezike i književnosti, učestvovao u projektu “Živi jezici” Evropskog saveta. Posebno bi trebalo pomenuti organizovanje i rad na projektima Evropske zajednice. Projekat TEMPUS JEP 2484-91 “Language Learning and Language Teaching Toward the Future” (Novi Sad-Šefild-Pariz-Regensburg) bio je među prvim odobrenim u tadašnjoj Jugoslaviji. U projektu TEMPUS JEP 0151 (Hajdelberg-Lajden-Novi Sad), Odsek je bio saradnik. Ovim projekatima mnogi članovi odseka dobili su mogućnost da se stručno usavršavaju u inostranstvu. Projekti su takođe obezbedili značajnu nabavku knjiga i drugih nastavnih sredstava i opreme. 1991. godine nastavu iz Metodike nastave engleskog jezika držali su profesori sa Univerziteta u Šefildu.
Od 2001-2005. godine članovi Odseka učestovali su na dva projekta Ministarstva za nauku i tehnologiju Srbije: “Tumačenje termina savremenih lingvističkih teorija i njihovo prenošenje na srpski jezik” i “Komparativno izučavanje strane i srpske književnosti i kulture od prevoda ka recepciji i vezama - kontaktnim i tipološkim”. Tekući projekti Ministarstva nauke i tehnologije Srbije u kojima učestvuju članovi Odseka su: “Srpska i strana književnost u kontaktu”, “Uloga studenata u reformi visokog obrazovanja”. Član odseka je učesnik, od 2007, na projektu Pokrajinskog sekretarijata za nauku “Govor Novog Sada” i na međunarodnom projektu “Razlike između bosanskog, hrvatskog i srpskog” koji od 2006. organizuje Odsek za slavistiku Univerziteta u Gracu, Austrija.
U proteklih 50 godina ostvareni su značajni kontakti i saradnja sa srodnim nastavnonaučnim ustanovama u inostranstvu i to ne samo u anglofonim zemljama, već i tamo gde se engleski jezik takođe izučava kao strani. Među takvim ustanovama nalaze se Birkbeck College u Londonu, Department of English Language and Linguistics, Univerziteta u Šefildu, Centre for British and Comparative Cultural Studies, Univerziteta u Haleu, Centrom za nastavu jezika Centralnoevropskog univerziteta, Budimpešta, Univerzitetom Tromsoe, Norveška, sa univerzitetima u Voriku, Čikagu, Lajdenu, Regensburgu, sa Institutom za engleske i američke studije, Univerziteta u Segedinu.

Biblioteka
Knjige u Seminarskoj biblioteci nabavljene su kupovinom i poklonima (Britanskog saveta Beograd, Američke kulturne službe, Beograd, Američke čitaonice u Beogradu i Novom Sadu, projekta TEMPUS, kao i od pojedinaca). U biblioteci je izrađen decimalni i predmetni katalog knjiga. Od 1996. godine neprestano se formira elektronski katalog. Od 1957. godine biblioteka ima svog bibliotekara. Fond monografskih publikacija danas iznosi 18445 naslova, dok fond serijskih publikacija broji 99 naslova časopisa i 1260 godišta. Prateći savremene medije u formiranju je kolekcija elektronskih izvora. U seminarskoj čitaonici studentima su dostupne referentne knjige za pojedine kurseve i predmete, kao i niz rečnika i priručnika. U čitaonici studenti koriste i računar sa stalnim priključkom na internet na kome mogu da potraže najnovije informacije o naučnim i stručnim temama koje ih interesuju ili su im potrebne u nastavi.

 

Vrh strane