Informator o radu Filozofskog fakulteta

Informator o radu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu je sačinjen u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS" br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) i Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa („Službeni glasnik RS" broj 65/2010).

Informator o radu Filozofskog fakulteta (ažurirano 05.11.2021.)
Prilozi uz Informator o radu (zip)

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja

Vrh strane